ประกั นสั งค มจ่า ยชดเช ย ผู้ประกันตน มาตรา 33

ประกั นสั งค มจ่า ยชดเช ย ผู้ประกันตน มาตรา 33

สำนักงานประกันสังคม เริ่มจ่ายเงินให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 รอบแรก วันที่ 2 แล้ว โดยผู้ที่ลงทะเบียนจะได้รับเงินทดแทน กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย อัตราร้อ ยละ 62 ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกิน 90 วัน

โดยล่าสุดมีผู้ยื่นขอใช้สิทธิกว่า 800,000 คน จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่ามีผู้ที่เข้าเกณฑ์ราว 400,000 คน ส่วนที่เหลืออ ยู่ระหว่างการรับรองจากนายจ้าง โดยนายจ้างและผู้ประกันตนจะต้องให้ข้อมูลที่ตรงกัน

สำหรับผู้ที่เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับเงินชดเชยในส่วนนี้ ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน กักตัว 14 วัน เนื่องจากสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติ ดเ ชื้ อ และเป็นผู้ประกันตนที่ไม่สามารถทำงานได้ และไม่ได้รับค่าจ้าง ทั้งที่นายจ้างหยุดประกอบกิจการเอง หรือหยุดประกอบกิจการต ามคำสั่งของทางราชการ

โดยผู้ประกันตนยื่นขอใช้สิทธิได้ 2 ช่องทาง คือ ยื่นผ่านเว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม หัวข้อขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน Online จากนั้นยื่นด้วยวิธีปกติ ดา วน์โหลดแบบขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน พิ ม พ์แบบฟอร์มออ กมากรอ กข้อมูล พร้อมแนบสำเนาหน้าบั ญชีธนาคาร

และจัดส่งเอ กสารให้สำนักงานประกันสังคมทางไปรษณีย์ แฟกซ์ อีเมล และแอปพลิเคชันไลน์ จากนั้นจะได้รับการแจ้งผลการตรวจสอบคุณสมบัติ หากไม่ได้รับสิทธิสามารถอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วัน

ส่วนนายจ้างจะต้องกรอ กแบบรับรองการปิ ดกิ จการจากเหตุ โ ค วิ ด ทางเว็บไซต์ หรือติดต่อสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ได้