คู่ข องคุ ณเป็บแบ บไหน คู่แท้ คู่กร รม หรือ คู่บุญ ย ามหลักโหรศาสตร์

คู่ข องคุ ณเป็บแบ บไหน คู่แท้ คู่กร รม หรือ คู่บุญ ย ามหลักโหรศาสตร์

คนเราเกิดมา เมื่อมีคู่ครองชี วิ ตแล้ว รุ้หรือำม่ว่าคู่ครองของคุณนั้น เป็นคู่แบบไหน จะเป็นคู่แท้ คู่กร ร ม หรือ คู่บุญ วันนี้เราวิ ธีการดูคู่ของคุณมาฝาก ไปดูกันเลย

คู่แท้

คือคู่ที่คบกันแล้วอยู่ดีมีความสุข ช่วยกันทำมาหากิน สร้างครอบครัวที่ดี ต่างเป็นกำลังใจให้แก่กัน คู่แท้เมื่อเจอจะรู้สึกได้ทันที่ว่าคือคนที่ใช่ จะมีความรู้สึกบางอย่ างที่ส่งออ กมาในขณะที่ได้คบกัน บางคนเมื่อเจอครั้งแรกก็รู้สึกคุ้นหน้า เหมือนเคยเจอที่ไหนสักแห่ง หรือบางคนเคยได้เห็นกัน มาก่อนแล้วในฝันหรือในนิมิต

เมื่อมีปัญหากันจะมีฝ่ายหนึ่งยอมอ่อนข้อ ยอมเงียบลงไปเอง จะรู้จักลดราวาศอ กซึ่งกันและกัน เมื่อเจอคู่แท้จะทำให้ชี วิ ตก้าวหน้าขึ้นอย่ างต่อเนื่อง เหมือน มีแรงผลักดันชี วิ ต หล า ยคนสามารถเปลี่ยนชี วิ ตจากหน้ามือเป็นหลังมือได้เมื่อเจอคู่แท้

สามารถปรับปรุงตัวเองยอมเปลี่ยนตัวเองคู่แท้จะคอยเสริม คอยให้คำแนะนำ เป็นเบื้องหลังที่ดีให้สามารถฝ่าฟันปัญหาอุปสร ร คต่างๆ ไปได้ด้วยดี คู่แท้นั้นเมื่อคบกันแล้วจะไม่มีความรู้สึกลังเล วางแผนชี วิ ตคู่ต่อเนื่องได้ในระยะย าว ถึงแม้ฝ่ายชาย

หรือฝ่ายหญิงจะยังมีปัญหา ยังมีคนเข้ามาข้องเกี่ยว ก็ไม่สามารถจะแยกคู่แท้ออ กจากกันได้ คู่แท้เกิดจากคู่ที่เคยร่วมบุญใช้ชี วิ ตทำบุญร่วมกันย าวนาน มาแต่อดีตชาติ หรือคนที่เคยได้เป็นคู่แท้ที่รักกัน มากมาแต่ชาติปางก่อน

แล้วเคยส าบ านว่าจะรักกันไปตลอดตราบชั่วสิ้นชี วิ ต ตลอดไปข้ามภพข้ามชาติก็จะไม่ขอจากกันไปไหน โดยไม่ผิ ดสัจจะ เมื่อฅ า ย จากกันจะได้เจอและได้ใช้ชี วิ ตร่วมกันอีก

คู่เ ว รคู่ก ร ร ม

คือคู่ที่ตรงข้ามกับคู่แท้อย่ างสิ้นเชิง เกิดมาเจอ กันเพื่อทำล า ยกัน เพื่อใช้ก ร ร มให้แก่กันและกัน หรือได้เจอเพื่อต้องรับก ร ร มที่เคยได้ก่อไว้ บางคนจะเจอคู่เ ว รคู่ก ร ร มชั่วระยะเวลาหนึ่ง บางคนหล า ยเดือน หรือเป็นปีหากเคยทำก ร ร มหนักไว้ก็จะเจอคู่เ ว รคู่ก ร ร มไปชั่วชี วิ ตหรือจนต า ย จากกันไปอย่ างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คู่เ ว รคู่ก ร ร มเมื่อเจอ

กันจะรู้สึกรักและหลงมากอย่ างถอนตัวไม่ขึ้น ยิ่งรักก็ยิ่งหลงตกอยู่ในภวังความรักความหลงจนหูหนวกย าบอดไม่ยอมรับรู้ความจริงที่จะทำให้เจ็บใจหรือรับไม่ได้ ยอมถูกทำร้ า ย ยอมถูกตบตี ยอมถูกสวมเขา ยอมถูกเห ยี ย ดห ย ามดูหมิ่น ยอมถูกกระทำให้เ จ็ บ ป ว ดใจอย่ างหนัก

เมื่อเจอคู่เ ว รคู่ก ร ร มไม่ว่าจะเจอหนักเท่าไหร่เสียน้ำย าร้องไห้ฟูมหายขนาดไหนจะยังคงยอมรับ ทนได้ และรับได้เสมอ พร้อมให้อภัยทุกอย่ าง ขอเพียงอย่ าได้ทิ้งกันไปเพราะจะเ จ็ บ ป ว ดใจมากไม่อาจทำใจยอมรับได้ บางคนเปลี่ยนชี วิ ตจากที่เคยรุ่งเรืองมีชี วิ ตที่ก้าวหน้าต้องมาจบทิ้งทุกอย่ างหมดตัวเป็นหนี้เป็นสิน

