บทส ว ด ขออ โหสิก ร ร ม ทำแ ล้ วชี วิ ตจ ะราบรื่ น

บทส ว ด ขออ โหสิก ร ร ม ทำแ ล้ วชี วิ ตจ ะราบรื่ น

เราไม่อาจรู้ได้ว่า เคยล่วงเกินใคร ผู้ใดไว้หรือเปล่า วันนี้เราจึงพามาดู

บทสวด ขออโหสิกรรม โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) กัน

บทอ ธิษฐ านขออโหสิกssมสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

“กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง สัญจิจจะกัมมัง

อะสัญจิจะกัมมัง ขะมันตุ เม อะโหสิกัมมัง ภะวะตุ เม

กssมใด ไม่ว่าจะเป็นกายกssม วจีกssม มโนกssม ที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วง

เกินแก่ผู้ใด ทั้งโดยตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดี

ในภพชาติใดก็ตาม ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงโปรดยกโทษให้

เป็นอโหสิกssมแก่ข้าพเจ้า อย่าได้จองเวรจองกssมต่อกันอีกเลย

แม้แต่กssมใดที่ใคร ทำแก่ข้าพเจ้าก็ตาม ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้น

ยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน

ขอจงดลใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิต คิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้า เพื่อ

จะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไป

ด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้ง ครอบครัว ตลอดจน

วงศาคณาญาติ ผู้มีอุปการคุณของข้าพเจ้า

พ้นจากความทุกข์ย ากลำบากเข็ญใจความทุกข์อย่าได้ใกล้ ความเจ็ บ

ไ ข้อย่าได้มี ขอได้มีความสุขสวัสดีมีชัย

เส นีย ดจั ญไ รและอุปัทวันตรายทั้งหลาย จงเสื่ อมสิ้ นหายไป นึกคิด

ปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้ว

ขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จ ลงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จเทอญ

คำอ ธิษฐ านอโหสิกssม

ข้าพเจ้า…(บอกชื่อ)…ขออโหสิกssม กssมใดที่ทำแก่ผู้ใด

ในชาติใด ก็ตามขอให้เจ้าก รรมและนายเวร จงอโหสิกร รม

ให้กับข้าพเจ้า อย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปเลย

แม้แต่กรรมที่ใคร ได้ทำกับข้าพเจ้าก็ตาม ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้น

และขอยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน เพื่อจะได้ไม่มีเวรกssมต่อไป

ด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัว

บุตรหลาน ตลอดจนวงศาคณาญาติ

และผู้มีอุปการคุณของข้าพเจ้า จงมีความสุข ความเจริญ

ปฏิบัติแต่สิ่งที่ดี และสิ่งที่ชอบด้วยเทอญ

คำขอขมาโทษ

กssมอันใดที่ข้าพเจ้า…(บอกชื่อ)…ทำไว้ ด้วยกาย วาจา ใจ

ในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

คุณบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ เพราะความไม่รู้ เพราะความหลง

เพราะความงมงายเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขอจงโปรดยกโทษ

ให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ย าก ลำบากเข็ญใจ อั นตร ายทั้งหลาย

จงเสื่оมสูญสิ้นไป ข้าพเจ้าปรารถนาสิ่งใดที่ดี ขอให้สมปรารถนา

นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ. (อ ธิษฐ านตามที่ปรารถนา)

คำขอขมาและอ ธิษฐ านจิต (สำหรับอ ธิษฐ านหน้าพระพุทธรูป หรือสวดก่อนนอน)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ๓ จบ

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

หากข้าพเจ้า จงใจหรือประมาทพลาดพลั้ง ล่วงเกินบิดา-มารดา ครูบา

อาจารย์ พระพุทธ พระธรรม พระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า

ตลอดจนสิ่ งศัก ดิ์ สิท ธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพระคุณ และท่านเจ้า

กรรมนายเวร จะด้วยกาย วาจา ใจ ขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วย

หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมา ข้าพเจ้าขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัว

ได้เหมือนคนปกติทั่วไป ขอถอนคำอ ธิษ ฐาน

คำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีตขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระ ข้าพเจ้าจะ

ประพฤติตนในทางที่ถูก ที่ชอบ ที่ควร

ขอบุญบารมีในอดีตกาลที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและ

ครอบครัว ตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้อง

จงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ลาภ ยศ สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ

ธนสารสมบัติ อุปสร คใด โร ค ภัยใด ขอให้มลายสิ้นไป

ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลกและทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้จนตราบ

เข้าสู่นิพพานเทอญข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญา คำสาบาน คำอ ธิษฐ าน

ที่ผูกมัดตัวเองและผู้อื่น ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระจากสัญญาทั้งปวง

(หากข้าพเจ้าหมดอายุแล้ว ข้าพเจ้าขออยู่ต่อเพื่อสร้างบารมี)

หากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกssมกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะชาติใดภพใดก็ตาม

ข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ ขอถอนความ อาฆา ต

ความพย าบ าท และคำสาปแช่งในทุกชาติ ทุกภพ ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจาก

คำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากssม ขอให้พ้นจากนรกภูมิ

และพบแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรม….

ที่มา jitpensook