จุดจ บของคนเห็ นแ ก่ตัว ไม่รู้จักพอ สุดท้ายจะไม่เหลือใครในชีวิต

จุดจ บของคนเห็ นแ ก่ตัว ไม่รู้จักพอ สุดท้ายจะไม่เหลือใครในชีวิต

คนเห็นแก่ตัวที่ไม่เคยเห็นหัวใคร ต่อให้แย่งกันแทบต า ย สุดท้ายก็ได้แค่คนหล า ยใจมาหนึ่งคน หล า ยๆ คนคงเคยเจอกับคนเจ้าชู้ หล า ยใจ เขามักจะคบใครหล า ยๆ คนในเวลาเดียวกัน

และไม่เคยคิดถึงความรู้สึกคนอื่นว่าเขาจะเสียใจแค่ไหนที่ไม่เคยได้เป็นตัวจริง แต่นั้นมันก้เป็นสิ่งที่เขาเองเป็นสร้างทุกอย่ างนั้นขึ้น มา

ดังนั้นจะช้าหรือเร็วคนเจ้าชู้แบบนั้นเขาก็ต้องได้รับผลก ร ร มจากการกระทำของเขาอยู่อยู่ดี

คนเจ้าชู้ น่าอิจฉาที่สุดในโลก น่าสงสารที่สุดในธรรม ในสังคมทุกยุคทุกสมัย ไม่มียุคไหนที่ไม่มีคนเจ้าชู้ ถ้าเรามองผ่านๆโดยใช้กิเลสเป็นตัววัด เรามักจะอิจฉาริษย าคนเจ้าชู้เสมอ

ที่เขาหรือเธอมักจะได้เ ส พสมใจในกิเลส มักจะได้คบหา รู้จัก ส ม สู่กับคน มากหน้าหล า ยต าอยู่เสมอนั่นคือมุมมองที่เรามองจากกิเลสไปสู่กิเลส สิ่งเหล่านั้นย่อมจะดูน่าเ ส พ น่าได้ น่ามีเป็นธรรมดาต ามประสาโ ล กี ย ะ

แต่ถ้ามองกันต ามจริงนั้น คนเจ้าชู้นี่แหละคือคนที่น่าสงสารที่สุดในโลก เพราะตลอ ดเวลาที่เขาได้แสดงความเจ้าชู้ ด้วยถ้อยคำหวาน คำหยอ กเย้า หว่านเสน่ห์ หรือ กระทั่งนอ กใจคู่ครองของตน ไม่มีการกระทำใดเลยที่เป็นบุญ

ตลอ ดเวลาเขาได้กระทำบาปซ้ำซ้อนและบ า ปที่เขาทำนั้นก็ยังจะไปดูดดึงให้คนอื่นได้ร่วมบาปไปกับเขาอีก คนเจ้าชู้นั้นจัดอยู่ในลักษณะของอบายมุข ซึ่งโดยวิถีชีวิตแล้วก็มักจะมีเรื่องของอบายมุขอื่นๆติดมาในชีวิตด้วย เช่นอบายมุขห ย า บๆที่รู้กันโดยทั่วไปคือ กินเ ห ล้ า สู บ บุ ห รี่ เ ส พย าเ ส พติดให้มัวเ ม า เล่นการพ นั น เที่ยวกลางคืน ฯลฯ

และยังมีอบายมุขหย าบอีกมากมายที่คน มองไม่เห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นอบายมุขเช่น หุ้น การบ้าดารา การหลงในของสะสม การแต่งรถ การชอบเที่ยวเล่นไปในที่ต่างๆ เช่นเที่ยวกินต่างประเทศ ฯลฯ

ลักษณะเหล่านี้เป็นกิเลสหย าบในระดับอบายมุขทั้งสิ้นซึ่งเป็นเครื่องล่อหรือเครื่องมือให้คนเจ้าชู้ใช้กิเลสเหล่านี้มาเป็นสิ่งที่ทำให้ตนได้มาเ ส พสมใจในสิ่งต่างๆ กิเลสแต่ละตัวจะเติมเต็มกันและกัน

เมื่ออย ากเ ส พสิ่งใดมากเข้าก็จะเพิ่มกิเลสตัวอื่นไปในตัว เช่นเมื่อเราอย ากเที่ยว เราก็อย ากกินของอร่อย พอกินของอร่อยก็อย ากถ่ายรูปอวด พออย ากถ่ายรูปอวดก็อย ากแต่งตัวสวย พอรู้สึกว่าตัวเองสวยก็เริ่มอย ากตรวจสอบความนิยม

พอมีคนเข้ามาให้เลือ กมากๆก็เริ่มคิดที่จะมีคู่ พอมีคู่ได้เ ส พสมใจบางอย่ างแล้วก็ติดใจ วันใดที่เริ่มไม่ได้เ ส พได้ดั่งใจเหมือนก่อนหรือเบื่อรสชาติเดิมๆก็จะหาสิ่งใหม่มาเ ส พ นี่แหละอบายมุขกับความเจ้าชู้มันจะค่อยๆเติมเต็มกันและกัน

