คู่พ ลั งตัวเลข เบ อ ร์มงค ลเฮงๆ

คู่พ ลั งตัวเลข เบ อ ร์มงค ลเฮงๆ

หล า ยๆ คนมีความเชื่อในศาตร์ตัวเลข เบอร์มงคล คู้เลขดี คู่เลขปลอ ดภั ย เปลี่ยนเบอร์แล้วชีวิตเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ วันนี้เรามีบทความ คู่พลังตัวเลข เบอร์มงคลเฮงๆ อย ากให้ลองอ่านดูเปลี่ยนแล้วจะเฮงๆ

เบอร์มงคล คือ พลังงานตัวเลขในเบอร์มือถือที่ไ ม่มีจุดเสี ย ส่งผลดีต่อชีวิตผู้ใช้งานให้ดีขึ้น พื้นฐานเบอร์มงคล ขอให้ มีเลขคู่ การเงิน การงาน เสน่ ห์ และสติปัญญา ถือว่าเป็นเบอร์มงคลที่ดีมากแล้วครับ

เบอร์มงคลทุกตำแหน่งตัวเลขในเบอร์มือถือต้องดีไ ม่มีเลขเสี ย เพราะถ้าหากมีเลขเสี ยในเบอร์เพียงแค่หนึ่งจุด ก็ไ ม่ใช่เบอร์มงคลครับ

วิ ธีการเลือ กเบอร์มงคลให้เหมาะกับตัว้ราเอง คือ การเลือ กให้เหมาะกับวิถีชีวิต การงาน อาชีพ

ส่วนเบอร์มงคลที่ส่งเสริมด้านสุขภาพนั้น ตัวเลขยังมีส่วนน้อยมาก เรื่องของกฎแห่งก ร ร ม และการดูแลตัวเอง เป็นตัวหลักที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

และชะต าชีวิตหลัก เบอร์โทรศัพท์มือถือเป็นแค่ปัจจัยนึงที่ส่งเสริมให้ชีวิตดีขึ้นเท่านั้น ดังนั้นทุกอย่างต้องอยู่ที่ตัวเราลงมือทำด้วยนะคับ

ทำความเข้าใ จเบอร์มงคล ตำแหน่ง และอิทธิพลของตัวเลขในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

0XX-ABC-DEFG

ตำแหน่ง 0XX เป็นเลข 3 ตัวหน้าที่มีคนถือหล า ยล้านคน คือ คืออิทธิพลจากปัจจัยภายนอ ก ซึ่งไ ม่ได้ส่งผลโดยต่อผู้ใช้มากนัก

ตำแหน่ง ABC ตำแหน่งนี้ เมื่อแบ่งเลขจะได้ 2 คู่ คือ AB กับ BC จะบอ กลักษณะภ ายน อ ก บุคลิก ลั กษณ ะ  อัธย าศัย ภาวะด้านสังคม

ของผู้ใช้ รวมถึงอดีตที่ผ่าน มาและปัจจุบัน ว่าเป็นอย่างไร

ตำแหน่ง CDE ตำแหน่งนี้ เมื่อแบ่งเลขจะได้ 2 คู่ คือ CD กับ DE จะบอ กถึง นิสัยใ จคอลึ กๆ อารมณ์ตอบรับภายนอ ก ลักษณะ กิริย า มารย าท คู่ครอง คนรัก ตำแหน่งหน้าที่ การงาน

ตำแหน่ง DEFG เลข 4 ตัวสุดท้าย (เลขที่มีอิทธิพลต่อเจ้าของเบอร์มากที่สุด) เมื่อแบ่งคู่จะได้เลข3 คู่ คือ DE EF และ FG จะบอ กถึง โชคลาภ วาสนา สิ่งที่จะเกิด กำลังจะเกิดในอนาคต

ถ้าใครจะเปลี่ยนเบอร์มงคล แล้วหวังผล แนะให้ใช้เลขที่มีคำพย ากรณ์ ไปในทิศทางเดียวกัน เลขเหมือนคน มีข้อดี และข้อเสี ยในเลขเดียวกัน แต่ถ้าหากนำไปใช้ที่ต้องรู้จักความหมายของเลขคู่ตัวเลขและตัวตนที่แท้จริงของตัวเราเองด้วยครับ

