ตรว จส อบสถานะ อีก 2.4 ล้านคน ได้เงิ นเยีย วย า 10,000 ไม่เกิ นอาทิตย์หน้า

ตรว จส อบสถานะ อีก 2.4 ล้านคน ได้เงิ นเยีย วย า 10,000 ไม่เกิ นอาทิตย์หน้า

ความคืบหน้า จากกรณี มาตรการจ่ายเงินเยีย วย า 5,000 บาท 3 เดือนที่ลงทะเบียนผ่าน เว็บ เราไม่ทิ้งกันนั้น

ล่าสุดวันที่ 8 พ.ค. ขณะนี้มีผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์เยีย วย า 5,000 บาท จำนวน 13.4 ล้านคนแล้ว

กระทรวงการคลังได้จ่ายเงินเยีย วย าไปแล้วจำนวนกว่า 11 ล้านคน และจะจ่ายให้ครบ 13.4 ล้านคนภายในสัปดาห์หน้า

ซึ่งหมายความว่าอีก 2.4 ล้านคนจะได้ในวันนี้ ไม่เกิน 7-8 วันข้างหน้า

ส่วนของพี่น้องประชาชนที่มาร้องทุกข์ที่กรมประชาสัมพั นธ์นั้น ส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มที่ลงทะเบี ย นไม่สำเร็จเพราะข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง ซึ่งตรงนี้ถือว่าลงทะเ บียนไม่ผ่าน

ซึ่งมีอ ยู่ประมาณ 1.7 ล้านคน ซึ่งไม่ได้เข้าไปสู่กระบวนการคั ดกร อง โดยกระทรวงการคลั งกำลั งพิจ ารณาหาแนวทางช่วยเหลืออ ยู่

ดังนั้น รีบเช็คตรวจสอบสถานะเงินเยีย วย าที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ได้ตลอ ดเวลา