คา ถ าเดิ นทางไกล ส ว ดแล้วดี แค ล้วคล าด ปลอ ดภั ย

คา ถ าเดิ นทางไกล ส ว ดแล้วดี แค ล้วคล าด ปลอ ดภั ย

คา ถ าเดินทางปลอดภั ย เป็นคา ถ ามงคลอีกหนึ่งคา ถ าที่สำคัญสำหรับใครที่มีแผนกำลังจะเดินทางไกลในเท ศก าลสำคัญต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ปีให ม่ สงก รา นต์ หรือเที่ยวพักผ่อนประจำปี ลองใช้คา ถ าเดินทางก่อนออ กเดินทาง

เพื่อเพิ่มความอุ่นใจและความเป็นสิ ริมงคลตล อดการเดินทางกันค่ะ ซึ่งสามารถเลือ กท่องบ ทใดบท หนึ่งได้ แต่ทั้งนี้การเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง และความไม่ประม า ทก็เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ทุกคนไม่ควรมองข้าม

คา ถ าที่ 1 คา ถ าขับรถปลอดภั ย

ตั้งนะโม 3 จบก่อนแล้วค่อยสวดคา ถ า ต ามนี้ “เมตตัญ จะ สัพพะโล กัสสะมิง มานะ สัมภาวะเย อัปปะริมานัง”

พึงเจริญเมตต าจิตอันกว้างใหญ่ อันหาขอบเขตมิได้ อันไม่มี เ ว ร ไม่มี ศั ต รู คู่ ภั ย ไปใน สั ต ว์ โลกทั้งสิ้น ทั้งในทิศเบื้องบน ในทิศเบื้องต่ำ และในทิศขวาง บทคา ถ าของหลวงพ่อจรัญ

คา ถ าที่ 2 คา ถ าสำหรับเดินทางไกล

ก่อนออ กเดินทาง โดยเฉพาะเวลาที่ต้องเดินทางไกล ให้ตั้งสมาธิ แล้วสวดบทนี้ก่อนออ กเดินทาง

“มะติ ย าเต มะเต ย าติ มาเต ถินา นะนา ถิเต มะนา เนสา มะสา เนนา มะสา จะติ มะติ จะสา มะติย าใน มะโนย าติ มะโนติตัง มะตังติโน มะตังปาลัง มะลังปาตัง มะลังจะติมะติจะลัง”

คา ถ าที่ 3 คา ถ าแคล้วคลาด ให้สวดคา ถ านี้ 3 จบก่อนเดินทางหรือขับรถ

” พุทธาอะนุนามะริย าสุขังเขยเย พุทธาอะนินาสุหะลาลิสังเขยเย พุทธาริโยเคมะกุลักขะกัปปะเก วันทามิเตสุระนะรักกะเมสะเม”

คา ถ าที่ 4 คา ถ าป้องกัน ภั ย สวดก่อนออ กเดินทาง หรือทำภารกิจใดๆที่เสี่ยง อั น ต ร า ย
“ระตะนัตตะ ยังปุเชมิ คุณะวันต า นะราปิจะ เตโสตตะมา นุภาเวนะ ปุญญานิ ปะกะต านิเม”

คา ถ าที่ 5 คา ถ าเดินทางปลอดภั ย ไร้อุปสร รค
“สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ มะ อะ อุ”

คา ถ าที่ 6 คา ถ าย ามคับขัน
คา ถ านี้ใช้สวดตอนอยู่ในสถานการณ์คับขัน หรือมีผู้ไม่ประสงค์ดีกับเราคอยจ้องเล่นงานอยู่

“พุทโธเมสะระนัง เลนัง ต าณังชีวิตัง ปะริยันตะ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ นะปิดหู โมปิดต า พุทมิเห็น ธาดลซ่อนไว้ ยะ หายไป”

คา ถ าที่ 7 คา ถ าอัญเชิญพระเครื่อง
ใช้สวดกับพระเครื่องที่นับถือบูชา ก่อนที่จะออ กจากบ้านก็ให้สวดบทนี้ จะช่วยให้สิ่งศั กดิ์สิ ท ธิ์คุ้มครอง ให้แคล้วคลาดปลอดภั ย และเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล

“พุทธัง อาราธนานัง รักษา ธัมมัง สังฆัง อาราธนานัง รั ก ษ า”

คา ถ าที่ 8 คา ถ าเดินทางแคล้วคลาดปลอดภั ย

“อิติปิโส ภะคะวา ย าตราย ามดี วันนี้ชัยศรี สวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ อิติปิโส ภะคะวา ย าตราย ามดี(วันที่เดินทาง) ชัยศรีสวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ อิติปิโส ภะคะวา ย าตร าย ามดี พระ(วันที่เดินทาง) ชัยศรี สวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ ขอให้ข้าพเจ้า(และคณะ)

เดินทางโดยปลอดภั ย ปราศจาก อุ บั ติ เ ห ตุ เ ภ ท ภั ย ทั้งหลายทั้งปวง ทั้งย านพาหนะ(รถ เรือ เครื่องบิน และอื่นๆ)และตัวข้าพเจ้า (และคณะ) เองด้วยเทอญ”

คา ถ าที่ 9 คา ถ ารอดพ้น อั น ต ร า ย
สวดบทนี้ เมื่อต้องพบเจอสถานการณ์คับขัน อั น ต ร า ย เช่น มีคนคอยปอง ร้ า ย จะทำให้พ้นจากสิ่งเหล่านั้น

“นะรา นะระ หิตังเทวัง นะระเทเรหิปูชิตัง นะรานัง กะมะปังเกหิ นะมามิสุคะตังชินัง”

นอ กจากเรื่องความปลอดภั ยในการเดินทางแล้ว เราก็ได้นำบทสวดคา ถ าเรียกเงินเล็กๆน้อยมาฝากกันด้วยค่ะ

คา ถ าโชคลาภ คา ถ าเรียกเงิน เสริมทรัพย์ (หลวงพ่อปาน )
(ตั้งนะโม 3 จบ)

พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ (ว่า ๑ จบ)

วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา
วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มาณีมามะ พุทธัสสะ สะวาโหมฯ

ใช้สวดภาวนาเวลาตื่นนอน ๓ จบ หรือเวลาใส่บาตร ๑ จบ ก่อนนอน ๓ จบหรือเวลาค้าขายจะทําให้มีโภคทรัพย์มากมาย เรียกเงิน เรียกทอง โชคลาภ ค้าขายร่ำรวย

เรื่องนี้ก็เป็น ค ว า ม เ ชื่ อ ส่ ว น บุ ค ค ล สำหรับใครที่นับถือ ศ า ส น า พุ ท ธ ก็คงจะคุ้นชินกับการสวดมนต์ไหว้พระ ดังนั้น การสวดบทคา ถ าเหล่านี้ ก็เพื่อความสบายใจของบุคคล และระลึกไว้ว่าไม่ควรประมาท ขอให้ทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพกันนะคะ