มีคนรู้น้อ ยมาก คำอธิฐาน เวลาทำบุญให้อธิฐานอย่างนี้ ได้อนิ สงส์ม าก

มีคนรู้น้อ ยมาก คำอธิฐาน เวลาทำบุญให้อธิฐานอย่างนี้ ได้อนิ สงส์ม าก

วิถีชาวพุทธ เวลาที่เราทำบุญเราจะชอบอธิฐานขอพร เวลาที่พระให้พรเราเสมอ แต่มีคนส่วนน้อยที่รู้ว่าคำธิฐานขอพรที่แท้จริงนั้นขออย่างไร ถึงจะได้บุญจริง วันนี้เรามีคำอธิฐานขอพรอย่าางถูกต้องมาบอ กชาวพุทธกัน เวลาที่เราขอพรจะได้บุญกันจริงๆ

เวลาทำบุญ ตักบาตร นั้นส่วน มากเราก็มักจะอธิษฐานขอพรกันด้วย แต่ว่ารู้ไหมบางทีเราอาจจะอธิษฐานไม่ถูกหลักก็ได้และสิ่งสำคัญในการขอพรคือ การทำสมาธิ ตั้งสติ ปล่อยวาง ไม่ยึดติดกับอะไร ทำใจสบาย ๆ แล้วค่อยอธิษฐานจิต

และอ ย า กรู้ไหมว่าแบบไหนถึงจะดีต่อตัวของเรา เพราะส่วน มากก็มีแต่ขอพรอะไรที่เหมือน ๆ กัน บางทีก็ขอไปผิดจุดก็มีเอาล่ะมาอ่านกันเลยว่าการขอพร การอธิษฐานนั้นควรเป็นแบบไหน

คำอธิษฐานเวลาทำบุญ

ขอบุญจากธ ร ร มทา น สังฆทาน วิหารทานนี้จงถึงแก่เจ้า ก ร ร มนาย เ ว ร และผู้ปกปักรั ก ษ า ดูแล ช่วยเหลือข้าพเจ้าและครอบครัวที่มีมาถึงทุกภพทุกภูมิ ขอบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าถึงพ ร ะ นิ พพาน ในชาติปัจจุบัน หากไม่ถึงเพียงใดขอให้คำว่าไม่มี ไม่รู้

ในสิ่งที่ดีจงอย่ าได้ปรากฏแก่ข้าพเจ้า ขอให้เกิดในภพภูมิเขตป ระ เท ศที่มีพ ระ พุ ท ธศ า ส น าประดิษฐานอย่ างมั่นคงและได้ศึกษาพ ร ะธ รร มได้ อย่ างเข้าใจถ่องแท้ลึกซึ้งตลอ ดจนว่าจะเข้าพระนิพพาน ด้วยเทอญ ขอท่านพ ร ะ ย ม ร า ชจงเป็นสักขีพย าน

ในการบำเพ็ญบุญของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเทอญ อย่ างหนึ่งอ ง ค์ ส ม เด็จพ ร ะสัมมา สัมพุ ท ธเ จ้ าทรงตรัสเอาไว้ว่า

การให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง เพื่อเป็นการลดวิ บ า ก ก ร ร มให้ลดลง ให้ลด อโหสิก ร ร มก่อนแล้วแผ่เมตต า อุทิศส่วนกุศลเป็นหลักใหญ่ เพื่อให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้น มีชีวิตที่เจริญมากยิ่งขึ้นไป

เพียงทำต ามนี้ก็เป็นการทำบุญและอธิษฐานจิตอย่ างถูกหลัก ถูกต้องและส่งผลดีแก่ตัวท่านเองแล้ว พร้อมกันนั้นอย่ าลืมบออ กต่อบทความนี้เพื่อเป็นการส่งต่อสิ่งดี ๆ ให้กับคนอื่นด้วยเหมือนกัน

การกรวดน้ำ คือ การตั้งใจอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่เราได้ทำไว้แล้วไปให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วพร้อมทั้งรินน้ำให้ไหลลงไปที่พื้นดินหรือที่รองรับ แล้วเอาไปเทที่พื้นดินอีกต่อหนึ่งหรือรดที่โคนต้นไม้ก็ได้ เพื่อให้จำง่ายไม่สับสน จึงขอแยกเป็นข้อๆ ดังนี้

1 การอุทิศผลบุญมี 2 วิธี คือ

อุทิศเจาะจง ได้แก่ การออ กชื่อผู้ที่เราจะให้ท่านรับ เช่น ชื่อพ่อ แม่ ลูก หรือใครก็ได้

อุทิศไม่เจาะจง ได้แก่ การกล่าวรวมๆกันไป เช่น ญาติทั้งหล า ย เจ้าก ร ร มนายเ ว ร และสรรพสัตว์ทั้งหล า ย เป็นต้น ทางที่ถูกควรทำทั้งสองวิธี คือผู้ที่มีคุณหรือมีเ ว รต่อกัน มาก เราก็ควรอุทิศเจาะจง ที่เหลือก็อุทิศรวมๆ