ผลก ร ร มของคนเจ้าชู้

ผลก ร ร มที่เห็นได้เด่นชัดของคนที่เจ้าชู้คือ ได้รับความเ จ็ บ ป ว ดจากความเจ้าชู้อย่ างเลี่ยงไม่ได้ แม้ได้เจอกับคนเจ้าชู้และแม้จะรู้ว่าสุดท้ายต้องเ จ็ บ แต่ก็จะหลงเชื่อมั่นจนหมดตัวหมดใจ

ยอมพลีกายพลีใจให้เขาไปหมด หน้ามืดต ามัว แม้ใครจะเตือนก็ไม่ฟัง แม้มีหลักฐานก็ไม่เชื่อ สุดท้ายก็ต้องโดนเขาทอ ดทิ้ง ปล่อยปละละเลย กล า ยเป็นอดีตของคนเจ้าชู้คนนั้น ดังที่หล า ยคนเจออยู่ในทุกวันนี้ เพราะก ร ร มที่เราทำมานั่นเอง

คนเจ้าชู้นี่เป็นคนที่น่าสงสารที่สุดเพราะเขาหลงว่าความเจ้าชู้นั่นเป็นสิ่งดีที่เขาภูมิใจโดยไม่รู้ว่ามันสร้างบาปเ ว รภั ยให้กับเขาและผู้อื่น มากมายขนาดไหน การเจ้าชู้เกิดขึ้นเพราะเขาไม่เชื่อในเรื่องก ร ร มและผลของก ร ร ม คนที่ไม่เจ้าชู้นั้นก็เพราะเขากลัวในเรื่องบาปก ร ร ม ส่วนคนเจ้าชู้นั้นจะไม่เชื่อ ไม่ชัดเจนในเรื่องของก ร ร ม

ส่วนใหญ่มักคิดว่าเกิดมาชาติเดียวต้องใช้ชีวิตให้คุ้ม เป็นความหลงผิดอย่ างร้ า ยแรงของจิตวิญญาณดวงหนึ่ง เมื่อไม่เชื่อในเรื่องก ร ร ม ก็ไม่มีความดีความชั่ วที่ส่งผลข้ามภพข้ามชาติ

สุดท้ายก็จะเหลือแต่การหามาเ ส พสมใจโดยไม่สนใจก ร ร มชั่ ว เหมือนกับคนที่อ ดอย ากมานานพอได้มาเจออาหาร ก็มักกินอย่ างตะกละตะกลามเหมือนกันกับคนเจ้าชู้ เขาเองไม่เคยได้เ ส พไม่เคยได้ครอบครอง พอมีโอ กาส เกิดมาร ว ย เกิดมาหน้าต าดี

ถึงแม้ไม่มีก็พย าย ามจะทำให้เป็นให้มีเพื่อให้ได้เ ส พ และพอมีโอ กาสเ ส พก็จะเ ส พอย่ างเต็มที่ มัวเ ม าในอบายมุข กาม โลกธรรม อัตต า เ ม ากิเลสอยู่แบบนั้นโดยไม่รู้ว่าก ร ร มและผลของก ร ร มนั้นมีจริง เป็นเรื่องจริงที่ส่งผลข้ามภพข้ามชาติ เป็นสิ่งทำให้เหล่าสัตว์เกิดมาดีเ ล ว ขาวดำ สูงต่ำ ร ว ยจน ฯลฯ แตกต่างกัน

สิ่งที่จะได้รับจากความเจ้าชู้นั้นหนักหนามากมายเหลือประมาณ เพราะผิดศีลข้อ ๓ เต็มๆ ไม่ว่าจะเจ้าชู้ทางกาย วาจา หรือแม้แต่ใจก็ยังผิด นรกนั้นเปิดประตูต้อนรับคนเจ้าชู้เสมอ ทั้งตอนที่ยังมีชีวิตอยู่และตอนต า ย นรกเกิดทันทีในจิตของคนเจ้าชู้นั้นๆ

ตั้งแต่เริ่มคิดทำชั่ ว และเกิดไปจนกว่าจะได้รับผลก ร ร มชั่ วที่ทำไว้หมดสิ้น แม้จะเกิดชาติใหม่เป็นคนดีไม่เจ้าชู้ แต่ก็ยังต้องมารับก ร ร มที่ตัวเองเคยเจ้าชู้ไว้ตั้งแต่ชาติปางก่อน

ความเจ้าชู้จะจบลงที่ตรงไหน

คนเจ้าชู้นั้นจะไปจบตรงไหนและจะหยุดได้เมื่อไหร่นั้น หากมองกันเพียงสั้นๆในชีวิตนี้แล้ว คนเจ้าชู้เขาก็เจ้าชู้ไปได้แค่ทุ ก ข์สุดทุ ก ข์นั่นแหละ คือ การเจ้าชู้นี่มันต้องไปทำผิดอยู่แล้ว ไม่ว่ากาย วาจา ใจ

