ทำ 8 ข้ อทุกๆวัน ในย ามเช้า ชีวิตจะเป็นสุข และไม่มีวันตกต่ำ

ทำ 8 ข้ อนี้ทุกๆวัน ในย ามเช้า ชีวิตจะเป็นสุข และไม่มีวันตกต่ำ

ในทุกๆ วันที่คุณตื่นขึ้น มา อย ากให้คุณได้ฝึกทำ 8 ข้ อนี้ทุกๆวัน ในย ามเช้า ชีวิตจะเป็นสุข และไม่มีวันตกต่ำ และหากคุณได้ทำเป็นประจำ สม่ำเสมอ ชีวิตของคุณจะพบเจอแต่สิ่งที่ดี

ไม่ว่าใครต่างก็ต้องการความสุข มากกว่า ความทุ ก ข์ด้วยกันทั้งนั้นแหละ ไม่มีใครหร อ กที่อย ากจะมีแต่ความทุ ก ข์ แล้วปฏิเสธความสุขที่เข้ามาในชีวิต แต่ในบางครั้งนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะ เลื อ กได้ว่าจะมีความสุขหรือมีความทุ ก ข์

เพราะว่าบางครั้งเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตนั้น ก็เข้ามาโดยที่เราไม่ทันได้ตั้งตัว แต่อย่ างน้อยเราก็สามารถกำหนดมันได้ จากการใช้ชีวิตของเรา ว่าเราต้องการให้มัน เป็นไปในทิศทางแบบไหน ถ้าเราอย ากมีความสุข เราก็ต้องหลีกเลี่ยงอะไรก็ต าม

ในชีวิตของเราที่ทำให้เราเป็นทุ ก ข์ อะไรที่ทำให้เราเสียใจ เราต้องห้ า มเข้าไปยุ่งกับมันเด็ดข า ด ไม่อย่ างนั้นเราอาจจะ ต้องเสียใจในภายหลังได้ การไม่เอาตัวเองไปหาเรื่องใส่ตัว อย่ างน้อยก็ไม่ทำ ให้เรานั้นต้องทุ ก ข์ใจ หรือไม่สบายใจ

ทุกอย่ างนั้นมันขึ้นอยู่กับการกระทำของเราเองล้วนๆ ว่าเราอย ากให้ตัวเราเองนั้นมีความสุขหรือว่ามีความทุ ก ข์ มันขึ้นอยู่กับผลการกระทำที่เราทำในชีวิตของเราเอง

1 รู้จักกำ จั ดจุดดำในใจ

คือรู้จักจัดการ กิ เ ล ส ตั น ห า ของตน ไม่ตกอยู่ใต้อำนาจวัตถุเงินทอง ละลดความสุขทาง ก า ม คือละความสุขทางต า หู จมูก ลิ้น กาย เห็นโทษของความสุขที่ได้จากกิน ก า ม เ กี ย ร ติ เพิ่มพูนความสุขทางใจ คือสุขจากสิ่งดีงาม สุขจากสมาธิ สุขจากการวางตนอยู่เหนือสถานการณ์ ละความอิจฉา รู้จักเมตต า ช่วยเหลือ ยินดี แบ่งปัน และปล่อยวาง

2 มีความเข้าใจชีวิตต ามความเป็นจริง

คือเห็นว่า ชีวิตคือของชั่ วคราว และสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตคือผลอันเกิดจากการกระทำของเราทั้งอดีตและปัจจุบัน บุญบาปมีจริง การเวียนว่ายมีจริง การพ้นไปจากการเวียนว่ายมีจริง รู้จักเห็น โ ท ษ ของความสุข

เห็น โ ท ษ ของความทุ ก ข์ เห็น โ ท ษ ของการได้มา เห็น โ ท ษ ของการเสียไป รู้จักกระบวนการทำงานของความคิดและจิต เห็นหนทางแก้ไขความทุ ก ข์ที่ถูกต้อง และเดินต ามแนวทางที่ถูกต้อง ซึ่งแนวทางที่ถูกต้องดังกล่าว ก็จำเป็นต้องมีวิธีศึกษา และปฏิบัติอย่ างถูกต้องด้วย

