มีเ งินท อ งร่ำร ว ยเ ฮงๆ ทำบุ ญตามวั นเกิ ด ทั้ ง 7 วัน

มีเ งินท อ งร่ำร ว ยเ ฮงๆ ทำบุ ญตามวั นเกิ ด ทั้ ง 7 วัน

ด ว งชะต าขอ งคนเกิ ดในแต่ละวันพ ร้อ มแน ะเค ล็ด ลั บการทำบุ ญข องคนเกิดในวั นนั้นๆ

ด ว งสำหรับผู้ที่เกิด : วันอาทิตย์

ดาวอาทิตย์ ถือว่าอ ยู่ในตำแหน่งที่ควรแก้ไขในเรื่องของการใส่บาตร ควรถวายด้วยน้ำมัน มะพร้าว ทำบุญต่อ ดวงชะต า ด้วยการถวายน้ำมันตะเกียง ตะเกียงไฟ ไฟฉาย อุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ช่วยในเรื่องของการให้แสงสว่าง เป็นการบ่งบอ กถึง การสว่างไสวของชีวิต

สิ่งที่ควรบูชาและไปสักการะนั่นก็คือ พระปางถวายเนตร พระแก้วมรกต พระศิวะ กวนอู โบสถ์และเจดีย์ต่างๆ พร้อ มด อ กไม้สีแดง จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของยศฐาบ ร ร ดาศักดิ์ของตัวคุณให้มีความเจริญรุ่งเรืองตลอ ดปี

การลดอุปส ร ร คและการสะเดาะเค รา ะห์ ควรทำด้วยการปล่อ ย เ ต่า และละเว้นไม่รับประทานเ นื้ อ วั ว การปล่อ ยเ ต่านั้นควรปล่อ ยในแหล่งน้ำที่ถูกต้อง ไม่ควรปล่อ ย มั่ ว ซั่ ว

เพราะจะทำให้เป็นบ า ป มากกว่าได้บุญ สิ่งเหล่านี้หากทำแล้วจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของโชคลาภให้กับตนเอง และแ ชร์บุญนี้ให้กับผู้อื่น ถือว่าเป็นการเสริมสุข เสริมบารมีเรื่องการแบ่งบุญเช่นกันค่ะ สาธุ

ด  วงสำหรับผู้ที่เกิด : วันเสาร์

ดาวเสาร์นั้นอ ยูาในตำแหน่งเบียด ควรแก้ไขด้วยการละเว้นไม่รับประทาน เ นื้อสั ตว์ ใหญ่ในวันเสาร์ ควรทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทนดาวเสาร์ คือ ร่ม ฉัตร หลังคา ห้องน้ำ ศาลา โบสถ์ วิหาร

ควรบูชาหรือไปสักการะพระปางนาคปรก พระนารายณ์ ไต่ฮงกง ด้วยพวงมาลัยหล า ยสี ขนาด 1 ศอ ก จำนวน 6 พวง จะสิ่งเสริมการงานของท่านให้เจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ลดอุปส ร ร ค์และสะเดาะเคราะห์ด้วยการปล่อ ยน กปล่อ ยป ลาทุกชนิด เพื่อเพิ่มโชคลาภ ควรใส่อัญมณีสีน้ำเงินเพื่อช่วยให้อารมณ์ดี หากต้องการให้บริวารดี ควรใส่บาตรด้วยอาหารมังสวิรัติทุกวันเสาร์ และแ ชร์บุญนี้ให้กับผู้อื่น ถือว่าเป็นการเสริมสุข เสริมบารมีเรื่องการแบ่งบุญเช่นกันค่ะ สาธุ

ด ว งสำหรับผู้ที่เกิด : วันศุกร์

ดาวศุกร์นั้นอ ยู่ในตำแหน่ง ตี น เสาร์ ควรแก้ไขด้วยการปล่อ ยชีวิต สั ตว์ หรือละเว้นชีวิตผู้อื่น เพื่อแก้ไขอุปส ร ร คต่าง ๆ หมั่นทำบุญด้วยอาหารมังสวิรัติหรือ กล้วย

ปรุงเป็นอาหารเสียก่อน ในวันเสาร์ หรือทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทนของดาวเสาร์ คือ ผ้าไตรจีวร เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย รองเท้า ควรบูชาหรือไปสักการะพระปางรำพึง เจ้าแม่ทับทิม เจ้าแม่อุมาเทวี ด้วยข้าวพร้อ มน มและด อ กกุหลาบ

จะส่งผลให้การงานราบรื่น ปราศจากศัตรู ลดอุปส ร ร ค์และสะเดาะเคราะห์ด้วยการสวดมนต์ ทำสมาธิ ถือศีลกินเจในวันเสาร์ เพื่อเพิ่มโชคการเงินและผู้อุปถัมภ์

ที่สำคัญเสื้อผ้าและชุดชั้นในต้องแยกกันอย่ าซักรวม ถือเป็นการขัดลาภยิ่งนัก และแ ชร์บุญนี้ให้กับผู้อื่น ถือว่าเป็นการเสริมสุข เสริมบารมีเรื่องการแบ่งบุญเช่นกันค่ะ สาธุ

ด ว งสำหรับผู้ที่เกิด : วันพฤหัสบดี

ดาวพฤหัสนั้นอ ยู่ในตำแหน่งทุ กขัง ควรแก้ไขด้วยการใส่บาตรด้วยข้าวหอ ม ฟั กทอ ง เผือ ก มัน แตงกวา ปรุงเป็นอาหารเสียก่อน ทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทนดาวพฤหัส คือ

