บ า ป 11 อย่าง ที่นำพาชีวิตตกต่ำ ทำมาหากินไม่ขึ้น

บ า ป 11 อย่าง ที่นำพาชีวิตตกต่ำ ทำมาหากินไม่ขึ้น

มนุษย์ผู้รู้หรือที่เรามักนิยมเรียกยกย่องเผ่าพันธุ์ของเราเองว่ามนุษย์เป็นสั ตว์ประเสริฐ มนุษย์แตกต่างจากสั ตว์ เ ดี ย ร ฉ าน มนุษย์มีวัฒนธรรม และได้สร้างวัฒนธรรมมามากมาย มนุษย์รู้จักที่จะอยู่รวมกันเป็นสังคมประชาธิปไตย

ที่แต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบต่อต่อสังคมที่ตนอยู่ ซึ่งสั ตว์เดียรฉานไม่มี สังคมประชาธิปไตย จึงมีแต่ในสังคมของมนุษย์เท่านั้น แต่มนุษย์เองก็เป็นคนรู้ ผิดชอบ ในสิ่งที่ดี และไม่ดี บางอย่างรู้ว่าไม่ดี ก็เอาชีวิตไปยุ่งเกี่ยว หักห้ามใจไม่ได้ เรื่องการทำบ า ป ทำบุญก็เช่นกัน

บ า ป เป็นก ร ร มที่ทำให้ชีวิตตกต่ำ เป็นอุปสรรคที่ขวางทุกความสำเร็จ หยุดทุกบ า ปได้ ชีวิตดีขึ้น บ า ป ต้องประกอบด้วยเจตนาและไม่เจตนา ซึ่งไม่ว่าจะเป็นแบบไหน แน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้น ย่อมต้องไม่ดี

การเกิดบ า ปเป็นไปได้ 3 ทางด้วยกัน คือ ทางกาย วาจา และใจในทางธรรมมีการกล่าวถึง บ า ป 11 อย่ าง ที่เราอาจเผลอทำเพราะไม่รู้ มีดังนี้

บ า ปที่ 1 การคบคนพาล ไม่คบบัณฑิต

บ าปที่ 2 การเป็นผู้เกียจคร้านไม่เอาการเอางานไม่ขยันทำมาหากิน

บ า ปที่ 3 การเป็นผู้ไม่กตัญญูรู้คุณต่อบุพการี

บา ปที่ 4 การชอบโกหก ไม่รักษาคำพูด

บาปที่ 5 ความตระหนี่ถี่เหนียวและเห็นแก่ตัว

บา ปที่ 6 ความแข็งกระด้างไม่อ่อนน้อมถ่อมตน

บ าปที่ 7 การไม่ยินดีสันโดษในคู่ครองของตนเอง

บา ปที่ 8 การมัวเมาในอบายมุข

บ าป ที่ 9 การไม่รู้จักปล่อยวางในกามารมณ์และไม่รู้จักยินดีในพรหมจรรย์

บ า ปที่ 10 ยกย่องให้เกียรติคนเ ล วให้มีอำนาจเหนือตนเอง

บ าปที่ 11 การไม่รู้จักอยู่กับปัจจุบันและความเป็นจริงของชีวิต

หนทางแห่งความเสื่อม 11 ประการนี้ ได้ถูกเน้นย้ำว่า เป็นทางเสื่อมสุดที่มนุษย์ควรหลีกเลี่ยงที่สุดบางครั้งเราอาจเผลอกระทำไป แต่ก็จะปิดทางเจริญทั้งปวงอยู่ดี ดึงชีวิตตกต่ำอย่ างที่สุด ปิดทุกทางบุญ

หากละบ า ปทั้ง 11 ประการนี้ได้ ย่อมเปิดทางบุญขึ้น เกิดบุญใหญ่ เปิดทางเจริญให้แก่ชีวิตต่อไป

ขอบุญรักษา

ที่มา khoddeeja