วันนี้ ครม.เคาะ แ จ กเงินเกษตรกรบ้านละ 15000 บาท

วันนี้ ครม.เคาะ แ จ กเงินเกษตรกรบ้านละ 15000 บาท

จากกรณีรั ฐบ าลเยี ย วย าเกษ ตร กร ที่กระทรวงการคลังนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในการประชุมครม.ในวันที่ 28 เมษายน มี 3 เรื่องเกี่ยวกับการดูแลเยี ย วย าโ ค วิ ด-1 9 เสนอเข้าสู่การพิจารณา ประกอบด้วย

เรื่องการเยียวย าเกษตรกรจ่ายเงินให้ครัวเรือนละ 15,000 บาท ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองแล้ว ส่วนจะจ่ายให้เกษตกรเป็นจำนวนเท่าไหร่นั้น ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูแลอ ยู่

ซึ่งกระทรวงเกษตรขึ้นทะเบียนต่อเนื่อง ในส่วนของคลังพร้อ มจะจ่ายเงินให้ผ่านธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) และนำข้อ มูลเกษตรธ.ก.ส.ไปเทียบกับข้อ มูลของกระทรวงเกษตรฯด้วย

ส่วนหนึ่งรายชื่อเกษตรกรจะมาจากการขึ้นทะเบียนกับธ.ก.ส.แต่เล็กกว่ากระทรวงเกษตรฯ โดยทั้งกระทรวงการคลังและกระทรวงเกษตรฯ จะเอาข้อ มูลไปเทียบกันเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้ครอบคลุมทุกคน

ซึ่งการจ่ า ยเงินนั้นทางระบบมีความพร้อ ม และทางธ.ก.ส.ก็สามารถช่วยเหลือในเรื่องการจ่ายเงินได้ ส่วนจำนวนผู้ที่ได้รับเงินเยี ย วย าในภาคการเกษตรจะเป็นอย่างไรนั้น ต้องให้ครม.อนุมัติก่อน ซึ่งผมได้ยินว่าจ่ายครัวเรือนละ 15,000 บาท”นายอุตตมกล่าว

นอ กจากนี้มีเรื่อง การดูแลเยียวย าอาชีพอิสระ เป็นการดูแลต่อเนื่อง เมื่อต้องใช้งบประมาณจากการกู้เงิน ต้องผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองและเสนอเข้าครม. นอ กจากนี้กระทรวงการคลังเสนอแผนการจัดการเงินกู้ ต ามพ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท โดยเฉพาะการกู้เงินในปี 2563