2 การกรวดน้ำมี 2 วิธี คือ

กรวดน้ำเปียก คือ ใช้น้ำเป็นสื่อ รินน้ำลงไปพร้อมกับอุทิศผลบุญกุศลไปด้วย และกรวดน้ำแห้ง คือ ไม่ใช้น้ำ ใช้แต่สิบนิ้วพน มอธิษฐาน แล้วอุทิศผลบุญกุศลไปให้

3 น้ำเป็นสื่อ – ดินเป็นพย าน

การกรวดน้ำมิใช่จะอุทิศไปให้ผู้ต า ย กินน้ำ แต่ใช้น้ำเป็นสื่อและใช้แผ่นดินเป็นพย าน ให้รับรู้ในการอุทิศส่วนบุญ

4 น้ำกรวด

ควรเป็นน้ำที่สะอาด ไม่มีสีและกลิ่น และเมื่อ กรวดก็ควรรินลงในที่สะอาดและไปเทในที่สะอาด และที่สำคัญ อย่ ารินลงกระโถนหรือที่ส ก ป ร ก

5 ควรรินน้ำตอนไหน

ควรเริ่มรินน้ำพร้อมกับตั้งใจอุทิศ ในขณะที่พระผู้นำเริ่มสวดว่า “ยะถาวาริวะหาปูรา…”ื และรินให้หมดเมือ่พระว่ามาถึง “…มะณิโชติระโส ยะถา…” พอพระทั้งหมดรับพร้อมกันว่า “สัพพีติโย วิวัชชันตุ…” เราก็พน มมือรับพรท่านไปจนจบ จึงจะถือว่าถูกต้อง

6 ควรกรวดน้ำตอนไหนดี

ควรกรวดน้ำทันทีในขณะที่พระอนุโมทนาหรือหลังทำบุญเสร็จ แต่ถ้าไม่สะดวกจะทำตอนหลังก็ได้ แต่ทำในขณะนั้นดีกว่า ด้วยเหตุผล 2 ประการ คือ ถ้ามี เ ป ร ต ญ า ติ ม ารอรับส่วนบุญ ท่านก็ย่อมได้รับในทันที และการรอไปกรวดที่บ้านหรือ กรวดภายหลัง บางครั้งก็อาจลืมไป ผู้ที่เขาตั้งใจรับก็อ ด ผู้ที่เราตั้งใจจะให้ก็ชวดไปด้วย

7 อย่ าทำน้ำส ก ป ร กด้วยการเอานิ้วไปรอไว้

ควรรินให้ไหลเป็นสายไม่ข า ดระยะ และไม่ควรใช้วิธี เกาะตัวกันเป็นกลุ่มหรือเป็นทางเหมือนเล่นงูกินหาง ถ้าเป็นในงานพิธีต่างๆ ให้เจ้าภาพหรือประธาน รินน้ำกรวดเพียงคนเดียวหรือคู่เดียวก็พอ คนนอ กนั้นก็พน มมือตั้งใจอุทิศไปให้

8 ถ้ายังว่าบทกรวดน้ำไม่เสร็จ จะทำอย่ างไร

ก็ควรใช้บทกรวดน้ำที่สั้นๆหรือใช้บทกรวดน้ำย่อก็ได้ เช่น “อิทัง โน ญาตีนังไหตุ สุขิต า โหนตุ ญาตะโย ขออุทิศส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ … ( ออ กชื่อผู้ล่วงลับ ) … และญาติทั้งหล า ยของข้าพเจ้า ขอญาติทั้งหล า ยจงเป็นสุขเถิด” หรือจะใช้แต่ภาษาไทยอย่ างเดียวก็ได้ว่า

“ขออุทิศส่วนบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนี้ จงสำเร็จแก่ พ่อ แม่ ญาติ ครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณเจ้าก ร ร มนายเ ว ร และสรรพสัตว์ทั้งหล า ย ขอจงได้รับส่วนบุญกุศลครั้งนี้โดยเร็วพลัน และโดยทั่วถึงกันเทอญ” ส่วนบทย าวๆ เราควรเอาไว้กรวดส่วนตัว

หรือ กรวดในขณะทำวัตรสวดมนต์รวมกันก็ได้ ข้อสำคัญ ถ้าเป็นภาษาพระ ควรจะรู้คำแปลหรือความหมายด้วย ถ้าไม่รู้ความหมายก็ควรใช้คำไทยอย่ างเดียวดีกว่า เพราะป้องกันความโ ง่งมงายได้

9 บุญเป็นของกายสิทธิ์

ยิ่งให้ยิ่งมาก ยิ่งตระหนี่ยิ่งน้อย ยิ่งอุทิศให้คนอื่นหมดเลยเราก็ยิ่งจะได้บุญหมดเลย

10 การทำบุญและอุทิศส่วนบุญ

ควรสำรวมจิตใจ อย่ าให้จิตฟุ้งซ่าน ปลูกศรัทธา ความเชื่อ และความเลื่อมใสให้มั่นคงในจิตใจ ผลของบุญและการอุทิศส่วนบุญย่อมมีอานิสงค์มาก ผลบุญที่เราอุทิศไปให้ ถ้าไม่มีใครมารับก็ยังคงเป็นของเราอยู่ครบถ้วน ไม่มีผู้ใดจะมาโ ก งหรือแย่งชิงไปได้เลย

ขอขอบคุณ horoscopedaily99