ค าถ าบูชาเท วด าประจำตัว เสริ มศิริมงคล ทำบ่อยๆ เปลี่ ยนชีวิ ตจากร้ า ยเป็นดี

ค าถ าบูชาเท วด าประจำตัว เสริ มศิริมงคล ทำบ่อยๆ เปลี่ ยนชีวิ ตจากร้ า ยเป็นดี

หล า ยๆ คนรู้อยู่แล้วว่าหลังจากทำบุญเสร็จ จะต้องกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้าก ร ร มนายเวร และยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ทุกๆคนจะต้องหมั่นกรวดน้ำให้ท่านเป็นประจำนั้นก็คือ เทวดาประจำตัว ผู้ปกปักรักษาเราไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนทำอะไร

วันนี้เรามีบทความมานำเสนอ คาถาบูชาเทวดาประจำตัว เสริมศิริมงคล ทำบ่อยๆ เปลี่ยนชีวิตจากร้ายเป็นดี อย ากให้ทุกคนได้อ่านไปพร้อมๆกัน และนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวัน

บุญ หมายถึงการชำระหรือล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ ผ่องใส ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญในงาน มงคล หรืออวมงคล ถ้าจะทำให้ถูกต้องและได้ผลดี ควรเป็นเรื่องของการทำจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาด ไม่ใช่ทำด้วยความโลภ ความโ ก ร ธ หรือ ความหลง

คำว่า บุญ อาจกล่าวอธิบายได้ 3 ประการ คือ

1 กล่าวโดยเหตุ ได้แก่การทำความดีซึ่งรวมถึงการเว้นความชั่วด้วย 1 กล่าวโดยเหตุ ได้แก่การทำความดีซึ่งรวมถึงการเว้นความชั่วด้วย

2 กล่าวโดยผล ได้แก่ความสุข

3 กล่าวโดยสภาพ ได้แก่การที่จิตใจได้รับการชำระล้างให้บริสุทธิ์ ผ่องใส ซึ่งสรุปได้ว่า การทำบุญคือ การทำความดี นั่นเอง

วิธีการทำบุญ 10 ประการอย่างย่อ

1 การเอื้อเฟื้อ ให้ปัน

2 การรักษาศีล

3 การทำใจให้สงบ ทำปัญญา ( ความรู้แจ้งเห็นจริง)ให้เกิดขึ้น

4 การอ่อนน้อมหรือแสดงคารวะ

5 การขวนขวายในกิจการที่ชอบที่ควร คือ ช่วยผู้อื่น หรือ ช่วยงานสาธารณะ

6 การให้ส่วนบุญ คือ การแบ่งส่วนบุญให้ผู้อื่น

7 การพลอยยินดีในการทำความดีของผู้อื่น

8 การฟังธรรมหรือฟังคำแนะนำอันเป็นธรรม

9 การแสดงธรรมหรือให้คำแนะนำอันเป็นธรรม

10 การทำความเห็นให้ถูกให้ตรง ( ต ามทำนองคลองธรรม )

ในทางพระพุทธศาสนาได้วางหลักเกณฑ์การทำบุญไว้ 3 ประการ คือ ทาน ศีล ภาวนา เรียก บุญกิริย าวัตถุทาน แปลว่า การให้ คือ ตั้งใจให้ สละให้ หรือ บริจาค ในทางพระพุทธศาสนา กำหนดวิธีการทำบุญที่เป็นทานไว้หล า ยอย่าง โดยมีวัตถุประสงค์ของการให้ทานดังนี้

1 เพื่ออนุเคราะห์ คือ ช่วยเหลือผู้มีความต้องการ เช่นประสบภั ย หรือข า ดแคลน หรือได้รับความทุ ก ข์ย าก ด้วยความกรุณา คือคิดจะช่วยให้พ้นทุ ก ข์

2 เพื่อสงเคราะห์ คือเกื้อกูลกันในระหว่างญาติเพื่อนบ้าน มิตรสห า ย เป็นการแสดงไมตรีจิตต่อกัน ด้วยความเมตต า คือคิดจะให้เป็นสุข ทั้งข้อ ๑ และ ๒ เป็นการแสดงออ กซึ่งความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ ไม่เห็นแก่ตัว

3 เพื่อบูชาคุณ เช่น บูชาคุณบิดา มารดา ผู้มีอุปการะอื่นๆ รวมทั้งพระภิกษุสามเณร ผู้ประพฤติดี ประพฤติชอบ เป็นการบูชาท่านผู้ควรบูชา