ดังนั้น เบอร์ที่ไ ม่ดี อาจดีและเหมาะสมต่อผู้อื่น และรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้ถือเบอร์ อย ากเปลี่ยนเบอร์ ต้องดูให้เหมาะสมกับตัวตนที่แท้จริงของตัวเรา การกระทำและการดำเนินชีวิตของเราให้พอดีด้วยครับ

ความหมาย คำทำนายของคู่เลขเบอร์มงคล ตั้งแต่ คู่เลข 45 ถึง คู่เลขที่ 49 มีความหมายโดยละเอียด ดังนี้

คู่เลข 45

คู่เลข-เบอร์มงคล-45-54เลขคู่แห่งปัญญา ผู้ที่ใช้ตัวเลขนี้มีความรอบรู้ เป็นคนมักศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม มีคำพูดน่าเชื่อถือ เป็นคนที่มีเหตุผลและหลักการ บุคลิกเป็นผู้ใหญ่ เลขนี้ผู้ใหญ่เมตต าเข้าหาผู้ใหญ่ได้ดีมาก

ถ้านำเสนอผลงานวิชาการมักได้รับการยอมรับ มีพรสวรรค์ในการถ่ายความรู้ได้อย่างดีเยี่ยม มีญาณหยั่งรู้ มีลางสังหรณ์ที่แม่นยำ มีวาจาศักดิ์สิทธิ์กล่าวแล้วมักชอบเกิดขึ้นจริง มีสมาธิดี ศึกษาทางศาสนาแล้วสามารถเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง เป็นคนสนใจศาสตร์เร้นลับลี้ลับ

เช่น พลังจิต จิตวิญญาณ โหราศาสตร์ วิชาหรือวิทย าการที่เกี่ยวเนื่องกับการสืบหาสิ่งเหนือธรรมชาติ ฯลฯ เหมาะสำหรับครูบาอาจารย์ นักวิชาการ ผู้วางแผน นักบริหาร นักวิทย าศาสตร์ เป็นต้น

คู่เลข 46

คู่เลข-เบอร์มงคล-46-64เลขคู่นี้เป็นเลขแห่งความอ่อนหวาน มีความร่าเริง แจ่มใส สนุกสนาน เป็นคนที่ช่างพูดช่างเจรจา อ่อนโยน เป็นคนที่ฝักใฝ่ในศิลปะ รักสวยรักงาม โรแมนติก พูดเพราะ เป็นคนเอาใจเก่ง

เป็นคนเข้ากับผู้อื่นได้ง่ายจึงทำให้เป็นที่รักของคนอื่น หาเงินเก่ง การเงินหมุนคล่อง ทำมาค้าขึ้น เป็นคนที่สามารถสร้างรายได้หล า ยๆทางพร้อมกัน

เจ้าตัวบุคคลที่ใช้ตัวเลขนี้เป็นคนที่มีเสน่ห์ มีความรักอยู่รอบตัว และรักผู้อื่นง่ายจึงทำให้มีปัญหารักวุ่นๆอยู่เสมอ คู่เลขนี้ก็เหมาะกับคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงที่ต้องการเพิ่มความสดชื่นแก่ชีวิต

คู่เลข 47

คู่เลข-เบอร์มงคล-47-74เลขคู่นี้ถือเป็นเลขแห่งความน่าเชื่อถือ น่าศรัทธาเพราะมีวาทศิลป์ เป็นคนที่คารมเชือ ดเฉือนบาดลึกกินใจทำให้คนอื่นคล้อยต ามได้ง่าย แต่พูดจาตรงไปตรงมา วาจารุนแรง จริงจังกับคำพูดประมาณว่าพูดจริงทำจริง

