ประช าก ร ในวั ยทำง า น กำลั งใก ล้ถึงจุ ดนี้เข้ าไ ปทุ กที

ประช าก ร ในวั ยทำง า น กำลั งใก ล้ถึงจุ ดนี้เข้ าไ ปทุ กที

ในอนาคตที่ธนาคารทั่วโลกจะให้ด อกเบี้ยเงินฝาก 0%ซึ่งในบ้านเราใกล้

จุดนี้เข้าไปทุกทีแล้วเราจะใช้ชีวิตอย่ างไร และ ต้องปรับตัวอย่ างไรใน

อนาคตจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหน สรุปออกมาเป็นข้อๆได้ดังนี้

1 ผู้สูงอายุอาจต้องกลับมาทำงานเราจะเห็นคนสูงอายุเดิมทีมีเงินเก็บ

เป็นก้อนที่มากพอจะเก็บกินด อกเบี้ยได้เรื่อยๆ แต่พอเงินฝากไม่มีด อก

เบี้ยก็เลยใช้จ่ายเงินก้อนหมดไปเรื่อยจึงเป็นเหตุให้ผู้สูงอายุอาจต้อง

กลับมาทำงานหาเงินให้เพียงพอ

2 เงินเฟ้อแฝง หลายคนไม่ทราบว่าเงินเฟ้อแฝงก็คือ “ค่าครองชีพ” การที่

ด อกเบี้ยเงินฝากไม่มี ไม่ได้แปลว่าค่าครองชีพจะไม่เพิ่มเพราะ จากอดีต

ที่ผ่ านมาเราก็เห็นแล้วว่าค่าครองชีพเพิ่มขึ้นเสมอ เงินที่เรามีจะซื้อของ

ได้น้อยลงเรื่อย และไม่สามา รถฝากเงินกินด อกเบี้ยแบบคนในยุคก่อน

ได้แล้ว

3 เงินจะหาย ากขึ้น เพราะ คนใช้จ่ายน้อยลงถ้าด อกเบี้ยเงินฝากก็เท่ากับ

ว่าคนที่มีเงินฝากทั้งหมดไม่ได้ด อกเบี้ยซึ่งปกติเงินที่งอกออกมาจากใน

ระบบด อกเบี้ยมีมากถึงแสนล้านบาทต่อปี ลองคิดดูว่าเงินที่หายไปจะ

ทำให้กำลังซื้อลดลงไปมากแค่ไหน

4 ผู้คนจะเริ่มห่างไกลคำว่าอิสรภาพทางการเงิน เดี๋ยวนี้เรามักได้ยบินคำ

ว่าP a s s i v e I n c o m e หรือ มีรายได้เข้ามามากกว่าค่าใช้จ่ายโดยที่เรา

ไม่ต้องทำงานซึ่งเดิมทีการฝากเงินธนาคารก็ยังพอมี ด อ กเบี้ยบ้าง

แต่ยุคต่อไปถ้าเราลงทุนไม่เป็นลงทุนในหุ้นผิ ดตัว ซื้อทรัพย์สินที่ไม่ได้

สร้างรายได้เราอาจต้องทำงานไปตลอดชีวิตไม่มีคำว่าอิสรภาพทางการ

เงินอีกต่อไป

5 สินทรัพย์ต่างราคาจะไม่ลดลง เพราะคนมีเงินไม่มีเหตุผลที่จะถือ

เงินสด อธิบายให้เข้าใจง่ายๆ คือ เงินจะไหลออกจากธนาคารที่ไม่มีด อก

เบี้ยไปอยู่ในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าเช่น ลงทุนหุ้น ลงทุนใน

กองทุน

ที่ได้เงินปันผลแทนด อกเบี้ย ลงทุนในอสังหาที่ให้ค่าเช่าและ คนที่ถือ

ครอบทรัพย์สินเหล่ านี้ไว้ไม่คิดจะปล่อยขายออกมา ทำให้ราคาสินทรัพย์

สูงเกินเอื้อมมากขึ้นเรื่อย คิดดูง่ายๆสมัยก่อนทำงานไม่กี่ปีก็ซื้อบ้านได้

แล้วเดี๋ยวนี้ผ่อน 30 ปี ได้คอนโดห้องเดียวที่ดินก็ไม่มี

6 ความเหลื่อมล้ำจะมากขึ้น คนรวยจะรวยขึ้นขณะที่คนหาเช้ากินค่ำแทบ

จะไม่มีเงินเหลือเก็บ โดยที่คนระดับรากหญ้าแทบจะไม่รู้สึกตัวเลย หาก

วางแผนการเงินไม่ถูกลงทุนไม่เป็น พวกเขาอาจต้องทำงานหนักไป

ตลอดชีวิต

7 ครอบครัวจะแ ตกแยกมากขึ้น ยุคที่แล้วพ่อทำงานแม่อยู่บ้านเลี้ยงลูก

ยังสามา รถทำได้แต่มายุคนี้ ทั้งพ่อและแม่ทำงาน และทำโอทีต่อจนดึก

ดื่น ทำงานทั้งวันก็ยังแทบไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย ทำให้ไม่มีเวลาให้

ครอบครัว ไม่มีเวลาอบรมลูกทำให้เราได้เห็นปัญหาในสังคมที่สูงขึ้น

เรื่อยๆ

8 เงินจะเหนือคนมากขึ้น ยุคที่เงินหาย ากคนส่วนใหญ่จะทำทุกอย่ าง

เพื่อมันทำทุกอย่ างเพื่อให้ได้มันมา โดยไม่สนวิธีการและ ไม่แคร์ผลที่

ตามมา

9 คอรับชั่น และ การโกงจะมากขึ้นจากข้อข้างบน คนจะยอมทำทุกอย่ าง

เพื่อเงิน ทำให้เกิดปัญหาตรงนี้ตามมา

10 หลังจากยุคด อ กเบี้ย 0% ทุกอย่ างจะแย่ลงไปอีกเพราะ เงินมันล้น

ระบบ แต่เงินที่ล้นระบบมันอยู่ในมือคนรวย ซึ่งเป็นคนจำนวนน้อยที่ไม่

ค่อยใช้จ่าย พอการใช้จ่ายน้อยของก็ขายไม่ได้เศรษฐกิจก็แย่

พอเศรษฐกิจแย่บริษัทก็ต้องปิดตัวคนก็ตกงาน ลูกจ้างที่ก ู้เงินมาก็จ่าย

หนี้ไม่ไหว ซึ่งระบบการเงินเป็นอะไรที่ซับซ้อนมากถ้ามันล้ม มันก็ล้มไป

ทั้งระบบ

ที่มา : postsabaidee