เวลาทำบุญตักบาตรน้ำหล า ยคนก็จะกรวดน้ำด้วยเพื่ออุ ทิ ศ ผ ล บุญแก่เจ้า ก ร ร ม นาย เ ว ร ญาติ ๆ เหล่าเทวดาต่าง ๆ แต่ว่าหล า ยคนยังคนกรวดแบบผิดวิธีอยู่ ซึ่งความจริงเวลากรวดน้ำนั้นเราจะต้องอุทิศให้กับเหล่าเทวดาประจำตัวก่อน

จากนั้นค่อยอุทิศไปถึงญาติพี่น้องผู้ ล่ ว ง ลั บไปแล้วท้ายด้วยเจ้า ก ร ร มนาย เ ว ร ทำแบบนี้จะช่วยส่งเสริมให้ชีวิตดีขึ้น ทำอะไรก็ไม่ติดขัด สำเร็จดังปรารถนา เวลากรวดน้ำนั้นจะต้องใช้น้ำสะอาดหรือน้ำดื่มของเรานี่เองในปริมาณ 1 แก้ว จากนั้นก็ยกมือขึ้นไหว้จรดหว่างคิ้ว จากนั้นตั้งจิตให้สงบแล้วท่องบทสวด นะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่า นะโม พุทธา ยะ

ลูกขอเชิญพ ร ะ พุ ท ธ เ จ้ าทั้ง 5 พ ร ะ อ ง ค์โปรดเสด็จมาเป็นป ร ะ ธาน

อิทัง สัพเพ เทวานัง โหตุ สุขิต า โหนตุ สัพเพ เทวา ขอให้ส่วนบุญ ส่วนกุศลนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหล า ย ทั้งปวง ที่ รั ก ษ า ตัวข้าพเจ้า ขอให้เท ว ด าทั้งหล า ย ทั้งปวงนั้นจงมีแต่ความสุข ความเจริญใจ

โดยให้เราทำการรินน้ำจากแก้วนั้นอย่ างช้า ๆ แล้วก็กล่าวต่อว่า ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ให้ไปยังแก่พ ร ะ แ ม่ ธรณี พ ร ะ แ ม่ คงคา โปรดได้มาเป็นทิพ ขออนิสงค์ผลบุญนี้สำเร็จแก่ข้าพเจ้า ชื่อ – สกุล สิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำในวันนี้

เมื่อวาน เมื่ออดีต ทั้งหล า ยทั้งปวง ข้าพเจ้าขออุทิศให้กับเทวดาทั้งหล า ยทั้งปวงของข้าพเจ้า ส่วนบุญส่วนกุศลใด ๆ ที่อยู่ ณ ปัจจุบันขอให้ข้าพเจ้านั้นพ้นจากความทุ ก ข์กาย ทุ ก ข์ ใจ เรื่องที่เจอกับปัญญาขอให้หมดไป

ไม่ว่าท่านจะมาจากชาติใด ภพใดก็ต าม ระลึกได้หรือระลึกไม่ได้ก็ต าม ไม่ว่าท่านจะอยู่ภพภูมิใดก็ต ามขอให้ท่านจงมารับบุญกุศลนี้ บุญกุศลที่ข้าพเจ้าให้ในครั้งนี้ โดยมาถึงซึ่งจุดหมายอย่ าได้แวะเวียนที่ใด ขอให้กุศลถึงทั่วทุกท่าน ทุกตัว ทุกชาติ ทุกภพ ทุกภูมิ ขออานิสงส์ผลบุญดังกล่าวที่ข้าพเจ้าโปรย กล า ยเป็นโภลท รั พ ย์ต ามที่ท่านปรารถนาทุกประการตั้งแต่บัดนี้ เวลานี้ เป็นต้นไปด้วยเถิด

ซึ่งหากเป็นไปได้อย ากให้กรวดน้ำลงดินเลยบุญกุศลจะส่งไปถึงเร็วกว่า แต่ถ้าหากไม่สะดวกก็กรวดแห้งเอาก็ได้ และอย่ าลืมตั้งจิตอธิษฐานให้ดี ทำจิตให้นิ่ง

และอย่ าลืมกรวดน้ำให้หมดแก้วทุกหยดอย่ าเหลือเอาไว้ สำหรับใครที่อย ากจะกรวดน้ำให้ถูกวิธีก็อย่ าลืมทำต ามนี้ได้เลย

ขอขอบคุณ Horoscopedaily99