ซึ่งวันใดวันหนึ่งพอผลก ร ร มที่ทำไว้สุกงอมร่วงหล่นลงมาเกิดเป็นเหตุการณ์เช่น ทำให้ใครเขาท้องหรือตัวเองท้องเอง ,ไปเจ้าชู้กับแฟนเพื่อน ,ไปเจ้าชู้กับนักเลง,ติดโ ร คร้ า ยแรง,เสียท รั พ ย์หมดตัวเพราะมัวเ ม า ฯลฯ

ก็อาจจะทำให้ชีวิตเปลี่ยนได้ ซึ่งเขาก็อาจจะสามารถหยุดความเจ้าชู้ลงในชาตินั้นๆได้ แต่หากได้โงหัวผงาดขึ้น มาใหม่ เช่นร่ำร ว ย หรือเปลี่ยนถิ่นที่อยู่ ก็อาจจะเป็นโอ กาสที่เขาจะได้แสดงความเจ้าชู้อีกครั้ง

ทำชั่ วสะสมมากเข้าจนกระทั่งต า ย แม้ว่าจะต า ย ก็ยังไม่จบเพราะกิเลสไม่ต า ย ความต า ย ในเชิงความเข้าใจของโลกนั้นดูเหมือนว่าทุกอย่ างจะจบ แต่แท้ที่จริงแล้วเป็นเพียงแค่การเปลี่ยนภพ เปลี่ยนร่างไปสู่อีกร่างหนึ่ง

แต่คนที่เจ้าชู้ ย ากนักที่จะได้เกิดเป็นคนอีก อาจจะกล า ยเป็นห มู เป็นหมา เป็นวัว เป็นควาย ให้เขาตอน ให้เขาผสมพันธุ์ ต้องรับก ร ร มจากการที่ไปเจ้าชู้กับคนอื่นนานแสนนานจนกว่าจะใช้ก ร ร มหมด จนได้เกิดเป็นคนอีกครั้ง

ทีนี้พอเกิดเป็นคนแต่กิเลสยังไม่ต า ย กิเลสตัวเจ้าชู้ยังมีอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละ ก็ทำบาปเ ว รภั ยต่อไปอีกเรื่อยๆ เกิดแล้วต า ย วนเกิดเป็นสัตว์เป็นคนเจ้าชู้ไม่รู้กี่ภพกี่ชาติ ต้องทรมานและต า ย เพราะความเจ้าชู้นั้นไม่รู้กี่ครั้ง จนกระทั่งชาติใดชาติหนึ่งก็เริ่มที่จะเข็ดขย าดกับความเจ้าชู้

เริ่มหัน มาเป็นคนดีบ้าง แต่ก็ต้องพบกับก ร ร มที่ตัวเองเคยเจ้าชู้มาก่อนเข้ามาอัดซ้ำแล้วซ้ำอีก แล้วก็วนเวียนกลับไปเป็นคนเจ้าชู้อีกเพราะกิเลสยังไม่ต า ย วนกลับไปกลับมาระหว่างคนเจ้าชู้กับไม่เจ้าชู้นี่แหละ สุดท้ายก็ติดดีเ ก ลี ย ดเจ้าชู้วนเวียนไปนานแสนนานจนกว่าจะพบกับครูบาอาจารย์ที่สอนวิธีดับกิเลส

พอได้รู้วิธีดับกิเลสแต่ก็ขี้เกียจ หวงกิเลส ไม่เชื่ออีก ก็ต้องเกิดต า ย เกิดต า ย อยู่หล า ยชาติจนพบว่าไม่มีทางใดพ้นทุ ก ข์นอ กจากการดับกิเลส เมื่อรู้ดังนั้นก็ต้องเพียรดับกิเลสกันอยู่หล า ยภพหล า ยชาติ ต า ย

แล้วก็เกิดมาสู้กิเลสใหม่ กิเลสก็ยังไม่ต า ย สักที จนในที่สุดวันที่เพ่งเพียรพย าย ามอย่ างเต็มที่ได้มาถึง เมื่อได้ปฏิบัติสัมมาอริยมรรคซึ่งเป็นทางเดินสู่การพ้นทุ ก ข์คือ การดับกิเลสในจิตวิญญาณให้สิ้นเกลี้ยงก็จะได้รับผลเป็นปัญญารู้แจ้งในกิเลสเรื่องเจ้าชู้นั้นๆ

รู้ทุกเหลี่ยมทุกมุม ทุ ก ข์โทษภั ย ผลเสีย รู้ก ร ร มและผลของก ร ร ม รู้ว่าการฆ่ ากิเลสนี้ย ากเพียงไร พอมีความรู้มีธรรมอันนี้จริงในวิญญาณแล้วก็ถือว่าเป็นสุดท้าย

เป็นตอนจบของความเจ้าชู้แล้ว หลังจากนั้นคือเอาความรู้ที่ได้จากการปราบความเจ้าชู้ไปสอนคนอื่นเพื่อพัฒนาปัญญา เพิ่มกุศลที่ต้องใช้เพื่ออาศัยในชาติภพต่อๆไป เพื่อเป็นพลังในการทำล า ยกิเลสตัวอื่นที่ยังเหลืออยู่ต่อไป

ขอขอบคุณ verrysmilejung