ลูกห นี้เฮ ธ.ออ มสินขยายพักห นี้อัตโ นมัติ 6 เดือน

ลูกห นี้เฮ ธ.ออ มสินขยายพักห นี้อัตโ นมัติ 6 เดือน

ข่ า วดีสำหรับลูกห นี้ธนาคารออ มสิน ก่อนหน้านี้ ทางออ มสินได้มีมาตรการ ออ กมาช่วยเหลื อลูกห นี้ และล่าสุด ธนาคารออ มสิน ขยายเวลาพักชำระห นี้เงินต้นและดอ กเบี้ยอัตโ นมัติเพิ่มจาก 3 เดือน เป็น 6 เดือน เริ่ม 1 เม.ย.-30 ก.ย.63 ช่วยลูกค้าจาก CV19

สินเชื่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไม่เกิน100 ล้านบาท ส่วนสินเชื่อบุคคล-สินเชื่อบ้านไม่จำกัด ว งเงินต้นคงเหลือ จากเดิมยอ ดเงินต้นคงเหลือไม่เกิน 3 ล้านบาท หากไม่ต้องการเข้าร่วมสามารถชำระต ามปกติ

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออ มสิน เปิดเผยว่า ธนาคารขยายระยะเวลาพักชำระเงินต้นและดอ กเบี้ยนี้เพิ่มจาก 3 เดือน เป็น 6 เดือน โ ดยไม่จำกัดยอ ดเงินต้นคงเหลือ

ยกเว้นสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี วงเงินกู้คงเหลือเพิ่มจากไม่เกิน 20 ล้านบาทเป็นไม่เกิน 100 ล้านบาท ซึ่งจะมีผลโ ดยอัตโ นมัติทันทีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563 โ ดยลูกค้าไม่ต้องยื่นแสดงความจำนงที่ธนาคารออ มสินแต่อย่างใด

นายชาติชายกล่าวว่า เดิมธนาคารช่วยลูกค้าเงินกู้เคหะที่มียอ ดเงินต้นคงเหลือไม่เกิน 3 ล้านบาท แต่เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าลูกค้าเดือ ดร้อนเหมือนกันจึงพิจารณาให้เข้าร่วมโ ครงการได้ทั้งหมด แต่ถ้าลูกค้าไม่ต้องการพักชำระก็สามารถแจ้งกับธนาคารฯ ได้ หรือต้องการชำระเป็นบางเดือนที่ลูกค้าคิดว่าสามารถจ่ายได้

จ่ายเดือนเว้นเดือน หรือเดือนแรกถึง 2 เดือนแรกยังจ่ายไม่ไหวก็หยุ ดชำ ระ เดือนที่ 3 มีรายได้พอตั้งตัวได้แล้ว อ ยากจะชำระได้ก็มาติดต่อขอชำระได้ โ ดยธนาคารฯ ได้ยืดหยุ่นการชำระเงิ นงวดให้ลูกค้าเป็นกร ณีพิเ ศ ษ เพื่อช่ว ยเ ห ลื ออย่างเต็มกำลังให้ลูกค้าสามารถกลับมายืนได้แข็งแรงใช้ชีวิตได้ต ามปกติได้เมื่อสถานการณ์นี้คลี่คลายลง

โ ดยธนาคารฯ ผ่อนปรนให้ถือว่าเป็นสถานะลูกค้าปกติ ไม่คิดดอ กเบี้ยผิดนัดชำระ ส่วนลูกห นี้ที่ถูกฟ้องอ ยู่ในสถานะหลังจากมีการพิพากษาแล้วจะได้รับการช่ ว ยเ ห ลื อด้วย แต่จะพิจารณาเป็นกรณีเฉพาะราย

สำหรับดอ กเบี้ยของเงินงวดในระหว่างพักชำระห นี้ 6 เดือนในโ ครงการนี้ ให้ลูกค้าไปชำระในงวดสุดท้ายของสัญญา หรือเลือ กวิธีเฉลี่ยจ่ายหลังพ้นจากช่วงพักชำระไปแล้วก็ได้ ทั้งนี้ หลังจากครบกำหนดระยะเวลาการพักชำระเงินต้นและดอ กเบี้ยดังกล่าวแล้ว

ให้ลูกค้าชำระงวดค้างเดิมก่อนเข้ามาตรการ (ถ้ามี) แล้วจึงผ่อนชำระเงินงวดในเงื่อนไขเดิมต ามสัญญาปกติหรือสัญญาปรับปรุงโ ครงสร้างห นี้ก่อนหน้าเข้ามาตรการพักชำระ เงิ นต้นและดอ กเบี้ย 6 เดือนข้างต้นนี้

แต่หากไม่สามารถชำระได้ ให้เข้าร่วมมาตรการพักชำระเงินต้นได้อีก 2 ปีที่ธนาคารฯ ได้ประกาศไปแล้วก่อนหน้านี้ได้ ซึ่งเป็นมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกห นี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย

นายชาติชายกล่าวว่า จากสถานการณ์แพ ร่ ร ะบ า ด ที่ส่งผลต่อ การดำเนินชีวิตของประชาชนคนไทยทั่วประเทศ โ ดยที่รัฐบาลได้ดำเนินมาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในทุกมิตินั้น ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มอบนโ ยบายให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

รวมถึงธนาคารออ มสินในการให้ความช่วยเหลือ ซึ่งที่ผ่านมาธนาคารออ มสินได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โ ดยเฉพาะโ ครงการช่วยเหลือด้านสินเชื่อสำหรับลู กห นี้ที่ได้รับผลกระทบซึ่งได้ดำเนินการพักชำ ร ะเ งิ นต้นและดอ กเบี้ยให้โ ดยอัตโ นมัติเป็นเวลา 3 เดือน ให้กับลูกห นี้เงิ นกู้สิ นเ ชื่ อบุ คคล

สินเชื่อเคหะที่มีเงินต้นคงเหลือไม่เกิน 3 ล้านบาท หรือสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มีเงินต้นคงเหลือไม่เกิน 20 ล้านบาท ทุกรายที่มีสถานะชำระปกติจนถึงที่มีห นี้ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563