ทำแ ล้ วดีม า กๆ หมั่นกร ว ดน้ำให้เท ว ด าประจำตั ว แล้วชีวิตจ ะพ บเจ อแ ต่สิ่ง ดีๆ

ทำแ ล้ วดีม า กๆ หมั่นกร ว ดน้ำให้เท ว ด าประจำตั ว แล้วชีวิตจ ะพ บเจ อแ ต่สิ่ง ดีๆ

สำหรับใครคนไหนที่รู้สึกว่าชีวิตไม่ประสบความสำเร็จเลย

รู้สึกว่าชีวิตนั้นเจอแต่อุปสรรคและปัญห า

ไม่รู้จะหาทางออกอย่ างไร ไม่รู้จะเริ่มต้นทำอะไร

ช่วงนี้ทำอะไรก็รู้สึกว่าติ ดขั ดไปหมด อย ากให้ล อ งทำแ บ บนี้ดู

กรวดน้ำให้แก่เท ว ด าประจำตัว ทำสิ่งนี้แล้วจะดีกับตัวเรา

ทำแล้วจะสบายใจ ช่วยให้มีกำลังใจดีๆในการดำรงชีวิต

สำหรับใครที่อย ากจะมีชีวิตใหม่

อาจจะมีชีวิตดีเหมือนกับคนอื่นเขาบ้าง ก็อย ากให้ทำต าม

บทกรวดน้ำให้แก่เทวดาประจำตัวนี้ แน ะนำให้ทำหลังตักบาตร

หลังทำบุญ หลังถวายสังฆทาน หรือจะเป็นหลังการส ว ดมนต์

ภาวนาที่บ้านก็ได้ จะช่วยแ ก้ไขปัญห าชีวิตที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้น

สิ่งแรกที่จะต้องเตรียมนั่นก็คือ เตรียมน้ำสะอาดไว้ 1 ขวด

ไหว้โดยนำมือทั้งสองข้างพนมแล้วจรดระหว่างคิ้ว ตั้งจิ ต อ ธิ ษ ฐ าน

นะ โม พุท ธา ยะ ลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์

โปรดเสด็จมาเป็นประธานอิทัง

สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิต า โหนตุ สัพเพ เทวา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เท ว ด าทั้งหล ายทั้งปวง

ที่รักษ าตัวข้าพเจ้า ขอให้เทวดาทั้งหล าย

ทั้งปวงจงมีความสุข ให้เริ่มเทน้ำลงบนพื้นดิน

วิธีธรรมชาติเพื่อฆ่ าติ่งเนื้องอกในชั่ วข้ามคืน

ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไปกับ พระแม่ธรณี พระแม่คงคา

โปรดมาเป็นทิพย์พ ย าน ขออานิสงค์ผ ลบุญกุศลอันใด

ที่ข้าพเจ้า ชื่อ ให้เรากล่ าวชื่อ นามสกุล

ได้กระทำในวันนี้ทั้งหมด ทั้งปวง ข้าพเจ้าขออุทิศ

ให้กับเท ว ด าทั้งหล ายทั้ง ปวงของข้าพเจ้า

อยู่ ณ ปัจจุบันนี้ ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุ กข์

ให้กล่ าวเรื่องที่ประสบปัญห า เรื่องที่ลำบ ากใจและเป็นทุ กข์

ไม่ว่าท่านจะมาจาก ชาติใด ภพใด ก็ต าม

ทั้งระลึกได้ก็ดีและระลึกไม่ได้ก็ดี ไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใด

ขอให้ท่านจงมา รับกุศล ที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้

โดยมาให้ถึงจุดหมาย อย่ าแวะ อย่ าเวียนที่ใด

ให้กุศลถึงทั่ว ทุกท่าน ทุกตัว ทุกตน ทุกภพ ทุกภูมิ

ขออานิสงค์ผ ลบุญดังกล่ าวนี้โปรดกล ายเป็นโภคทรัพย์

ต ามที่ท่านปราถนาทุกประการตั้งแต่บั ดนี้

เวล านี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ

หม ายเ ห ตุ การกรวดน้ำลงดินกุศลจะส่งถึงเร็ว

กว่าการกรวดน้ำแห้ง คือ เพียงอ ธิ ษ ฐ านจิ 9

สำหรับผู้ที่บารมียังไม่มากพอ ถ้าไม่สะดวก

ก็กรวดน้ำลงบนภาชนะแล้วนำไปรดลงดินที่โคนต้นไม้

การขอฝากผ่ านบารมีของพระแม่คงคาและพระแม่ธรณี

ไปสิ่งสำคัญมาก ระหว่างท่องคำกรวดน้ำด้านบน

ให้เทน้ำลงดินตลอดจนจบคำกรวดน้ำ

ไม่ว่าน้ำจะเหลือมากน้อยเพียงใดให้เทให้หมด

พร้อมกับคำพูดสุดท้ายที่จบ โดยไม่ต้องให้หลงเหลือ

ที่มา bangpunsara