ชี วิ ตติดขัด การเงิ นมีปั ญห า แน ะนำสว ด คาถ าหล วงปู่ท ว ด

หล วงปู่ทวด เป็นพระมหาเถระผู้ทรงอภิ ญญาที่รู้จัก กั นดีในประเทศไทย

ประวั ติที่ ผยแพร่กล่าวว่าท่านเป็นพระเกจิ อาจารย์รูปสำคั ญในสมัยกรุง

ศ รีอยุ ธ ย าผู้ที่ศรัท ธาในหล วงปู่ทวดเชื่อกันว่าพระเครื่ องที่สร้างเนื่ อง

ด้ว ยท่ านจะมีอา นุภาพสิ่งศัก ดิ์

สิทธิ์คุ้มครองผู้มีพร ะเครื่องหลวงปู่ ทวดในค รอบค รองพระคาถ าหลวง

ปู่ทว ดบทนี้ช่วยได้ การเงินติดขัด พุทธคุณครอบจักรวาลลองสวดดู

วันนี้เราขอมานำเสนอเรื่องเล่าพระคา ถาหลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ มาให้

อ่านเพื่อศึกษากัน ติดตามรับชมกันได้เลยหากกล่าวถึง หลวงปู่ทวด วัด

ช้างไห้ ที่มาของส ม ญานาม หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด

เกิดจากในอดีตการเดินทางจากสงขลามาอยุธย านั้น

จะต้องเดินทางทางเรือและใช้เวลาเป็นปี ครั้งนั้นลูกเรือชาวมุ สลิ ม

ของเรือลำที่หลวงปู่ทวดเดินทางมาด้วย

มัวแต่ตั้งวงเล่ นไ พ่จนลืมเตรียมน้ำจื ดไว้ กินไว้ใช้บนเรือ

เมื่อออ กเดินทางจึงไ ม่มี น้ำดื่มน้ำใช้กัน แล้วพา ลมากล่าวหาว่า

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะมีภิกษุร่วมเดินทางมาด้วย ทำให้พวกเขาจะพา

กันอดน้ำ คิดได้ดังนั้นจึงคิดไล่หล ว งปู่ทว ดลงจากเรือ

หลวงปู่ท่านจึงได้อธิษฐานว่า หากแม้ข้านี้สามารถที่จะสืบต่ออ า ยุพุทธ

ศาสนา ทำงานให้ศาสนารุ่งเรือง ขอให้น้ำทะเลบริเวณที่เท้าเหยียบลงไป

นี้จงกลายเป็นน้ำจืดเถิดแล้วท่านก็เอาเท้าจุ่มลงทะเล น้ำบริเวณที่ท่าน

จุ่มเท้าลงไปนั้น กล ายเป็นน้ำจื ด พวกชาวเรือสำเภานั้นจึงได้ตักขึ้นไว้ใช้

ในเรือ ๑๓ โอ่ง มีน้ำใช้ตลอดทางจนถึงอโยธย า

และด้วยเหตุการณ์ครั้งนี้เองท่านจึงได้รับสมญานามว่ าหล วง

ปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืดค า ถ าหลวงปู่ทวดเปิดโล กนะโม ๓ จบ

นะโมโพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวาส ว ด ๓ จบ

การบูชาหลวงปู่ทวด

ให้บูชาท่านด้วย ธูปแขก ๙ ดอ ก มะลิขาว ๙ ดอ ก ตั้งนะโม ๓ จบ

หรือจะบูชาท่านในกรณีที่ไม่มีเครื่องบูชาได้ด้วยการระลึกถึงท่าน

และสวดพระคา ถาเช่นกัน เพราะสำคัญที่ใจ มีจิตบูชาท่าน สำคัญที่สุด

โดยมีไตรสรณคมพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะสูงสุดการใช้คา

ถาบทนี้ คือ ให้สวดภาวนาพระคาถ า ก่อนขึ้นรถลงเรือ

ติดต่อค้าขาย จักเกิดสิริมงคล โชคลาภมากมาย ขายดีเป็นเทน้ำเทท่า

ท่านว่าให้หมั่นส ว ด เจริญภาวนา พระค า ถ า หลวงปู่ทวด เหยียบน้ำ

ทะเลจืดนี้เถิด จักบังเกิดสิ่งอัศจรรย์แก่ตนเองและครอบครัวขณะเดียวกัน

ยังมีคติความเชื่อด้วยว่าพุทธคุณค า ถ านั้น

หากท่องเป็นประจำจะคุ้มครองให้เราแคล้วคลาดปลอดภั ยจากอันตร า ย

ต่างๆ เช่นเดียวกับการแขวนพระหลวงปู่ทวดนอกจากนี้แล้ว เพื่อเพิ่ม

ความเข้มขลังของค า ถ าหลวงปู่ทวด

ยังมีการเพิ่มค า ถ าหัวใจพระเจ้า ๕ พร ะ องค์ไว้ด้านหน้าและด้านหลัง

กลายเป็น ค า ถ าหลวงปู่ทวดเปิดโลก คือ

นะ เปิด โม เปิด พุท เปิด ธา เปิด ยะ เปิดโลกด้วยนะโมโพธิสัตโต อาคันติ

มายะ อิติภควา ยะธาพุทโมนะ

ทั้งนี้ในส่วนของค า ถ าบทหลังนั้น เป็นการท่องค า ถ าพระเจ้า ๕

พระองค์แบบถอยหลังที่ว่า ยะ ธา พุท โม นะ

นสุทฺธิ เสจเนน อตฺถินปิ เกวลี พฺราหฺมโณน เจวขนฺติ โสรจฺจํนปิ

โส ปรินิพฺพุโต : ความบริ สุทธิ์ก็ดี

ผู้ที่จะประเสริฐล้วนก็ดี ขันติและโสรัจจะก็ ดีจะเป็นผู้เย็นสนิทก็ดี

ย่อมไม่มี เพราะการชำระล้าง ด้วยน้ำค า ถ า

พระเจ้า ๕ พระองค์ หรือ คาถ าแม่ธาตุใหญ่ ที่ ว่า นะ โม พุท ธา ยะ ซึ่งมี

พุท ธคุณเหนือยัน ต์ทั้งปวงรวมทั้งความเชื่อสืบต่อ กันว่าผู้ใดที่ท่องหรือ

บริกร ร มพระค า ถ าบทนี้

ด้วยจิตอันส งบและมั่นคงแล้วจะมีพุทธคุณคุ้มครองครอบจั กรวาล หรือ

อาจกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ มีพุทธคุณครบทุกด้าน เช่น เมตตามหานิย ม

แคล้วคลาด ป้องกันภัยมหาเสน่ห์ มหาอุดรวมทั้งไล่ภู ตผี

และใช้กันเสนีย ดจั ญไรได้อีกด้วย

ที่มา deejunglife