ค า ถ า ข อ ลาภเ รี ย กท รั พย์ พ ระสิวลี ท่ อ งก่ อ น ร วยก่ อ น

ค า ถ า ข อ ลาภเ รี ย กท รั พย์ พ ระสิวลี ท่ อ งก่ อ น ร วยก่ อ น

พระสิวลี ท่านเป็นพระอรหันต์ที่มีบุญบารมีสูงมากในเรื่องของโชคลาภ

ไม่ว่าท่านจะไปอยู่ในที่แห่งใดก็ตาม พระสิวลีทรงอิทธิพลมากทางมหา

โชคลาภ ใครที่บูชาจะได้รับการช่วยในเรื่องของการเงิน และโชคลาภ

พร้อมด้วยบุญบารมีความมั่งคั่งร่ำรวย ที่จะเข้ามาอย่างรวดเร็ว ดังนั้นแล้ว

คนใหญ่คนโต คนที่ประสบความสำเร็จ มักจะเลือกบูชาพระสีวลีเป็นหลัก

การกราบไหว้บูชาพระสีวลี เชื่อว่าชีวิตจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง เพราะ

เนื่องจากว่าพระสิวลีนั้น เป็น 1 ใน 80 พระอสีติมหาสาวก และถือได้ว่า

เป็นศิษย์เอกของพระพุทธเจ้า หลายคนมักจะคุ้นเคยกันดีกับรูปลักษณ์

ของพระสิวลีที่เป็นภิกษุ มือขวาท่านถือไม้เท้า มือด้านซ้ายแบกกรด

สะพายบาตรบ้าง บางครั้งก็เจอแบบสะพายย่าม เครื่องอัฐบริขารบ้าง

โดยพระพุทธเจ้านั้นได้ทรงยกย่องพระสิวลีว่าเป็นเอตทัคคะ เรื่องของ

การมีลาภมาก ถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญบารมีสูง

โดยคาถาที่เรานำมาฝากในวันนี้ แต่งโดย หลวงพ่อเกษม เขมโก จังหวัด

ลำปาง ซึ่งการจะขอลาภจากพระสีวลีแบบได้ผลเร็วทันตานั้น มีเคล็ดลับ

สำคัญอยู่ว่า จะต้องเป็นคนที่ทำทานมาก ช่วยผู้อื่นมาก สละซึ่งประโยชน์

ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และจะต้องสวดให้ครบ 5 จบต่อการสวด 1 ครั้ง

คำอธิฐานขอลาภจากพระสีวลี (โดยหลวงพ่อเกษม เขมโก สุสาน

ไตรลักษณ์ จังหวัดลำปาง)

ตั้งนโม 3 จบ

สีวลี มหาเถรังฺ วันฺทามิหังฺ ( 3 จบ )

มหาสีวลีเถโร มหาลาโภ โหติ มหาสีวลีเถโร ลาภังฺ เม เทถะ

พระคาถาบูชาขอลาภประจำวันเกิดทั้ง 7 วัน

วันอาทิตย์ (ให้ภาวนา 6 จบ) ฉิมพะลี จะ มหานามัง สัพพะลาภัง

ภะวิสสะติ เถรัสสานุภาเวนะ สะทา โหนติ ปิยัง มะมะ ฯ

วันจันทร์ (ให้ภาวนา 15 จบ) ยัง ยัง ปุริโสวา อิตถีวา ทูเรหิวา

สะมีเปหิวา เถรัสสานุภาเวนะ สะทา โหนติ ปิยัง มะมะ ฯ

วันอังคาร (ให้ภาวนา 8 จบ) ฉิมพะลี จะมหาเถโร โสะโห ปัจจะยาทิมหิ

เชยยะลาโภ มหาลาโภ สัพพะลาภา ภะวันตุ สัพพะทา ฯ

วันพุธ (ให้ภาวนา 17 จบ) ทิตติตถะภะเวราชา ปิยาจะ คะระตุเม เย

สารัตติ นิรันตะรัง สัพพะสุขาวะหา ฯ

วันพฤหัสบดี (ให้ภาวนา 19 จบ) ฉิมพะลี จะ มหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต

โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ สัพพะทา ฯ

วันศุกร์ (ให้ภาวนา 21 จบ) ฉิมพะลี จะ มหาเถโร เทวะตานะรปูชิโต โส

ระโห ปัจจะยาทิมหิ มหาลาภัง กะโรนตุ เม ลาเภนะ อุตตะโม โหติ สัพพะ

ลาภะ ภะวันตุ สัพพะทาฯ

วันเสาร์ (ให้ภาวนา 10 จบ) ฉิมพะลี จะ มหานามัง อินทาพรหมา จะ ปูชิตัง

สัพพะลาภัง ปะสิทธิ เม เถรัสสานุภาเวนะ สะทา สุขี ปิยัง มะมะ ฯ

การสวดพระคาถาสีวลีระจำวัน ถ้าสวดได้ทุกวันจนครบทั้ง ๗ วันก็ยิ่งดี แต่

ถ้าท่านจะขอลาภเป็นพิเศษ อาทิ จะติดต่อการธุรกิจสำคัญๆในวันใดวัน

หนึ่ง ก็สวด คาถาบูชาพระสีวลี นำก่อนหลังจากนั้นจึงสวด คาถาขอลาภ

พระสีวลีประจำวัน ตามกำลังวันของวันนั้นๆเวลาไปติดต่อธุรกิจหรือกำลัง

ค้าขายอยู่ให้ภาวนาหัวใจไว้ในใจตลอดเวลาว่า “นะ ชาลีติ ปะสิทธิลาภา”

ถ้าจะให้ดีควรเสกน้ำก่อนล้างหน้า หรือสวดก่อนนอนทุกคืน ตามกำลังวัน

ให้ตั้งใจอธิฐาน ขอให้เป็นน้ำพระพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ตามจิตปรารถนา

จะเป็นเมตตามหานิยม ทางทำราชการ ดีนัก ค้าขายก็ดี ให้อาราธนานำ

น้ำมนต์ประพรมของจะขายง่าย ทางลาภต่างๆช่วยให้ราศีที่เศร้าหมอง

ผ่องใสได้ นอกจากนั้น ยังปัดเป่าเคราะห์โศกโรคภัย คุ้มครอง ภยันตราย

ต่างๆป้องกันศัตรูทั้งปวง

ที่มา dekwat999