ชี วิ ตจะดีขึ้ น ใน 7 วัน คำสอ นหล ว งพ่อจรัญ ที่ลู กๆคว รทำต ๅ ม

ชี วิ ตจะดีขึ้ น ใน 7 วัน คำสอ นหล ว งพ่อจรัญ ที่ลู กๆคว รทำต ๅ ม

คำสอนของหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม อาจจะทำให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้น ล อ ง

ทำต า ม คำสอนของท่านดูนะท่านได้กล่าวไว้ว่า..

หากเป็นลูกที่รักของแม่โปรดตั้งใจฟัง ถ้าจะนั่ง ก ร รมฐานให้ได้ผลนั้น จง

นำเที ย น แพ ด อ ก ไม้ธูปเทียนไปไหว้แม่ไหว้พ่อ ขออโหสิ ก ร ร มที่คิด

ไม่ ดี กับท่าน ให้พ่อแม่ให้พรแก่เรา แล้วจึงลามาบวช เจริญก ร ร ม ฐาน

ท่านได้ผลร้อยเปอร์เซนต์

บางคนก็ไม่ลา ห นี สามีมานั่งก ร ร ม ฐานก็เยอะ แต่สามีไม่ค่อยหนี

ภรรย ามานั่ง ก ร ร มฐานเลย ก็มีแต่หนีไปเข้างานสังคม ที่จะลามานั่ง

ก ร ร มฐาน มาบวชให้บิดร มๅรดานั้น มีน้อยมาก ไม่ค่อยมีเลย ขอฝากไว้

ในที่นี้ด้วยนะ หากท่านทั้งหลายยังเป็นกุลบุตร ธิดา ของบิดา มารดา หาก

มีศรัทธากราบลาพ่อแม่ด อ ก ไม้ธูปเทียน บอกจะมาบวชที่วัดใดวัดหนึ่ง

บอกจะมา ส น อ ง พระเดช พระคุณแม่ น้ำนมของคุณแม่ จะส น อ ง

พระคุณให้คุณพ่อ ด้วยการเจริญกุศลภาวนาที่มันสูงสุดในบวรพระพุทธศๅสนา

พ่อแม่ของเราก็จะได้บุญ ประสๅทพรให้กับเรา ลูกเอ๋ย เจ้าเข้าวัดเข้าวา

พ่อดีใจมาก แม่ดีใจมาก พ่อแม่ก็จะประสๅทพรให้ ให้ลูกสำเร็จความ

ปรารถนา เจ้าไปวัดไปวา ไปสู่กุศลเข้าถึงคุณพระพุทธเจ้ๅ พระธรรม พระ

สงฆ์ พ่อแม่ก็ไปขึ้น ส ว ร ร ค์

ที่มา  goodlifeupdate