คุ ณเลือ กกิ นส่ วนไห นของป ลาก่ อน บ่งบอ กได้ถึงนิสั ยส่ วนลึ กของคุ ณได้

คุ ณเลือ กกิ นส่ วนไห นของป ลาก่ อน บ่งบอ กได้ถึงนิสั ยส่ วนลึ กของคุ ณได้

วันนี้เรามีเก มท า ยใจมาให้เล่ นโดยให้เลือ กว่า คุณเลือ กกินส่วนไหนของป ลาก่อ น จะมีอ ยู่4 ส่วนด้ว ยกัน โดยจะสา มารถบ่งบอ กได้ ถึงนิสัยของคุณจากการเลือ กกินปลากทั้ง 4 ส่วน ลองมาเลือ กดูว่าจะตรงกับคุณหรือไม่ แล้วไปดูคำเฉลยกันเลย

กิ นส่ว นที่ 4 ก่อน แสดงว่าคุณเป็นคนหัวดื้ อ 99%

คุณเป็นคนตรงๆไม่เสแสร้ง หากไม่ชื่นชอบใครก็จะแสดงออ กอย่ างชัดเจน จะปฏิเสธการคบหาที่ตีสองหน้า คุณเป็นคนไม่ชื่นชอบอะไรกับเรื่องพวกนี้ ชอบบอ กชอบไม่ชอบบอ กไม่ชอบเป็นคนที่ละเอียดอ่อน และคุณมีจิตใจที่แข็งแกร่งและเข้มแข็งมาก

ไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณเป็นคนที่มีความตั้งใจและใส่ใจกับสิ่งที่ทำมากเป็นพิเศษ คุณเป็นคนที่ไม่ชอบโ กหก ไม่ชอบโ มโ ห แต่เมื่อใดที่คุณมีเรื่องที่โ กรธขึ้น มาคุณจะอ ดทนไม่ได้ และคุณเป็นคนที่เมื่อถึงเวลาโ กรธแล้วคุณจะรุนแรงและน่ากลัวมาก ไม่ค่อ ยมีคนเข้าใกล้คนในเวลาที่คุณโ กรธ

กิ นส่ว นที่ 3 ก่อน แสดงว่าคุณเป็นคนหัวดื้ อ 80%

คุณเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นค่อนข้างสูงและมีสัมผัสที่ 6 มาตั้งแต่กำ เนิ ดคุณเป็นคนที่มีความเข้าใจง่ายเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับในเรื่องของหัวใจมนุษย์คุณเป็นคนที่พูดคุยเก่งเข้ากับคนอื่นได้ง่ายคุณเป็นคนที่มีความเชื่อเกี่ยวกับในเรื่องของความรักถ้าคุณมีความ รักคุณจะทุ่มเททั้งหมดใจที่คุณมีรวมถึงความรับผิดชอบต่อความรักและเป็นคนที่เสียสละ

ในเรื่องของความรักได้ง่ายๆคุณเป็นคนที่หัวฉลาดเป็นคนคิดอย่ างรวดเร็วใจกว้างมีน้ำใจและมีความเห็นอ กเห็นใจต่อผู้อื่น มากๆเวลาที่ผู้อื่น มักมีปั ญ หาคุณชอบยื่น มือเข้าไปช่วยเหลือแสดงน้ำใจที่คุณมีและอ ยู่เคียงข้างเขาในวันที่เขามีความทุ ก ข์

กิ นส่ว น ที่ 2 ก่อน แสดงว่าคุณเป็นคนหัวดื้อ 60%

คุณเป็นคนที่ไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ทำอย่ างไม่คิดชีวิต ทำเต็มที่เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีและให้เขายอ มรับในตัวคุณและเชื่อ มั่นในตัวคุณ เวลาที่คุณมีปั ญ หาต่างๆไม่ว่าจะเป็นปั ญ หาที่ทำงานหรือปั ญ หาส่วนตัวคุณไม่ชอบแสดงออ กถึงอารมณ์แต่คุณจะเก็บมันไว้ข้างใน คุณใช้ความเงียบแทนการแสดงออ กเพื่อไม่ให้คนอื่นรู้ว่าคุณคิดอย่ างไรบุคลิกภายนอ กของคุณดูเป็นคนที่เข้มแข็ง ปากแข็ง ไม่ค่อ ยพูดในสิ่งที่คิด

แต่ความเป็นจริงแล้วภายในจิตใจของคุณลึกๆข้างใน คุณเป็นคนที่บอบบาง เก็บทุกสิ่งทุกอย่ างมาคิด ทำให้คุณมีความรู้สึกเศร้าเมื่อเวลาคุณนึกถึงเรื่องราวต่างๆ คุณมักหากิจก ร ร มต่างๆทำเพื่อเป็นการระบายอารมณ์ที่คุณเป็น คุณไม่ชื่นชอบในการอธิบายสักเท่าไหร่

กิ นส่ว นที่ 1ก่อน แสดงว่าคุณเป็นคนหัวดื้ อ 40%

ตัวคุณเองนั้นเป็นคนที่มาจัดแสดงออ กต่อใครๆว่าคนนั้นเป็นคนที่มีความมั่นใจ แต่แท้ที่จริงแล้วในใจลึกๆแล้วนั้นคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะอ่อนโยน มีความเมตต า แต่ตัวคุณนั้นเป็นคนที่มีความจริงใจความรู้สึกของคนนั้น มักจะมีสัมผัสพิ เศ ษอ ยู่เสมอ คนที่เลือ กปลาส่วนนี้มักจะเป็นคนที่ต้องการเพื่อ นคู่คิด

เพื่อนที่สามารถอ ยู่เคียงข้างกับคุณได้เวลาคุณมีปั ญ หาคุณเองนั้น มักจะแก้ปั ญ หาด้วยตัวของตัวเองก่อน ก่อนที่จะขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น ตัวคนนี้เป็นคนที่ฉลาดแต่มักจะไม่แสดงออ กให้ใครรับรู้สึกเท่าไหร่