วิธีขอขมาเทวดาประจำตัว เสริมให้เจริญรุ่งเรือง และแคล้วคลาดปลอดภัยจากอั น ต ร า ยทั้งหลาย

วิธีขอขมาเทวดาประจำตัว เสริมให้เจริญรุ่งเรือง และแคล้วคลาดปลอดภัยจากอั น ต ร า ยทั้งหลาย

คนบางคนนั้น เวลาที่อยู่ในช่วงที่วิบากกรรมไม่ดีนั้นส่งผล

ก็จะรู้สึกว่าตนเองนั้นพบกับความเดือดร้อนหรือต้องเจอกับเคราะห์

กรรมใดๆ ที่หนักและรุนแรงน้อยบ้างหนักบ้าง แตกต่างกันตามที่

การกระทำที่ทำมา แต่มีหลายครั้งที่ ดูเหมือนจะไม่รอดแน่ แต่ทำไม

ถึงรอด และผ่านเคราะห์กรรมนั้นมาได้อย่างหวุดหวิด หลายท่าน

เคยสงสัยในเรื่องนี้หรือไม่ เมื่อเราไปถามคนเฒ่าคนแก่ที่เคยร่ำเรียน

เรื่องพวกนี้มา ท่านก็จะบอกเพียงว่า คนเราจะมี พลังจากสองทาง

นั่นก็คือ เทวดาที่ปกปักรักษา กับ เจ้ากรรมนายเวรที่คอย จ้องทำร้าย

ฝ่ายไหนมีแรงมีกำลังเยอะกว่า ผลก้ตกมาที่เราเต็มๆ วันนี้ จะพาทุกท่าน

ไปเพิ่มกำลัง ปกปักรักษา ตามความเชื่อโบราณ เกียวกับวิธีขอขมาเทวดารักษาตัว

วิธีขอขมาเทวดารักษาตัว เสริมให้เจริญรุ่งเรือง

และแคล้วคลาดปลอดภัยจากอั น ต ร า ยทั้งหลาย

ตั้งนะโม ๓ จบ

“ อิติสุขะคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปะฐะวีคงคา พรหมะเทวา

อินทะเทวา อังคะเทวา อาคันตุกะเทวะตา รุกขะเทวาพาลี ชัยยะมังคะลา

อาจาริยัง อาจาริยะเทวา มุณีสิทธิ มาตาปิตุโร อะโ ร คะเยนะ สุขเขนะจะ

ขะมามิหัง สาธุ สาธุ สาธุ “

ด้วยอานุภาพของพระพุทธเจ้า ด้วยอานุภาพของพระธรรม ด้วยอานุภาพ

ของพระสงฆ์ ด้วยอานุภาพของพระรัตนตรัยทั้ง ๓ ประการนี้ ขอจงดล

บันดาลให้บุญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบัน

ชาตินี้

ข้าพเจ้าขออุทิศบุญนี้ให้แก่เทวดาที่รักษาตัวของข้าพเจ้า ให้แก่เทวดาที่

รักษาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของข้าพเจ้า ให้แก่เทวดาที่รักษากิจการค้าขายของข้าพเจ้า

ถ้าท่านตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าท่านมีสุขขอให้มีความสุขยิ่งๆ

ขึ้นไป จงมีแต่ความสุข ความเจริญ มีอาหารอันดี มีอาภรณ์อันเลิศ

ขอให้ท่านจงมีภพมีภูมิที่สูงขึ้น

และเจริญยิ่งๆขึ้นไป เมื่อได้รับผลบุญขอข้าพเจ้าแล้ว ขอจงให้ซึ่ง

อโหสิก ร ร มแก่ข้าพเจ้า และขอจงอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้า

เมื่อท่านอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าแล้ว ขอจงดลบันดาล

ให้ข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุข

ความเจริญ รุ่งเรืองและแคล้วคลาดปลอดภัยจากอั น ต ร า ยทั้งหลาย

จงมีความสำเร็จในหน้าที่การงาน การเงิน การติดต่อ การค้าขาย

ขอให้ชนะศัตรูห มู่มารทั้งหลาย ขอให้เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย

และขอให้ข้าพเจ้าจงมีแต่โชคลาภอยู่เสมอ

และสำเร็จดังที่ปรารถนาโดยเร็วพลันเทอญ

ที่มา predict-j55