พระสิวลี บูชาถูกวิธี มีแต่เงินทองไหลมาเทมา

พระสิวลี บูชาถูกวิธี มีแต่เงินทองไหลมาเทมา

วันนี้เราจะมาบอ กเคล็ดลับดีๆ สำหรับการบูชาพระสิวลีให้ถูกวิีธี เงินทองไหลมาเทมาแน่นนอน และยังมีหล า ยๆ คนที่ยังบูชาท่านไม่ถูก จะมีวิธีบูชาอย่างไงนั้น ไปอ่านพร้อมๆ กันเลยค่ะ

พระสีวลีเถระ หรือ พระสีวลี เป็นพระภิกษุสาวกเอตทัคคะของพระพุทธเจ้า นับเนื่องในพระอสีติมหาสาวก 80 องค์สำคัญในพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล

พระสีวลีเถระเป็นเจ้าชายในโกลิยวงศ์ ออ กบวชในสำนักพระสารีบุตร บรรลุพระอรหันต์ในขณะที่ปลงเกศานั่นเอง และหลังจากผนวช

ท่านเป็นผู้มีลาภสักการะมากด้วยกุศลก ร ร มที่ทำมาแต่อดีต ด้วยเหตุนี้ท่านจึงได้รับยกย่องจากพระพุทธองค์ให้เป็นเอตทัคคะผู้เลิศในทาง ผู้มีลาภมาก

กร า บบู ช าพระสิวลีแล้วชี วิ ตจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง เนื่องเพราะพระสิวลี เป็น 1 ใน 80 พระอ สี ติมหาสาวก หรือศิษย์เอ กของพระพุทธเจ้า พวกเราคุ้นเคยกันดีกับรูปลักษณ์ของพระสิวลีที่เป็นภิกษุ มือขวาถือไม้เท้า มือซ้ายแบ กกรด สะพายบาตรบ้าง สะพายย่ามเครื่องอัฐบริขารบ้าง พระพุทธเจ้าทรงยกย่องพระสิวลีเป็นเอตทัคคะในทางมีล า ภมาก

เพราะท่านมีบุญ บ า รมีสูง เชื่อกันว่าหากผู้ใดได้บูชา พระสีวลี แล้วจะได้รับท รั พ ย์มห าศา ล มีเงินทองไหลมาเทมา ไม่ขัดสน ไม่อับจ นตลอ ดไป ดังเช่นเมื่อครั้งพุทธกาล นาง สุภ าวดี หญิงสาวที่เกิดในตระกูลพ่อค้า ผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและนับถือพระสีวลีเป็นอย่างมาก

ครั้งหนึ่งนางสุภาวดีได้ฟังธรรมอย่างลึกซึ้ง และพระสีวลีก็ให้ศีลให้พรว่า ‘จงเจริญรุ่งเรืองด้วยท รั พ ย์สิน เงินทองจากการค้าข า ย เงินทองไหลมาเทมาสมความมุ่งมาดปรารถนาด้วยเถิด’

หลังจากนั้น มา ไม่ว่าพ่อของนางจะไปค้าข า ยที่ใด ก็ข า ยดีเป็นเทน้ำเทท่า มีกำไรเข้ามาไม่ข า ดสาย ซึ่งนางสุภาวดีนั้นคนไทยอยู่จักกันดีว่าท่านคือ นางกวัก นั่นเอง

เค ล็ ดลับวิ ธีการบูชาพระสิวลี

ต้องเริ่มจากการหมั่นบริจาคทานในที่ๆ ย ากลำบาก คือ หัวใจของการบูชาพระสิวลีให้ได้ผลดี เพราะในอดีตทุก ๆ ชาติที่ผ่าน มา พระสิวลีท่านจะทำบุญด้วยศรัทธาที่เต็มเปี่ยม

ทำบุญด้วยศรัทธาเต็มร้อย แม้ว่าของที่ทำบุญจะราคาไม่แพง แต่ก็เป็นการถวายที่ทรงคุณค่า เพราะเป็นการให้ในสิ่งที่ผู้รับต้องการ ดุจการได้น้ำในทะเลทราย ดุจการได้อาหารในย ามหิว

ดังนั้นผู้ที่ต้องการที่จะให้พระสิวลีท่านช่วยควรจะบริจาคทาน ให้สิ่งของในผู้ย ากไร้มากๆ ท่านจะได้อานิสงส์บุญมาก

และต้องอุทิศบุญนั้นส่งไปให้พระสิวลีทุกครั้ง เป็นการเปิดบุญและเชื่อมบุญกับท่าน เพื่อให้ท่านรู้จักเรา และรับรู้ความต้องการของเราได้

การบูชาพระสีวลีนั้น ให้บูชาด้วย

1 น้ำสะอาด 1 แก้ว โดยลอยดอ กมะลิไว้บนน้ำ

2 แล้วจุดธูป 3 ด อ ก เทียนบู ช า 1 เล่ม

3 น้ำผึ้ง ผลไม้สด ดอ กไม้ขาว หรือ ดอ กไม้ที่มีกลิ่นหอมหรือ ดอ กบัวทุกชนิด อย่างละ 3 ดอ ก 5 ดอ ก หรือ 7 ดอ ก ก็ได้

เคล็ดโบราณนั้นกล่าวไว้ว่า การถวายผลไม้สด และน้ำผึ้งควรถวายในวันพฤหัสบดี ส่วนวันเสาร์ควรถวายอาหารจากทะเล หรืออาหารที่ปรุงจากต้นบัว

แล้วอธิษฐานจิตขอให้โชคสำเร็จ สมหวัง และเมื่อท่านได้โชคได้ลาภสมดังหวังแล้ว จะต้องทำบุญเลี้ยง หรือถวายสังฆทานเพื่อเป็นการต่อโชคลาภให้มาไม่ข า ดสาย

คาถาบูชาพระสีวลี (ตั้ง นะโม 3 จบ) สีวะลี จะ มะหาเถโร เทวะต านะปูชิโตโสระโห ปัจจะย าทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา สีวะลี จะ มะหาเถโร

ยักขาเทวาภิปูชิโต โสระโห ปัจจะย าทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา สีวะลี เถระคุณัง เอตัง โสตถิ ภะวันตุ เมฯ

คาถาบทนี้ท่านให้ภาวนาก่อนนอนหรือหลังตื่นนอนแล้วก่อนไปทำงานนอ กบ้านเชื่อว่า จะทำให้เกิดลาภร่ำร ว ยในการค้าข า ย

สะดวกในเรื่องธุรกิจติดต่อศัตรูหมู่มารที่มุ่งร้ า ยจะกลับกล า ยเป็นมิตร มีแต่ความสุขสันติเป็นสิริมงคลชีวิต ต ล อ ด ไ ป

เมื่อรู้แล้วอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆ ด้วยนะคะ

ขอขอบคุณ สะพานแห่งบุญ,wikipedia.org