คำอธิษฐานต ัดก ร ร ม เพื่อถอนจิ ต และขอส่งคืน ท่องช้าๆอ ย่ างมีสติ

คำอธิษฐานตัดกร ร มขอถอนคำอธิษฐานจิต และ ขอส่งคืนคำสัญญา คำ

สาบาน ต่อคู่รัก คู่ใคร่ คู่เสน่หา คู่เชย คู่ชม ทุกภพ ทุกชาติ ทุกภพ ทุกภูมิ

สำหรับคนที่ไม่สมหวังในความรัก ได้คู่ครองคนรักไม่ดี หรือไม่มีคู่

ให้ตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าพระรัตนตรัยหรือก่อนนอนทุกวัน ตั้งใจขอขมา

กรรม ท่องช้าๆ อย่างมีสติ หากมีอาการขนลุก ขนพองหรือ เหน็บชาอย่า

ได้กลัว อย่าได้หวั่นไหวแต่อย่างใด เพราะนั่นเป็นการทำให้เรารับรู้ว่าดวง

จิตเหล่านั้นได้มารับรู้แล้ว อ่านต่อไปด้วยจิตเป็นสมาธิจนจบ

การขอขมากรรมนั้นมิใช่เป็นพิธีกรรมที่ไม่ถูกไม่ควรแต่อย่างใด หลวงพ่อ

จรัญ ท่านได้บอกไว้ว่า เป็นการขอโทษขอขมาต่อดวงจิต ดวงวิญญาณที่

เราได้เคยกระทำเขาไว้ หรือเขาได้กระทำเราไว้นั่นเอง บางดวงจิตก็อาจ

จะเป็นคู่เราที่ยังไม่ได้มาเกิด เนื่องจากเราอาจจะได้เคยสัญญา สาบาน

ต่อกันซึ่งรอการขออโหสิกรรม และรอการให้อโหสิกรรมจากเราเพื่อได้

ไปสู่ภพภูมิที่ดีนั่นเอง บางดวงจิตก็ต้องขอขมาบ่อยๆ เพื่อดูความตั้งใจ

ของเราที่จะขอขมาเขาจริงๆจากความตั้งใจ ต้องใช้ความอดทน บางสิ่ง

บางอย่างอาจจะดูอยู่เหนือธรรมชาติ บางครั้งมันอาจฟังดูไม่ยุติธรรม แต่

อย่าลืมว่ากฎแห่งกรรมยุติธรรมที่สุดเสมอ

(นะโม ๓ จบ)

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง

อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

ข้าพเจ้าขออาราธนาอานุภาพของพระพุทธเจ้า อานุภาพของพระศรี

รัตนตรัย อานุภาพของพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ อานุภาพของพระปัจเจก

พุทธะเจ้าทุกพระองค์ อานุภาพขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

อานุภาพขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อานุภาพของพระพุทธะ

องค์เทพไท้ อานุภาพของพ่อปู่ฤาษี ๑๐๘ พระองค์ ขอให้ทวยเทพทั้ง

หลาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ทั้ง ๒๐ ชั้นพรหม ๑๖ ชั้นฟ้า ๑๕ ชั้นดิน ๑๔

ชั้นบาดาล ขอให้ทุกพระองค์ท่านเป็นสักขีพยาน การยกเลิก เพิกถอน คำ

สัญญา คำสาบาน คำอธิษฐานจิตที่มีต่อคู่รัก คู่ใคร่ คู่เสน่หา คู่เชย คู่ชม

ทุกภพ ทุกชาติหากข้าพเจ้าได้เคยประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินต่อ คู่รัก คู่

ใคร่ คู่เสน่หา ในอดีตชาติก็ดี ในปัจจุบันชาติก็ดี ตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดี

ระลึกได้ก็ดี ระลึกไม่ได้ก็ดี ข้าพเจ้าขอโทษ ขอขมากรรม ขออโหสิกรรม

ต่อท่าน และขอให้คำสัญญา คำสาบาน คำอธิษฐานจิตที่เคยได้อธิษฐาน

ไว้ในทุกภพ ทุกชาติ ขอให้เป็นโมฆะ ให้จบให้ขาดสิ้นกันนับตั้งแต่บัดนี้

เป็นต้นไป ข้าพเจ้าขอชดเชยความผิดด้วยบุญกุศล ผลความดีที่ได้สั่งสม

มาและการทำบุญ ทำทาน โปรดยกโทษ และอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้า

ด้วยขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าหลุดพ้นจากวิบากกรรมทั้งหมดทั้งสิ้น หาก

ข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมา ขออนุญาตมีครอบครัวได้เหมือนคน

ปกติทั่วไป ขอถอนคำอธิษฐาน คำสาบาน ที่จะติดตามคู่ในอดีต ขอให้

ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระ หากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมต่อข้าพเจ้า ไม่ว่า

จะชาติใด ภพใดก็ตาม ข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ทั้งสิ้น ขอถอนคำ

พยาบาท ความอาฆาต และคำสาป คำแช่ง ในทุกภพ ทุกชาติและขอให้

ตัวข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชน ของเจ้ากรรมนายเวร ขอให้

พ้นจากนรกภูมิ ขอให้พบแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรม ด้วยเทอญ

สาธุ สาธุ สาธุหลังการอธิษฐานต้องลด ละ เลิกกรรมชั่วทั้งปวงทันที

ถือศีล 5 เท่าที่จะทำได้อย่างให้ด่างพร้อยหรือขาดข้อใด

หมั่นสวดมนต์ทำสมาธิเจริญภาวนา และอุทิศบุญไปถึงคนรักคู่รัก สามี

หรือภรรยา เจ้ากรรมนายเวรทุกครั้งเชื่อได้ว่า ชีวิตจะเริ่มสมหวังในเรื่อง

ของความรักและทุกสิ่งที่ดีๆ ในชีวิตกำลังเข้ามานับตั้งแต่นี้เป็นต้นไป

ที่มา songworldnull