คืนนี้อย่ าลืมส ว ด อิติปิโส ก่อนนอน คุ้มครอง แคล้วค ลาด ปล อ ดภั ย ชีวิ ตดี มีสุข

คืนนี้อย่ าลืมส ว ด อิติปิโส ก่อนนอน คุ้มครอง แคล้วค ลาด ปล อ ดภั ย ชีวิ ตดี มีสุข

การส ว ดมนต์ก่อนนอนจะช่วยให้เรามีสมาธิ จิตใจสงบ ผ่องใส อีกทั้งยังเป็นการแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้ทำมาในแต่ละวัน

ให้กับเพื่อน มนุษย์ หรือสร ร พสั ตว์ต่างๆ บนโลก เมื่อเรามีสมาธิ จิตใจเย็นลง จะทำให้เรานอนหลับสบาย

ตื่นเช้ามาจะรู้สึกสดใส พร้อ มที่จะสู้ไปกับงาน หรือ การเรียนได้อย่างมีความสุข ดังนั้นวันนี้เราจะมาแนะนำบทส ว ด อิติปิโส ก่อนนอน

ส ว ดบทอิติปิโส ก่อนนอนในทุกคืน ช่วยคุ้มครองให้แคล้วคลาด ปลอ ดภั ย ชีวิตดี มีสุขตลอ ดไป

เชื่อ กันว่าบทส ว ดอิติปิโส เป็นบทส ว ดที่ศั กดิ์ สิ ทธิ์ ใครสามารถจำบทส ว ดนี้ได้ จะช่วยรั ก ษ าคุ้มครองให้แคล้วคลาด รอ ดปลอ ดภั ย

ถ้าต้องการที่จะมีชีวิตดีๆ แนะนำว่าให้ส ว ดในคืนนี้เลย เพราะในคืนนี้เป็นคืน มงคล ส ว ดแล้วจะช่วยให้สิ่งศั กดิ์ สิ ทธิ์ปกปักรั ก ษ า

หากท่านใดเร่งรีบหรือไม่มีเวลาที่จะส ว ดมนต์ในค่ำคืนนี้ ให้เก็บบทส ว ดนี้เอาไว้แล้วเอาไว้ส ว ดก่อนนอนในวันถัดไปก็ได้

จะช่วยให้สงบจิตสงบใจ การส ว ดมนต์จะทำให้จิตใจของเราไม่ฟุ้งซ่าน เป็นคนที่ค่อ ยๆคิดอารมณ์เย็น มากขึ้น

และยังมีความเชื่อตั้งแต่สมัยปู่ย่าที่ว่า บทส ว ดอิติปิโสจะเป็นบทส ว ดที่ช่วยต่อชะต าอายุให้ยืนย าว ป้องกันสิ่งที่มองไม่เห็นให้แคล้วคลาดปลอ ดภั ยทุกๆ สิ่งไป

บทส ว ดมนต์อิติปิโสส ว ดก่อนนอน

บทส ว ดมนต์อิติปิโสคำบูชาพระรัตนตรัย

อะระหังสัมมา สัมพุทโธภะคะวา พุทธังภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ กราบ

สวากขาโต ภะคะวะต าธัมโม ธัมมังนะมัสสามิ กราบ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังคังนะมามิ กราบ

ท่องนะโมตัสสะ 3 จบ ก่อนเริ่มส ว ดบทอิติปิโส

1 พุทธคุณ

อิติปิโสภะคะวา อะระหังสัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อนุตตะโร ปุริสะธัมมะสาระถิ สั ตถาเทวมนุสสานัง พุทโธภะคะวาติ

แม้เพราะอย่างนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระอรหันต์ผู้บริสุทธิ์ เป็นผู้ควรแนะนำสั่งสอนผู้อื่น ควรได้รับความเคารพบูชา เป็นผู้ตรัสรู้ชอบเอง เป็นผู้ถึงพร้อ มด้วยวิชาและความประพฤติ

เป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว เป็นผู้รู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกบุรุษที่ฝึกได้ไม่มีใครยิ่งไปกว่า เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้ตื่นและเบิกบานแล้ว และเป็นผู้จำแนกแจกธร ร ม

2 ธร ร มคุณ

สวากขาโตภะคะวะต าธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตังเวทิตัพโพ วิญญูหิติ

พระธร ร มอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้ว อันผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเอง ไม่ขึ้นอ ยู่กับกาล ควรเรียกให้มาดูควรน้อ มเข้ามาในตน อันวิญญูชนพึงรู้เฉพาะตน

3 สังฆคุณ

สุปะฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ ยะทิทังจัตต าริ

ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะปุคคะลา เอสะภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรังปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาค เป็นผู้ปฏิบัติดี เป็นผู้ปฏิบัติตรง เป็นผู้ปฏิบัติถูกทาง เป็นผู้ปฏิบัติสมควร

เป็นผู้ควรแก่การคำนับ เป็นผู้ควรแก่การต้อนรับ เป็นผู้ควรแก่ของทำบุญ เป็นผู้ควรแก่การทำอัญชลีกราบไหว้ เป็นนาบุญอันยอ ดเยี่ยมของโลก

ด้วยอานุภาพของพระคาถา จะช่วยปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ ช่วยเมตต ามหาคาถา ลาภยศการค้าการขายดี

เมื่อ ยกคาถาขึ้นส ว ด อำนาจพระพุทธคุณก็จะปรากฏ จะทำให้ผู้ส ว ดมีพลังอันศั กดิ์ สิ ทธิ์ ทั้งกายวาจาใจด้วยเดชพระคุณ

ขอจงพบโชคลาภเงินทอง ความสุขความเจริญให้ปรากฏแก่คนที่ส ว ดบทนี้ และคนที่เก็บบทส ว ดนี้ให้คนอื่นได้ด้วยเถิด สาธุบุญค่ะ