ค า ถ าล้างก ร ร ม พ ร ะคาถาของ หลวงปู่ปาน วัดบางน ม โ ค

ค า ถ าล้างก ร ร ม พ ร ะคาถาของ หลวงปู่ปาน วัดบางน ม โ ค

คาถาล้ า งก ร ร ม เป็นคาถาที่ช่วยปัดเป่ากรรมที่เคยทำ ไม่ว่าจะกร ร  มหนัก ก ร ร มเบา ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม

เมื่อสวดคาถานี้แล้ว ควรหมั่นทำบุญ อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้เจ้ากรรมนายเวรด้วยนะคะ

และถ้าหากมีเวลาก็ควรจะสวดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อจะได้บรรเทาทุ กข์ก ร รมที่เคยได้ทำไว้

ค า ถ าล้างก ร ร ม พ ร ะคาถาของ หลวงปู่ปาน วัดบางน ม โ ค

บทกรวดน้ำ และ วิธีตั ดก ร ร ม หลวงปู่ปาน วัดบางน มโ ค

คาถาล้างกร รม

(ให้ตั้งนะโม 3 จบ)

พุทโธ อะระหัง อะระหัง พุทโธ

ท้าวเวสสุวัณโณ พุทโธ อะระหัง

กัมมะโตเมตัง กัมมะภันทะนัง

ชีวิตตังให้ ไปจุติ ให้ทุกชีวิตทุกวิ ญญ าณจงไปผุ ดไปเกิด (3 จบ)

บทกรวดน้ำ

อิมินา ปุญญกัมเมนะ ขอเดชเดชะ กุศลผลบุญ ที่ข้าพเจ้าอุทิศไปให้ คุณบิดามารดา ญาติกาทั้งหลาย

สมณชีพราหมณ์ อีกทั้งเรือ ด ริ้น ลา พ ร ะอินทร์เจ้าฟ้า พร ะโคดม

พ ร ะพรหมมีฤทธิ์ พ ระ อาทิตย์ พร ะจันทร์ พร ะเพชรฉลูกรรณ พ ระมาตุลี

พ ระกรุงพาลี พร ะภูมิเจ้าที่ แม่ซื้อพันจิต พ ร ะผู้ศักดิ์สิทธิ์

ที่นำข้าพเจ้ามาเกิด ในท้องพ ร ะพุทธศ า ส น า

แม่พ ร ะคงคาไหล แม่พ ระเพ ลิง แม่พ ร ะพาย แม่พ ร ะฉูดฉาด

พ ญ าย ม ราช ท้าวเวสสุวัณ ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ นายสมุห์บัญชี

ตัวข้าพเจ้านี้ไ ด้กระทำผิ ด จะขอแผ่อุทิศ ไปยังฝูงผีทั้งหลาย ปิดอบายให้มั่น เปิดประตูสวรรค์ ให้สว่างกระจ่างแจ้ง

เกิดในเมืองมนุษย์ ให้เป็นสุข เกิดในเมืองสวรรค์ ให้เป็นสุข

ท่านทั้งหลาย ที่ได้ทุก ข์ ขอให้พ้ นจากทุก ข์ ท่านทั้งหลายที่ได้สุข ขอให้สุขยิ่งๆ

นิพพานัง ปัจจโย โหนตุพุทธัง ชั่ วอนันตัง ธัมมัง ชั่ วจักวาลัง สังฆัง นิพพานัง ปัจจโย โหตุ

*คาถ าล้างกร รม เป็นคาถ าที่ช่วยปัดเป่ ากร รมที่เคยทำ ไ ม่ว่าจะกร รมหนั ก กร รมเบา ตั้งใ จหรือไ ม่ตั้งใ จ

ก็ตามเมื่อสวดคาถ านี้แล้ว ควรหมั่นทำบุญ อุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ไปให้เจ้ากร รมนายเ วรด้วย

และถ้าหากมีเวลา ก็ควรจะสวดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อจะได้บร ร เทาทุ กข์กร รมที่เคยได้ทำไว้

ที่มา aabpost