ด ว งช ะต าพุ่งแ ร งมาก ปีนักษัตร ต่อไปนี้ จะพ้นเค ร า ะห์ เตรียมรับเงินเข้ากระเ ป๋ า ชีวิตสุดเ ฮ ง

ด ว งช ะต าพุ่งแ ร งมาก ปีนักษัตร ต่อไปนี้ จะพ้นเค ร า ะห์ เตรียมรับเงินเข้ากระเ ป๋ า ชีวิตสุดเ ฮ ง

ในช่วงเวลา ของการ ป ล ด ห นี้ สิน อาจจะมี ปั ญ ห า อุปสรรคเล็กน้อย

กับการทำมา ค้าขาย แต่บ อ กได้เลยว่า อั น ดั บชะต าของคุณจะได้ปลด

ห นี้ อย่างแน่น อ น ในขณะเดียวกัน คุณก็ต้องตั้งมั่น ขยันตั้งใ จ ทำมา

หากิน ด้วยควา ม ซื่ อ สัต ย์สุ จ ริ ต

ปีนักษัตร ปีชวด

ปีชวด ก่อนหน้านี้เป็นช่วงเวลา แห่งความทุ กข์ท นทร ม า นในเรื่องเงิน

เดือ ดร้อน กับการหาเงินมากๆ หามาได้เท่าไรก็หมด ไ ม่มีเหลือเก็บ

และยังมีปั ญหา ในเรื่องความรัก ที่ไ ม่ลงเอย หรือจบไ ม่ดี แต่ไ ม่นาน มัน

ก็จะผ่านไป คนเราต้องเดินต่ออ ย่าไปยึดติด กับสิ่งที่ผ่านไปแล้ว

มั นไ ม่มีประโยชน์ ต่อชีวิตคุณเลย อั น ดั บชะต าของคุณ หลังจากที่ผ่าน

ช่วงเวลาเ ล ว ร้ า ย เหล่านั้นแล้ว จะหมดทุ กข์หมดโ ศ กแบบปลิ ดทิ้ ง

หน้ามือเป็นหลังมือ ทุกปั ญหาต่างๆ จะหมดไป ช่วงนี้ให้ทำบุญมากๆ จะ

ช่วยหนุนนำ คุณไปสู่สิ่งที่ดี ใครที่คิดจะเปิดธุรกิจเป็นของตัวเอง

หรือเปิด ร้านเล็กๆ ก็ต าม จงตั้งใ จทำให้ดี แล้วผลบุญของความซื่อ

สั ต ย์ที่คุณได้สร้างไว้ จะส่งผล

ปีนักษัตร ปีระกา

คนที่เกิด ปีนักษัตรระกา ปีนี้แม้จะ เป็นช่วงขาลง มีรายจ่ายมาก ก ว่ า

รายรับ และยังเจอปั ญหาอุปส ร ร คป ะทุเข้ามาแบบหลายทาง

แต่เลิกน้อยใ จ คิดมากได้แล้ว มั นกำลังจะผ่าน พ้ น ไป ภ า ร ะ ห นี้สิน

ของคุณ จะหมดไปในช่วงไ ม่เกินสิ้นปีนี้ ปั ญหาเล็กๆ น้อยๆ ก็จะหมดไป

ในสิ้นเดือนนี้ถ้าอย ากมีรายได้ เพิ่มมากขึ้น ควรต้องลงทุน ร่วมธุรกิจ หรือ

มีกิจการเป็นของตัวเอง บ้างลงแรงสัก ห น่อย บอ กเลยว่าเป็นเ ดื อ น

ของคุณจริงๆ ทำอะไรก็จเริ่ ม ป ระสบความสำเร็จอย่างราบเรียบ

ปีนักษัตร ปีมะโรง

มะโรง 3 ปีเต็ม ที่ต้องเผ ชิ ญทั้งปั ญหาทั้งอุปส ร รค ไ ม่ว่าจะเป็นเรื่อง

การเงินที่ฝื ดเ คื อง ไ ม่เข้าใครออ กใคร ทั้งการงาน ที่เจอแต่คน หน้า

ไหว้หลังหลอ ก ไ ม่ประสงค์ดีแต่เมื่อพ้น ช่วงกลางปีเข้าสู่ปลายปีแล้ว

อั น ดั บของคุณ จะ พุ่ง สูงสุดขี ด วาสนาประ เ ส ริ ฐกว่าผู้ใด หยิบจับอะไร

เป็นการเป็นงานดี เ ลิ ศประเสริฐศรีอย่างแน่น อ นยิ่งการเงินแล้วนั้น บอ ก

เลยว่าจะได้จับ เงินแสน เงินล้านแน่น อ น มีเกณฑ์ได้ถูก สลากถูกรางวัล

ได้ลาภล อ ย ก้ อนใหญ่ก้อนโต หากทำบุญอุทิศ ส่วนบุญส่วนกุศล

ให้กับเจ้ากร ร มนายเว ร ผลบุญจะช่วยให้ ผ่านพ้นเค ร า ะห์กร รมที่

ประสบอยู่ชะต าจะดี จากนี้ย าวไปถึง ช่วงกลางปีหน้า จะอั น ดั บขึ้นอย่าง

ถึ ง ที่สุด หากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง ก็จะประสบความสำเร็จ เป็นที่น่าพอใ จ

ปีนักษัตร ปีมะเมีย

ปีมะเมีย 2-3 ปีที่ผ่านมา ดูเหมือนว่าอั น ดั บชะต าจะยังไม่พุ่ งไ ม่

ก้าวหน้าเท่าไร ทำอะไรไปแล้ว ก็จะเหมือนจะ คว้าน้ำเห ล ว มีแต่ภาร ะห

นี้สิ นที่ ไ ม่ต้องบรรย ายมาก แต่ทว่าอั น ดั บของคุณจะเริ่ม เปลี่ยนไป จน

ได้มาอยู่เป็น 1 ใน 7 ปีนักษัตรที่จะ ไ ด้ ปลดห นี้สิน เตรียมตัวเตรียมใจ รอ

พบกับข่าวดี ไ ด้เลย การทำมาค้าขาย จากที่เคยชะลอตัวการเงินอยู่ใ น

ช่วงฝืดเคือ ง ม า ตลอ ดจะเริ่มทุเ ล าลงอย่างได้ชัด แน่น อ นว่าการงาน

ของคุณ จะประสบความ ไ ห ล ลื่นดีมากทุกอย่าง เป็นไปได้สวย

ที่มา kiddeepost