คลังเผ ย ล่าสุ ดกลุ่มนี้ ไม่มีสิท ธิ์รับเงิน 5000

คลังเผ ย ล่าสุ ดกลุ่มนี้ ไม่มีสิท ธิ์รับเงิน 5000

จากกรณีรั ฐบาลได้มีมาตรการออกมาเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลก ระท บ ทางเพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสั ม พั นธ์ ได้โพสต์คลิปวิดีโอเผ ยว่า ทางกระทร ว ง ก ารคลังกำลังเร่งตรวจสอบคัดก รองผู้ที่ลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือ 5 พันบาท ซึ่งจะทยอยโอนเงิน ใ ห้ กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์อย่างต่อเนื่อง

ล่าสุด เว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน มีการเพิ่มปุ่มขึ้นมาอีกหนึ่งปุ่ม คือขอ ส ล ะ สิทธิ์มาตรการ ซึ่งจะเป็นแถบสีชมพู เพื่อให้กลุ่มที่คาดว่าน่าจะขาดคุณสมบัติเข้ามาขอสละสิทธิ์ เช่น

1.กลุ่มคนซึ่งไม่ได้เป็นแรงงาน ลูกจ้าง และ อาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบ

2.กลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งลงทะเบียน และรับเงิน 5,000 บาทไปแ ล้ ว ภายหลังการตรวจสอบพบว่าข า ดคุณส ม บั ติ

3.กรณีที่มีผู้ผ่านเกณฑ์รับเงิน 5000 บาท และเกิดจากไป ทายาท ส าม าร ถ มาใช้ปุ่ม ขอสละสิทธิ์มาตรการ เพื่อขอคืนเงินได้

โดยขั้นตอนการขอสละสิทธิ์

-กดปุ่ม สละสิทธิ ผ่านเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน

-ผู้ขอสละสิทธิ์ จะต้องกรอกหมายเลขบัตรประจำตัว ปร ะช า ชน 13 หลัก

-กรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน

-กรอกวัน/เดือน/ปีเกิด

-กดยืนยันการสละสิทธิ์

ส่วนกลุ่มผู้ลงทะเบียนรอบแรกที่มีสถานะว่า อยู่ระหว่างการตรวจส อ บ หรือสถานะที่ได้รับว่ าข อ ข้อมูลเพิ่มเติม และอยู่ระหว่างการตรวจสอบ จะได้รับการแจ้งผลการพิจารณาสิทธิ์เงิน 5000 บาท อย่างช้าที่สุดภายในวันใด ซึ่งกระทร ว งการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ได้เร่งกระบวนการตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนกว่า 27 ล้านคน เพื่อให้เงิ น ถึ ง มือทุกคนที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วที่สุด ระบบจะแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านทางข้อความ SMS และอีเมลที่ท่านลงทะเบียนโดยเร็วที่สุด