3 รู้จักสิทธิของผู้อื่น

คือไม่ใช้กำลัง คำพูด อุบาย และอำนาจ ทำ ร้ า ย ผู้อื่น ไม่ลักขโมยของของใคร ไม่ผิ ดลูกผิ ดเมียใคร ไม่ทำล า ยสิ่งของอันเป็นที่รักของใคร มีใจสงเคราะห์คนในครอบครัว เพื่อนฝูง ผู้อื่น สังคม และโลกต ามกำลังอยู่เสมอ

4 พูดจามีธรรม

คือไม่พูดความเท็จ ไม่พูดสอ ดเสียด ไม่พูดจาทำล า ยน้ำใจบุคคลอื่น ไม่พูดความจริงที่ไร้ประโยชน์ พูดจาสุภาพ มีประโยชน์ เหมาะสมกับกาลเทศะ

5 จัดสรรชีวิตให้ให้มีความเหมาะสมกับการพัฒนาจิตใจ

คือรู้จักจัดสรรชีวิตให้มีความสัปปายะ คือมีความสงบเย็น เรียบง่าย ไม่ว้าวุ่น คบเพื่อนสงบเย็น คุยในเรื่องสงบเย็น อยู่ในสถานที่สงบเย็น ดำเนินชีวิตอยู่ในกระแสแห่งธรรม ไม่ดำเนินชีวิตอยู่ในกระแสตันหา อันเป็นต้นกำเนิดของความเดือ ดร้อน และโ ง่เขลา

6 ประกอบอาชีพด้วยความดีและความเพียร

คือไม่ประกอบอาชีพเบียดเบียน เอาเปรียบผู้อื่นทั้งทางตรง ทางอ้อม ไม่ประกอบอาชีพที่มอมเมาผู้อื่น ไม่ประกอบอาชีพที่ส่ งเสริมให้ตนเองและผู้อื่นเกิดความโลภ โ ก ร ธ หลง ไม่ประกอบอาชีพที่ถูกกฎหมายแต่ผิ ดศีลธรรม

ให้ประกอบการงานด้วยความโปร่งใส สุจริตอย่ างเต็มกำลังความสามารถ ประกอบการงานด้วยหลักอิทธิบาทสี่ คือมีใจรักในงาน มีเวลาทุ่มเทในงาน มีสมาธิจดจ่อในงาน มีการตรวจสอบ ปรับปรุงพัฒนาในงานอยู่เสมอ

7 ให้จิตใจตั้งมั่นด้วยกำลังของสมาธิ

คือฝึกฝนสมาธิเพื่อเป็นฐานกำลังของชีวิต ฝึกการใช้ความคิดอย่ างมีคุณภาพ รู้จักคิดเมื่อควรคิด รู้จักหยุดความคิดเมื่อยังไม่ถึงเวลา ไม่ฟุ้งซ่านในเรื่องอดีต ไม่กังวลเรื่องอนาคต แต่ให้มีพลังอยู่กับปัจจุบัน กำหนดจิตอยู่กับสิ่งที่ต้องทำ ทำกิจต่างๆ ด้วยจิตว่างที่เต็มไปด้วยความสร้างสรรค์

8 รู้ตัวทั่วพร้อม

คือรู้จักกำหนดสติว่าขณะนี้กำลังทำอะไร พูดกับใคร และสิ่งนี้จะมีผลอย่ างไรต่อชีวิต กำลังเดินให้รู้ว่าเดิน กำลังนั่งให้รู้ว่านั่ง กำลังกินให้รู้ว่ากิน กำลังทำสิ่งใดให้รู้สึกตัวอยู่เนื่องๆ

ลมห า ยใจเข้ารู้ ลมห า ยใจอ อ กรู้ เห็นความคิด เห็นความรู้สึก เห็นการเกิดดับของความคิด ความรู้สึก และความเป็นไปของสิ่งต่างๆ สามารถดำเนินชีวิตโดยใช้สติปัญญาเป็นเข็มทิศนำทาง

ขอขอบคุณ verrysmilejung, มียิ้ม