คลังแนะ ใครยังไม่อ นุมัติ และไม่อย ากเสี ยสิทธิ์ให้รีบทำต ามนี้

คลังแนะ ใครยังไม่อ นุมัติ และไม่อย ากเสี ยสิทธิ์ให้รีบทำต ามนี้

ในเมื่อวันที่ 29 มีนาคม นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่า การลงทะเบียน มาตรการชดเชยรายได้แก่ ลูกจ้างของสถานประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบ หรือ ผู้ได้รับผลกระทบอื่น ๆ ของการแพ ร่ร ะบ า ด หรือ มาตรการเยียวย า 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน รวมได้รับเงิน 15,000 บาท ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com

ล่าสุดช่วงเช้าวันที่ 29 มีนาคมมียอ ดผู้ลงทะเบียนเกินกว่า 10 ล้านคนแล้วนั้น ผู้ที่ลงทะเบียนได้ไม่จำเป็นต้องว่าจะได้รับเงินทุกคนต้อง เพราะต้องผ่านเกณฑ์การตรวจสอบ ที่กระทรวงการคลังวางไว้ จึงจะได้เงิน

ทั้งนี้กระทรวงการคลังนำข้อ มูลลงทะเบียนตรวจเช็ค กับฐานข้อ มูลอื่นๆ มากกว่า 10 ขั้นตอน ซึ่งจะใช้ระบบเอไอ มาช่วย

ดังนั้นถ้าอย ากมาลง เพื่อลองดูว่าจะได้รับเงินหรือไม่ กระทรวงการคลังไม่ปิดกั้น แต่หากไม่ผ่านการตรวจสอบต้องยอ มรับ เพราะคนตัวที่ลงทะเบียนจะรู้ดีที่สุด แต่ถ้ามองว่าการตรวจสอบไม่ถูกต้อง เป็นผู้เดือ ดร้อนจริงๆ แล้วไม่ผ่านเกณฑ์ สามารถอุทธร์ผลการพิจารณาของกระทรวงการคลังได้

สำหรับเกณฑ์ที่กระทวงการคลังวางไว้คือสัญชาติไทย อายุ 18 ปี ขึ้นไป ไม่มีสถานะนักเรียนหรือนักศึกษา ณ วันที่ลงทะเบียน ไม่เป็นข้าราชการ ไม่เป็นอาชีพเกษตรกรรม ต้องเป็นผู้มีงานทำ ที่สำคัญต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโ ค วิด 19 ต้องไม่เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 ไม่ได้รับการดูแลหรือเยียวย าจากระบบประกันสังคม

ทั้งนี้ลูกจ้างร้านที่ถูกปิด ต้องมีหลักฐานว่าถูกปิดกิจการ และต้องมีหลักฐานที่ระบุว่าเป็นลูกจ้างร้าน เช่น รูปถ่ายที่เคยถ่ายในร้าน

หรือ มีหลักฐานอื่นๆ ที่ระบุว่าเป็นลูกจ้างร้านดังกล่าว คนขับรถแท็กซี่ วิน มอเตอร์ไซด์ ต้องมีใบขับขี่สถานะมายืนยัน ส่วนแม่ค้าแผงลอยข้างถนน ต้องมีหลักฐานค้าขายจริง

ส่วนหนึ่งมาจากฐานการลงทะเบียนหาบเร่ แผงลอย ที่เคยลงทะเบียนไว้กับธนาคารออ มสิน ถ้ามีฐานข้อ มูลจะได้รับเงินเร็ว แต่ถ้าไม่มีทางกระทรวงการคลัง อาจขอเอ กสารเพิ่ม อาจจะได้รับเงินล่าช้ากว่า 7 วันทำการ

นายลวรณ กล่าวว่า เมื่อลงทะเบียนแล้วจะมีการส่งข้อ มูล แจ้งไปยังเบอร์มือถือว่าผ่านหรือไม่ภายใน 7 วัน

โดยจะแบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ 1.กลุ่มผ่านเกณณ์ จะได้รับ SMS ยืนยัน ให้รอรับเงินโอนให้ผ่านพร้อ มเพย์ หรือบัญชีธนาคารที่ลงทะเบียนไว้ 2.หากไม่ผ่านจะแจ้งให้ทราบพร้อ มเหตุผล

สามารอุทธรณ์ได้ 3.ขอข้อ มูลเพิ่มเติม เช่น กลุ่มที่ไม่ชัดเจนเรื่องสถานที่ทำงาน ใครไม่อย ากพลาดสิทธิ์ รีบทำต ามขั้นตอนนี้ด่วนนะหลังได้รับข้อความยืนยันอีกครั้ง