ปิดท อง ตำแหน่งนี้ อ านิสง ส์แรง บุญส่งผลให้ร่ำร ว ย เงินไห ล ไม่ข า ดมื อ

ปิดท อง ตำแหน่งนี้ อ านิสง ส์แรง บุญส่งผลให้ร่ำร ว ย เงินไห ล ไม่ข า ดมื อ

เค ล็ ด มงคลตำ แห น่งปิดทองพระ ตำ แห น่งไหนถึงดี ช่ว ยให้ชีวิตรุ่งเรืองทั้งชาตินี้และชาติหน้า คุณรู้ไหมว่า ปิดทองพระ นั้นตำ แห น่งไหนดี และแต่ละตำ แห น่งบ่งบอ กถึงอะไร และการปิดทองที่องค์พระนั้น ยังเป็นคติธรรมที่มีจุดมุ่งหมาย ให้พุทธศาสนิกชน ร่วมถึงผู้ที่ศรัทธาสนใจในพระพุทธศาสนาอีกด้วย

เ ชื่ อว่าคงไม่มีพุทธศาสนิกชนคนใด ที่ไม่เคยปิดทองพระพุทธรูป เพราะนอ กจากจะเป็นการบูรณะต่อองค์พระพุทธปฏิมาแล้ว ต ามความเ ชื่ อโบราณการปิดทองพระนั้น

ยังมีอานิสงฆ์ทำให้ชาติภพหน้า มีผิวพรรณผ่องใสงดงาม มีสง่าราศี เป็น มงคลแก่ชีวิต และแต่ละตำ แห น่งที่ปิดทอง ก็มีความเ ชื่ อที่ต่างกันไป ปิดทองตำ แห น่งใดดีที่สุด ต าม ไปดูเลย

ปิดทองบริเวณพระอุทร (ท้อง)

จะส่งผลให้ร่ำร ว ย มีกิน มีใช้ พรั่งพร้อ มไปด้วยท รัพ ย์สินเงินทอง อุดมสมบรูณ์ท รัพ ย์

ปิดทองบริเวณฐานรองพระองค์

มีความเ ชื่ อ กันว่าจะช่ว ยส่งเสริมเรื่องเกี่ยวกับการมีอาชีพหรือหน้าที่การงานให้มั่นคง

ปิดทองบริเวณพระหัตถ์ (มือ)

เป็นการเสริมบารมี จะเป็นที่น่ายกย่อง ผู้คนเคารพยำเกรง

ปิดทองบริเวณพระบาท (เท้า)

ส่งผลให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มั่งคั่ง สมบูรณ์ด้วยที่พักอาศัย และย านพาหนะในการเดินทาง

ปิดทองบริเวณพระเศียร (ศีรษะ)

เ ชื่ อว่าจะทำให้ มีสติปัญญาแหลมคม มีความจำเป็นเลิศ การเรียนดี ฝ่าฝันอุปสรรคในชีวิตไปได้โดยดี

ปิดทองบริเวณพระพักตร์ (ใบหน้า)

ปิดทองพระตำ แห น่งนี้ จะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ก้าวหน้าในเรื่องการงาน เจริญรุ่งเรือง

ปิดทองบริเวณพระอุระ (หน้าอ ก)

อานิสงส์จะส่งผลให้เกิดสง่าราศี เ ชื่ อว่าจะมีผู้คนชื่นชอบ เป็นที่รักใคร่ของผู้คน โดดเด่น ต้องต า ต้องใจ

การปิดทองบริเวณพระนาภี (สะ ดื อ)

มีความเ ชื่ อว่าผู้นั้นจะไม่เจอ กับความอ ดอย าก มีเงิน มีทองใช้ตลอ ดชีวิต