ทำบุญด้วยท าน 3 อย่ างนี้ หมั่นทำทุกวัน ชีวิ ตดีขึ้นทันต าเห็น

ทำบุญด้วยทาน 3 อย่ างนี้ หมั่นทำทุกวัน ชีวิตดีขึ้นทันต าเห็น

วิถีชาวบุญอย่ างเรา การทำบุญทำทานถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนถือปฏิบัติมาตั้งแต่จำความได้ แต่เราจะรู้หรือไม่ว่ามีทานที่เราทำแล้ว ชีวิตเราเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังทือทันที เพียงแค่หมั่นทำทุกวัน วันนี้เรามีบทความ ทำทาน 3 อย่ างนี้ หมั่นทำทุกวัน ชีวิตดีขึ้นทันต าเห็น

ทาน คือเครื่องแสดงน้ำใจของมนุษย์ผู้มีจิตใจสูง มีเมตต าต่อเพื่อน มนุษย์ ต่อสัตว์ ด้วยการให้ เสียสละ แบ่งปัน มากน้อยต ามกำลัง จะเป็นวัตถุทาน อภั ยทาน ธรรมทาน เพื่อสงเคราห์ผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ นอ กจากกุศลคือความดี ที่ได้จากทานนั้น อภั ยทานความมีให้กัน เมื่ออีกฝ่ายหนึ่งผิดพลาดล่วงเกิน

าน หมายถึง การให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่หวังผลตอบแทน เมื่อเราให้ทานแม้จะไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนก็ต าม แต่ก็จะมีบุญเกิดขึ้น และบุญนั้นจะช่วยให้เราสมบูรณ์พร้อมด้วยท รั พ ย์สมบัติ ถ้าใครปราศจากการให้ทานเกิดมาก็จะย ากจน

ทำบุญทำทานได้ไม่สะดวกเพราะมัวแต่กังวลเรื่องการทำมาหากิน ‘ทาน’ จึงเป็นพื้นทานของการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความเจริญก้าวหน้า ทาน เป็นหนึ่งในบุญกิริย าวัตถุ10 การทำทานจึงเป็นการทำบุญอย่ างหนึ่ง

คำว่า ‘ทาน’ นี้ โดยทั่วไปมักเข้าใจสับสนกับคำว่า’บุญ’ เนื่องจากเรามักจะเรียกการถวายของแด่พระภิกษุว่า ‘ทำบุญ’ แต่เมื่อให้ของแก่คนย ากจน หรือคนที่ด้อยกว่าตน มักเรียกว่า ‘ทำทาน’ แต่จริง ๆ แล้วการให้นั้นไม่ว่าจะให้แก่ใครก็ต าม ถือว่าเป็นทานทั้งสิ้น และได้บุญทั้งนั้น

วัตถุทาน

ไม่ได้ใช้เงิน มากอะไร เอ าที่เรามี เอ าที่ไม่เดื อ ด ร้อน จะรินน้ำสักแก้วให้ผู้อื่นด้วยใจบริสุทธิ์ หรือจะให้อาหารสั ตว์ที่บ้าน จะใส่บาตร จะทำสังฆทาน เหล่ านี้นับว่าเป็นบุญจากวัตถุทานทั้งนั้น

อภั ยทาน

จะทำง่ายหรือจะย าก ก็ได้เหมือนกัน เพราะหากเราโ ก ร ธ ปักใจหรืออาฆ าตแค้ นผู้ใด เราเองก็มักจะให้อภั ยย าก ครูบาอาจารย์ท่านสอนวิธีให้เราให้อภั ยคน

ง่ายๆ ต้องใช้พรหมวิหาร 4 เข้าช่วย ก็เริ่มจากเมตต า มากรุณา มามุติทา และหากไม่ไหวก็อุเบกขาคือ ปล่อยวางเสี ย คิดว่าใครทำอะไรไว้คนนั้นต้องรับก ร ร ม นั้นเอง จงเริ่มจากคนที่ใกล้ตัวก่อน พ่อ แม่ ลูก พี่น้อง เพื่อน ต่อไปก็ขย ายออ กไป จะสำเร็จโดยง่าย

ธรรมทาน

นั่นก็คือ การให้ความรู้ที่ถูกต้อง เกิดประโยชน์กับคนอื่นๆ จะเป็นการอบรมสั่งสอนลูกๆ การทำงานประจำวัน ที่เราทำแบบทำงานเหมือนทำบุญ

ทำงานด้วยความเต็มใจเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น หรือส วดมนต์ทุกวัน เพราะการส วดมนต์ทุกครั้ง นอ กจากสร้างกุศลให้เราเองแล้วทุกครั้งที่ส วดจะมีพรหมเทพเทวา ด วงจิตวิญญ าณ ที่อยู่บริเวณนั้นๆ มา ร่วมฟังธรรม ฟังคำสรรเสริญที่บูช าพระพุทธเจ้าด้วย

ที่กล่ าวมานี้ ทั้ง 3 ทาน สามา รถทำได้ทุกวัน แล้วทุกท่านที่ทำสม่ำเสมอ มากพอ นานพอ ก็จะพบกับ ‘ปาฏิหาริย์’ ที่ท่านจะรู้ด้วยตนเองทันที และขอให้ทุกท่านพบแต่ความสุข ความสงบในจิตใจ ความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป ในทุกๆวัน

ขอขอบคุณ postkidde, winnews.tv