เป็นนักปฏิบัติที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ มักชอบขอพิสูจน์ด้วยตัวเอง เป็นคนชอบลุยทุ่มเทกับงาน มักได้ทำงานในโครงการใหญ่ ขยันสู้งาน เป็นคนที่อ ดทนทำงานหนักได้เสมอ ถึงแม้จะพักผ่อนน้อยและต้องตรากตรำก็ไม่หวั่น ต้องระวังเรื่องข้องเกี่ยวกับความเคร่งเครียด ควรต้องผ่อนคล า ย

และปล่อยวางเสียบ้าง สำหรับเพื่อนแท้อาจจะห า ย ากสักหน่อย ตัวเลขนี้เหมาะสมกับอาชีพ นักปราศรัย ผู้ประชาสัมพันธ์ ผู้นำชุมชน นักการเมือง นักพูด หัวหน้างาน นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นักจัดการโรงงาน ฯลฯ

คู่เลข 48

คู่เลข-เบอร์มงคล-48-84ฉลาด เป็นคนมีไหวพริบ ปฏิภาณดี สามารถพลิกแผลง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว ปรับตัวเก่ง เป็นคนที่ทันคน ทันเกม รู้เล่ห์เหลี่ยม มีลูกเล่นแพรวพราว จับไม่ได้ไล่ไม่ทัน

ดังนั้นวาจาที่ออ กจากปากคนที่ใช้คู่เลขนี้ จึงควรเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง เหตุมาจากมันเป็นกลไกปกป้องตัวเอง ต ามธรรมชาติของเจ้าตัวซึ่งมีนิสัยหวาดระแวง อาจเนื่องด้วยรู้ทันผู้อื่น มากไป จึงทำให้ไม่ไว้ใจใครทั้งนั้น แต่ก็ไม่วายควรต้องระวังปัญหาเกี่ยวข้องกับเอ กสาร สัญญา คดีความหรือ การผิดวาจา ผิดนัด

รวมถึงการเก็บความลับไม่อยู่ อาจนำเรื่องเดือ ดร้อน มาให้ ไม่ควรที่จะค้ำประกันให้คนอื่น ตัวเลขนี้เหมาะกับงานที่ต้องตื่นตัว และปรับตัวแก้ไขอยู่ตลอ ดเวลา เช่น ผู้ที่ทำงานบริการต่างๆ ทำธุรกิจกลางคืน คนที่ทำค้าของเลี่ยงกฎหมาย ผู้ที่ทำงานลอ กเลียนแบบ / ปลอมแปลง ฯลฯ ( ควรหลีกเลี่ยง )

คู่เลข 49

คู่เลข-เบอร์มงคล-49-94ผู้ที่ใช้เลขชุดนี้เป็นคนที่คิดเร็ว พูดเร็ว เป็นคนทำงานไว จนบุคคลอื่นต ามไม่ทัน เป็นคนต้องพย าย ามปรับความเร็วให้เหมาะสม มีความทันสมัย ติดต ามข้อมูลข่าวสาร รอบตัว ทันเหตุการณ์ รวดเร็วด้านข่าวสาร มักจะชอบสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี

เช่น โทรศัพท์มือถือ เกมคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต อื่นๆ ในทำนองเดียวกันก็สนใจเกี่ยวข้องกับวิชาเร้นลับไปพร้อมกัน ได้แก่ วิชาไสยศาสตร์ โหราศาสตร์ สารคดีข้องเกี่ยวกับจิตวิญญาณ บางรายสามารถติดต่อกับวิญญาณได้ หรือสวดมนต์เก่ง

เพราะจากอิทธิพลของเลข 4 ( การติดต่อ / สื่อสาร ) และเลข 9 ( วิญญาณธาตุหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ) รวมกัน มีสิ่งศักดิ์คุ้มครอง หรืออาจจะกล า ยเป็นเป็นคนที่มีความสามารถการติดต่อสื่อสารกับต่างชาติได้ด้วย เพราะเลข 9 มีอีกความหมายหนึ่ง คือ ความเกี่ยวข้องกับต่างแดน

ขอขอบคุณ sellberdee.com, รหัสลับ