นะ โม พุท ธา ยะ เพร า ะเห ตุใดจึ งควรส ว ดทุ กวั น (พร้ อ มบอกค ว ามห มา ย)

นะ โม พุท ธา ยะ เพร า ะเห ตุใดจึ งควรส ว ดทุ กวั น (พร้ อ มบอกค ว ามห มา ย)

เรียกได้ว่าเป็นบทสวดคาถายอดครอบจักรวาล ที่สืบทอดกันมาแต่

โบราณ เป็นที่สุดแห่งความขลังมากไปด้วยพุทธคุณหลากหลาย

ประการ นั่นก็คือ 5อักขระ “นะ โม พุท ธา ยะ” หรือ คาถาพระเจ้า 5

พระองค์ โบราณว่า

แคล้วคลาดรอดปลอดภัย คงกระพัน เมตตา มหาเสน่ห์

ความนิยมชมชอบ และอื่นๆอีกมากมาย

ซึ่งความหมายของแต่ละอักขระมีดังนี้ นะ หมายถึง

พระกุกกุสันโธ ใช้เขียนแทน ธาตุน้ำ

หรือ อาโปธาตุ มีกำลังเท่ากับ ๑๒ ใช้ในการปลุกเสก

ห้เกิดพุทธคุณด้านเมตตามหานิยม

โม หมายถึง พระโกนาคม ใช้เขียนแทน ธาตุดิน หรือ ปฐวีธาตุ มีกำลัง

เท่ากับ ๒๑ ใช้ในการ

ปลุกเสกให้เกิดพุทธคุณด้านคงกระพันชาตรี

พุท หมายถึง พระกัสสปะ ใช้เขียนแทน ธาตุไฟ หรือ เตโชธาตุ มีกำลัง

เท่ากับ ๖ ใช้ในการขับไล่สิ่งอัปมงคล

หรือสะเดาะเคราะห์

ธา หมายถึง พระสมณะโคดม (พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน) ใช้เขียนแทน

ธาตุลม หรือ วาโยธาตุ

มีกำลังเท่ากับ ๗ ใช้ด้านการล่องหน กำบังตน

ยะ หมายถึง พระศรีอารยเมตไตรย (พระพุทธเจ้าองค์ถัดไป หลัง

พ.ศ.๕๐๐๐) ใช้เขียนแทน

อากาศธาตุ มีกำลังเท่ากับ ๑๐ เมื่อรวมกำลังธาตุทั้ง ๕ ก็จะเป็นคุณ

พระพุทธเจ้า ๕๖

ดังนั้นเมื่อใครที่สวด “นะโมพุทธายะ” ทุกๆวันจะเกิดผลดีในทุกๆด้าน

ทั้งแคล้วคลาด ปลอดภัย มีเมตตามหานิยม

มหาเสน่ห์ ซึ่งคาถาพระเจ้าห้าพระองค์นั้น ได้มีการใช้อยู่อย่ างหลาก

หลาย เช่น คาถาบูชาหลวงพ่อโสธรอันศักดิ์สิทธิ์

นอกจากนี้การสวดคาถาบทนี้ทุกๆวันจะช่วยป้องกันในสิ่งที่มองเห็น

และมองไม่เห็น คุณไสยมนต์ดำต่างๆอีกด้วย

ที่มา verrysmilejung