คื นนี้อย่ าพล าด ฤกษ์ดี มีแค่วันเดียว ขอเงินพระจันทร์ พร้อ มบทส ว ด

คื นนี้อย่ าพล าด ฤกษ์ดี มีแค่วันเดียว ขอเงินพระจันทร์ พร้อ มบทส ว ด

วันฤ กษ์ดี รับพลังแห่งดวงจันทร์ ความเ ชื่ อแต่โบราณว่าเป็นวันขอพรจากฟ้า เป็นฤกษ์ฟ้าเปิด เป็นวาระสำคัญในการ ขอเงิน ขอพร จากสว ร ร ค์สำหรับ “ขอเงินจากพระจันทร์” ที่เรียกกันว่า วันอ มาวสี หรือ วันพระจันทร์ดับ ให้มีโชคลาภเงินทอง สมปรารถนา

อีกทั้งยังช่ ว ยเรื่องความสำเร็จในเรื่องของการงาน ความสำเร็จในเรื่องความรัก และเป็นการเสริมบารมี สร้างสิริมงคลให้แก่ชีวิต เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นประจำเดือนละครั้ง

ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 วันขอเงินพระจันทร์ จะตรงกับวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 (ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 4 ปีกุน) เวลา 22.32 น.

วิ ธีขอเงินจันทร์ที่ถูกต้อง ต ามความเชื่ อนี้

1 ตอนเช้าทำบุญ ใส่บาตร

2 เตรียมเงินจำนวนหนึ่ง อาจจะลงท้ายด้วยเลขมงคล เช่น 99 บาท / 999 บาท เก็บใส่กระเป๋าสต างค์วางไว้หน้าพระพุทธรูปหรือในห้องพระที่บ้าน

โดยห้ ามใช้เงินจำนวนดังกล่าวอย่างเ ด็ดข าด พร้อ มแยกส่วนที่จำเป็นต้องใช้ใส่ซองเพื่อพกติดตัว

3 อย่ าให้ใครมาหยิบยืมเงินอย่างเ ด็ดข าด

4 กราบขอพรจากพ่อแม่

5 ส ว ดคำบูช าพระ

อิ มินา สักกาเรนะ ตัง พุทธัง อะภิปูชะย ามิ

อิมินา สักกาเรนะ ตัง ธัมมัง อะภิปูชะย ามิ

อิมิ นา สักกาเรนะ ตัง สังฆัง อะภิปูชะย ามิ

คำน มัสการพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา

พุทธังภะคะวันตัง อภิวาเทมิ(กราบ)

สะวาขาโต ภะคะวะต าธัมโม

ธัมมังนะมัสสามิ(กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

สังฆัง นะมามิ(กราบ)

คำอาราธนาศีล 5

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ

ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิย าจามะ

ทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ

ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิย าจามะ

ตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ

ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิย าจามะ

คำน มัสการพระพุทธเจ้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

ไตรสรณคมณ์พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

สังฆัง สะระณัง คัจฉามิทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยั มปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ต ะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะ ติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ศีล 5

ปาณาติปาต า เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิย ามิ

อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิย ามิ

ก าเ มสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิย ามิ

มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิย ามิ

สุ ร า เมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิย ามิ

บทส ว ด ชุมนุมเทวดา

“สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขิระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะ วัตถุมหิ เขตเต ภุมมา จายันทุ เทวา ชะละถะละ วิสะเม ยักขะ คันธัพพะนาคา ติฏฐันต า สันติเกยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุณันตุฯ ธัมมัสสะวะ นะกาโล อะยัมภะทันต า ธัมมัสสะวะ นะกาโล อะยัมภะทันต า ธัมมัสสะวะ นะกาโล อะยัมภะทันต าฯ”

4 จากนั้นให้ท่านนำเงินที่ท่านเตรียมไว้แล้วกล่าวคำอธิษฐานว่า

“ข้าพเจ้า (ชื่อ/นามสกุล ของท่าน) ขออุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้สร้างมาแต่อ ดีตชาติ ถึงปัจจุบัน ให้แ ก่เจ้ากร รมนายเ วร และส ร ร พสั ตว์ทั้งหล า ย ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศลทั้งหล า ยให้เทพเทวา นาคาทุกหมู่เหล่า ตลอ ดถึงเทพพระอาทิตย์ เทพพระจันทร์

จงได้รับอานิสงส์แห่งผลบุญนี้ ที่ข้าพเจ้าได้สร้างในวันนี้โดยเร็วพลัน เมื่อได้รับผลบุญนี้แล้ว ก็ขอให้ท่านทั้งหล า ยประทานพรอันประเสริฐให้ข้าพเจ้ามีโชคลาภ มีเงินตราต ามที่ปรารถนา จากสิ่งที่ทำด้วยความวิริยะอุตสาหะ ขอให้ได้รับความสำเร็จในเรื่องของการงาน ความสำเร็จในเรื่องความรัก ความสำเร็จในเรื่องของชีวิต”

5 นำเงินที่ได้ขอพรไปทำบุญ หรือบริจาคต ามที่สะดวก

เช่น ไถ่ชีวิ ตโค กระบือ , ซื้อปลา ซื้อ นก มาปล่ อย เป็นต้น

ทั้งหมดนี้เป็นความเชื่ อเรื่องของเงินพระจันทร์ แต่ทั้งนี้ หากคุณไ ม่รู้จักการเก็บเงินออ ม และขยัน มั นก็จะเป็นแค่เพียงความเชื่ อเท่านั่นนะคะ ทางดีคือทำต ามความเชื่ อนี่สิ และ ขยัน อ ดออ ม เ ชื่อว่าทุกคนจะมีกิน มีใช้ ถึงขั้นอาจจะร่ำร ว ยเป็นเศ ร ษ ฐีก็ได้นะ