ผ้าไตรจีวร พระพุทธรูป หรือหนังสือตำราต่าง ๆ ควรบูชาหรือไปสักการะพระพุทธชินราช พระพุทธโสธร หลวงพ่อโต ท้าวมหาพรหม ด้วยมะพร้าวอ่อน พร้อ มด อ กแคขาวหรือ ด อ กดาวเรือง จะส่งเสริมการงานให้รุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ลดอุปส ร ร ค์และสะเดาะเคราะห์ด้วยการสวดมนต์ ทำสมาธิ ถือศีลกินเจในวันพฤหัสบดีเพื่อเพิ่มโชคลาภ ที่สำคัญต้องจัดบ้านให้น่าอ ยู่ และห้ามพูดจาหย าบค าย ถือเป็นการขัดลาภ และแ ชร์บุญนี้ให้กับผู้อื่น ถือว่าเป็นการเสริมสุข เสริมบารมีเรื่องการแบ่งบุญเช่นกันค่ะ สาธุ

ด ว งสำหรับผู้ที่เกิด : วันพุธ

ดาวพุธนั้นอ ยู่ในตำแหน่งผล จึงควรเสริมดวงด้วยการพูด พูดให้ไพเราะ งดเว้นการพูด ห ย าบคาย ใส่ ร้ ายคนอื่น ทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทนของดาวพุธ เช่น คอ มพิวเตอร์ มือถือ

สิ่งพิมพ์ หนังสือธ ร ร มะ ควรบูชาหรือไปสักการะเจ้าพ่อเ สือ ด้วย เ นื้ อ ห มู หรือท้าวเวสสุว ร ร ณโณ ด้วยไ ข่ ต้ม บายศรีและด อ กกุหลาบสีแดง จะส่งเสริมให้การงานประสบความสำเร็จ ค้าขายมีกำไรร่ำรวย

ลดอุปส ร ร ค์และสะเดาะเคราะห์ด้วยการปล่อ ย ป ลาดุก ปล าไหล งดเว้นไม่รับประทาน เนื้ อ วั ว ในวันเสาร์ เพื่อเพิ่มโชคลาภให้ตนเอง และแ ชร์บุญนี้ให้กับผู้อื่น ถือว่าเป็นการเสริมสุข เสริมบารมีเรื่องการแบ่งบุญเช่นกันค่ะ สาธุ

ดวงสำหรับผู้ที่เกิด : วันอังคาร

ดวงดาวอังคารนั้น ถือว่าอ ยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างไม่ตรง ต้องแก้ไขด้วยการขยันหมั่นเพียร งานหนักเอางานเบาก็ต้องสู้ ควรใส่บาตรถวายข้าวหอ ม วันอังคาร ทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทนของดาวอังคารนั่นก็คือ เครื่องเวชภัณฑ์ต่างๆ เครื่องบ ร ร เทา

สิ่งที่ควรบูชาและไปกราบสักการะ พระปางไสย าสน์ พระนอน พระพิฆเนศ ควรบูชาด้วยข้าว ขน มอร่อ ย กล้วยทอ ดเผือ กทอ ด พร้อ มกับด อ กแคขาวหรือ ด อ กดาวเรืองก็ได้ การส่งเสริมให้การงานเจริญรุ่งเรือง มีแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต

ในเรื่องของการลดอุปส ร ร คและการสะเดาะเคราะห์ ควรภาวนาสวดมนต์ สินกินเจในวันอังคาร ถวายน้ำมันตะเกียงเพื่อเป็นการเปิดทางให้สว่างไสว สิ่งเหล่านี้ทำเพื่อเป็นการเพิ่มโชคเพิ่มบารมีให้กับตัวผู้ที่ทำ และแ ชร์บุญนี้ให้กับผู้อื่น ถือว่าเป็นการเสริมสุข เสริมบารมีเรื่องการแบ่งบุญเช่นกันค่ะ สาธุ

ด ว งสำหรับผู้ที่เกิด : วันจันทร์

ดาวจันทร์นั้นอ ยู่ในตำแหน่งของธงชัย จึงจำเป็นที่จะต้องเสริมบารมีด้วยการแต่งตัวให้ดูดี แต่งตัวให้ดูมีภูมิฐานสง่าราศี โดยเฉพาะใบหน้าจะต้องยิ้มแย้มอ ยู่บ่อ ยครั้ง

ควรทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทนของดาวจันทร์ นั่นก็คือ การบริจาคทาน การบริจาคเงินทำบุญ การบริจาคน้ำดื่ม การทำบุญกับคนที่ไร้ ญาติ ไม่มีที่อ ยู่

สิ่งที่ควรบูชาและไปสักการะ พระโพธิสัตว์กวนอิม บูชาด้วยกล้วยหรือผลไม้ชนิดอื่นๆ พร้อ มทั้งด อ กมะลิ 1 พวง ถ้าได้ด อ กบุนนาคจะเป็นการดียิ่งขึ้นไป จะช่วยให้เงินทองไหลมาเทมา

การลดอุปส ร ร คและการสะเดาะเคราะห์ ควรทำหนังสือธ ร ร มะแจก ละเว้นการไม่รับประทาน เ นื้อ สั ตว์ ในวันจันทร์ จะเป็นการเสริมดวงชะต า เพิ่มพูน มหาเสน่ห์ ศัตรูก็จะแ พ้พ่า ยไปในที่สุด และแ ชร์บุญนี้ให้กับผู้อื่น ถือว่าเป็นการเสริมสุข เสริมบารมีเรื่องการแบ่งบุญเช่นกันค่ะ สาธุ