ทาน 5 อย่ างทำได้โดยไม่ใช้เ งิ น ทำแล้วชีวิตพบเจอแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง

ทาน 5 อย่ างทำได้โดยไม่ใช้เ งิ น ทำแล้วชีวิตพบเจอแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง

การทพบุญ ทำทานนั้น ใช่ว่าเราจะต้องทำด้วยวัตถุสิ่งของเสมอไป การทำบุญเรายังสามารถที่จะทำบุยทำทานด้วยสิ่งอื่นโดยที่คุรไม่ต้องใช้เ งิ นสักบาท คุรก็สามารถที่จะทำได้ เพียงแค่คุณทำบุญทำทานด้วยจิตใจที่งดงาม วันนี้เรามีบทความ ทาน 5 อย่ างทำได้โดยไม่ใช้เ งิ น ทำแล้วชีวิตพบเจอแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง

ทาน หมายถึง การให้, การแบ่งปัน, การเสียสละ, การเอื้อเฟื้อ หรืออีกความหมายหนึ่งคือ วัตถุที่พึงให้

ทานที่แปลว่า การให้, การแบ่งปัน, การเสียสละ, การเอื้อเฟื้อ หมายถึงการให้ทานด้วยจิตใจที่ดีงาม มุ่งเพื่อบูช าพระคุณ เช่นที่ให้แก่บิดามารดา ถวายแก่พระสงฆ์ เป็นต้นบ้าง มุ่งเพื่อสงเคราะห์ เช่นที่ให้แก่คนตกทุ ก ข์ได้ย าก ให้แก่คนทั่วไปด้วยความกรุณาสงสารบ้าง

ทานที่ไม่ใช้เ งิ นแต่ได้บุญมาก ทุกคนทำได้เลยวันนี้ไม่ต้องรอ ยิ่งทำยิ่งได้บุญมากชีวิตดีมาก ในย ามที่เราลำบากเราแทบไม่มีกิน งานที่ทำทุกสิ่งตรงหน้ามีแต่ปัญหา

แต่จิตยังเป็นกุศล อย ากสร้างบุญกุศล หวังใจให้บุญที่ทำ ก ร ร มดี ที่สร้าง หนุนให้จิตนั้นสะอาด เกิดปัญญาพบทางสว่าง และ อานิสงส์บุญนั้นหนุนนำเปลี่ยนแปลงชีวิต

ขอให้น้อมนำในสิ่งที่เรามี ดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่า บุคคลแม้ไม่มีท รั พ ย์สินเ งิ นทอง แต่ก็สามารถให้ทานกับผู้อื่นได้ ด้วยสิ่งของ 5 ประการ

ท า น 5 ป ร ะ ก าร ได้แก่

1 วาจาเป็นทาน หมายถึง คำพูดที่ให้กำลังใจ คำพูดที่ชื่นชมและปลอบประโลมผู้อื่นให้มาก นำพุทธวาจา ความรู้ที่มีประโยชน์ช่วยให้คนมีกำลังใจ ลุกขึ้น มาต่อสู้ชีวิตอีกครั้ง

2 ใบหน้าเป็นทาน หมายถึง ใบหน้าเราที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความเบิกบานทำให้ผู้พบเห็นมีความสุขใจคล า ย ทุ ก ข์ เป็นแบบอย่ างแห่งคนเข้าใจโลก เข้าใจธรรม

3 กายเป็นทาน สามารถใช้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นให้รอ ดพ้นภั ยทั้งปวง ช่วยงานของพระพุทธศาสนาให้สำเร็จลุล่วง แบ่งเบาภาระในกิจของวัด เป็นต้น

4 จิตใจเป็นทาน หมายถึง สามารถเปิด อ กเปิดใจรับฟังความ ทุ ก ข์ กับผู้อื่น ด้วยความนอบน้อมและจริงใจ จิตใจมีเมตต า กรุณา มีใจยินดีต่อบุญ ต่อ ก ร ร มดีของผู้อื่น มีการวางใจในสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยธรรม ทานย่อมมีพลังดึงดูดโน้นน้าว ช่วยให้ผู้ประสบ ทุ ก ข์ เห็นแสงสว่างโดยพลัน ให้อภั ยทานแด่ทุกคนรอบข้างที่ล่วงเกินเรา

5 ดวงต าเป็นทานหมายถึง ใช้แววต าแห่งความหวังดี แววต าแห่งความโอบอ้อมอารีให้กับผู้อื่น ดวงต าที่เห็นธรรมย่อมหนุนนำ เป็นที่พึ่งพิงของสรรพสั ต ว์ได้อย่ างแน่วแน่

ที่มา = ธ ธรรมรักษ์

ขอขอบคุณ verrysmilejung, th.wikipedia.org