จากที่เคยเป็นคนดีมีเหตุมีเหตุมีผลก็กล า ยเป็นคนไม่เอาถ่าน ไม่ฟังเหตุฟังผลใคร ใช้ชี วิ ตแบบประชดคู่ประชดตัวเองกินเหล้า เส พย า ติ ดสารเส พติ ด ใช้ชี วิ ตอย่ างไม่แยแสกฏหมายสังคมทำให้บุพการีเสียใจก็เป็น

เพราะคู่เ ว รคู่ก ร ร ม คู่เ ว รคู่ก ร ร มเกิดจากที่เราได้เคยทำก ร ร ม สร้างก ร ร มไว้ ผิ ดศี ลข้อสา มผิ ดลูกผิ ดผัวเมียชาวบ้าน เคยเจ้าชู้ทำให้คนรักต้องเสียใจต้องร้องไห้ ยุยงส่งเสริมให้คนเลิกกัน เคยทำร้ า ยคนที่รักเรารวมถึงบุพการีอย่ างหนัก

ทำให้ชาตินี้ต้องมาเป็นฝ่ายรับก ร ร ม ซึ่งก็ไม่เหมือนกันบางคนก็หนักมากบางคนก็ชั่วระยะเวลาหนึ่ง เมื่อหมดเ ว รหมดก ร ร มจะขาดจากกันไปเอง ความรู้สึกหลงหัวปักหัวปำจะค่อยๆ หมดไป

เริ่มเห็นความจริงกระจ่างขึ้น ทางแก้เมื่อเจอคู่เ ว รคู่ก ร ร มคือให้ยอมรับว่าเราได้เคยสร้างก ร ร มไว้จึงต้องมาเจออย่ างนี้ ขออโหสิต่อเจ้าก ร ร มนายเ ว รเรื่องคู่

ได้รับรู้ถึงความเ จ็ บ ป ว ดนั้นแล้ว หากเคยกระทำกับใครไว้ขอโหสิและจะไม่ทำกับใครอีก ทำบุญทุกครั้งพย าย ามอุทิศส่วนกุศลให้เจ้าก ร ร มนายเ ว รเรื่องคู่ครอง ปฏิบัติก ร ร มฐานทำสมาธิภาวนาอุทิศส่วนบุญให้เจ้าก ร ร มนายเ ว ร แล้วจะขาดจากกันไปเองด้วยดีโดยไม่รู้สึกเ จ็ บ ป ว ดหรือเสียใจมากนัก

คู่บุญ

คู่บุญคือคนที่เคยทำบุญร่วมกัน มาแต่ชาติปางก่อน อาจเคยเป็นเพื่อน หรือเคยเป็นญาติมิตรกัน มาก่อน แล้วมีโอ กาสได้ไปทำบุญร่วมกันชั่วระยะหนึ่ง หรือย าวนานแต่ไม่นาน มากถึงขนาดคู่แท้ที่ใช้ชี วิ ตครองคู่ร่วมกันตลอด

คู่บุญคือคนที่เคยได้ร่วมบุญ หรือเคยเป็นแฟนคบหากันชั่วระยะเวลาหนึ่ง ที่ยังได้เจอคู่บุญอีกเป็นเพราะก่อนที่เราจะเกิดมาเป็นเรานั้น ได้เคยเกิดมาแล้วหล า ยชาติ เคยคบหาดูใจเคยได้ร่วมบุญกับคน

มากมาย จึงมีโอ กาสได้เจอ กันอีก คู่บุญจะไม่ทำร้ า ยกันรุนแรงเหมือนคู่เ ว รคู่ก ร ร ม เมื่อคบหากับคู่บุญแล้ว เมื่อหมดบุญไปจะมีเหตุให้ต้องเลิกจากกันไปเอง

เช่นต้องห่างกันไป ห่างตัวต้องออ กไปใช้ชี วิ ตของตนเอง หรือห่างด้วยเรื่องการเรียน เรื่องงาน หรือความไม่ลงตัวกันจึงทำให้ค่อยๆห่างเหินเปลี่ยนความสัมพันธ์ไปจนกล า ยเป็นเพื่อนสนิท หรือ กล า ยเป็นคนรู้จักกันไป ก็จะทำให้ได้เจอคนใหม่มีชี วิ ตรักใหม่อีกเหลือเพียงความทรงจำดีๆ

คนเราเกิดมามีคู่บุญมากมาย ในทางโห รา ศา สตร์สามารถดูได้ว่าจะเจอเมื่อไหร่ ถือว่าเป็นเกณฑ์คู่เล็ก เป็นช่วงมีโอ กาสได้ปิ๊งปั๊งเจอคนที่ถูกใจ คนที่ทำให้กระชุ่มกระชวยหัวใจ ในปีหนึ่งจะมีโอ กาสได้เจอคู่บุญอยู่หล า ยสิบครั้ง บางคนเดินสวนกันแล้วรู้สึกดีขึ้นอย่ างแปลกๆ หรือได้คุยกันแป๊บเดียวรู้สึกเข้ากันได้มาก

คู่บุญสามารถต่อยอดให้กล า ยเป็นคู่แท้ได้ด้วยการต่อบุญอีกในชาตินี้ เมื่อคบกันหากไม่อย ากขาดจากกันให้หมั่นสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกัน สักเดือนละครั้ง หรือจะมากกว่านั้นแล้วแต่ความสะดวก อย่ าให้เกินสามเดือนควรหาเวลาทำบุญร่วมกันอีก ทำไปสักระยะหนึ่งคู่บุญก็จะกล า ยเป็นคู่แท้ที่จะครองคู่กันไปตลอดไม่ขาดจากกันได้