ผู้ห ญิงแ กร่ง สู้ชี วิต จะมีนิสั ยแบบนี้

ผู้ห ญิงแ กร่ง สู้ชี วิต จะมีนิสั ยแบบนี้

ผู้หญิงแกร่ง ในที่นี้ ไม่ใช่ ผู้หญิง ที่มีความแข็งแรงแต่อย่างใด แต่หม ายถึงผู้หญิงที่มีความสามารถในการใช้ชีวิต ให้ประสบความสำเร็จและมีอนาคตที่ดีได้ และถ้าคุณต้องการเป็นผู้หญิงแ ก ร่งนั้นก็ไม่ใช่เรื่องย าก เพียงเปลี่ยนวิ ธีคิดและปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตซะใหม่เท่านี้คุณก็กลายเป็นผู้หญิงแกร่งแล้ว แล้วพวกเธอจะมีนิสัยแบบนี้

เธอไม่รู้สึกแพ้กับอะไรทั้งนั้น ถึงบางครั้งเธอจะดูด้อยกว่าใคร เธอจะไม่คิดดูถูกใครหรือ ดูถูกตัวเอง แม้เธอจะเก่งกว่าก็ต าม

เธอรู้จักตัวเอง พวกเธอจะไม่ต ามกระแสใด เพราะเธอรู้ว่าเป้าหมายในชีวิตนั้นแท้จริงคืออะไร

เธอไม่ยึดติดกับอ ดีต และเธอจะใช้อ ดีตในการเรียนรู้ เธอไม่เพ้อฝันแต่เธอวางแผนเพื่ออน าค ต เธอจะมีสติกับปัจจุบันเสมอ และเธอจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุด

เธอ มีความมั่นใจจากข้างใน เธอจะไม่ก้าวร้าวกับใคร และเธอจะพูดอย่างนอบน้อ ม ด้วยความมั่นใจที่มี

เธอคิดพึ่งพาตัวเอง ไม่พึ่งคนอื่น เพราะเธอรู้ว่าที่พึ่งที่ดีที่สุด ก็คือตัวเองไงเธอจะควบคุมชีวิตด้วยมือของตัวเอง

เธอ มีความกตัญญูรู้คุณ เธอจะไม่ลืมบุญคุณคนเลย และเธอจะตอบแทนคนที่มีพระคุณกับเธอเสมอ

เธอจะรู้จักให้อภั ยเสมอ อภั ยทานเป็นทานขั้นสูง คนที่จิตใจแกร่งจริง เท่านั้น ถึงจะทำได้

เธอรู้ว่าเธอชนะใจตัวเอง อยู่เป็นคู่ก็มีความสุข อยู่คนเดียวก็มีความสุขเช่นกัน เธอจะเป็นคนกำหนดเองว่า ชีวิตจะมีความสุขอย่างไรได้บ้าง

เธอไม่โ ลกสวย แต่เธอก็ไม่มองโ ลกในแง่ร้ า ยนะ เธอจะมองโ ลกต ามความเป็นจริง มีอคติที่น้อยกว่าผู้หญิงทั่วไปนั่นเอง

เธอ มีความสวยในแบบของเธอ เธอไม่คิดว่าต้องสวยที่สุด แต่เธอสวย เพราะเธอ มีความสุขกับความสวยของเธอต่างหาก