ครม.ไฟเขี ยวกว่า 3 พันล้าน ป ระ กั นภั ยข้าวนาปี

 ครม.ไฟเขี ยวกว่า 3 พันล้าน ป ระ กั นภั ยข้าวนาปี

เมื่อวันที่ 21 เมษายน ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโ ฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.อนุมัติโ ครงการป ระ กั นภั ยข้าวนาปี ปีการผลิต 2563

ต ามมติคณะกร ร มการนโ ยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 เพื่อให้เกษตรกรมีเครื่องมือในการบริหารจัดการความเ สี่ ยงด้านภั ยพิบัติผ่านระบบการป ระ กั น

และเป็นการต่อ ยอ ดความช่วยเหลือของภาครัฐในการ ร องรับต้นทุนการเพาะปลูกข้าวให้เกษตรกรที่ประสบภั ยพิบัติทางธร ร มชาติ

รวมทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ ซึ่งโ ครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากโ ครงการฯ ปีการผลิต 2562 ภายใต้วงเงินงบประมาณ 2,910.39 ล้านบาท โ ดยใช้เงินงบประมาณคงเหลือในส่วนที่ธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ได้เบิกจ่ายจากสำนักงบประมาณ เพื่อ ดำเนินโ ครงการในปีการผลิต 2562 จำนวน 106.61 ล้านบาท และขอเสนองบประมาณเพิ่มเติม จำนวน 2,803.78 ล้านบาท มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ เป้าหมายพื้นที่รับป ระ กั นภั ยทั้งโ ครงการ รวม 45.7 ล้านไร่ แบ่งเป็น

1.การ รับป ระ กั นภั ยพื้นฐาน (Tier1) พื้นที่รวมไม่เกิน 44.7 ล้านไร่ โ ดยกำหนดค่าเบี้ยป ระ กั นภั ยต ามความเ สี่ ยงจริงของเกษตรกรแต่ละกลุ่ม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์) ดังนี้

กลุ่ ม ที่ 1 พื้นที่ที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อเพื่อ การเพาะปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2563 (เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ทุกราย)

ไม่เกิน 28 ล้านไร่ อัต ร าเบี้ยป ระ กั นภั ย 97 บาทต่อไร่ เท่ากันทุกพื้นที่ (ความเ สี่ ยงต่ำ ปานกลาง และสูง) เป็นป ระ กั นภั ยกลุ่ม

กลุ่ ม ที่ 2 พื้นที่ที่ไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อเพื่อ การเพาะปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2563 (เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. และเกษตรกรทั่วไป)

ซึ่งอ ยู่ในพื้นที่เพาะปลูกเ สี่ ยงภั ยต่ำ ไม่เกิน 15.7 ล้านไร่ อั ตร าเ บี้ ยป ระ กั นภั ย 58 บาทต่อไร่ เป็นป ระ กั นภั ยรายบุคคล

กลุ่ มที่ 3 พื้นที่ที่ไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อเพื่อ การเพาะปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2563 (เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. และเกษตรกรทั่วไป)

ซึ่งอ ยู่ในพื้นที่เพาะปลูกที่มีความเ สี่ ยงภั ยปานกลาง

และสูง ไม่เกิน 1 ล้านไร่ อัตราเบี้ยป ระ กั นภั ยแบ่งเป็น พื้นที่เ สี่ ยงภั ยปานกลาง 210 บาทต่อไร่ และพื้นที่เ สี่ ยงภั ยสูง 230 บาทต่อไร่ เป็นป ระ กั นภั ยรายบุคคล

โ ดยรัฐบาลเป็นผู้จ่ายค่าเบี้ยป ระ กั นภั ยข้างต้นทุกกลุ่มในอัตรา 58 บาทต่อไร่ รวมถึงค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์ทั้งหมด

ส่วนที่เหลือของกลุ่มที่ 1 อีก 39 บาทต่อไร่ (ค่าเบี้ยป ระ กั น 97 บาทต่อไร่) ธ.ก.ส. จะเป็นผู้จ่าย

กลุ่มที่ 2 พื้นที่เพาะปลูกเ สี่ ยงภั ยต่ำ ค่าเบี้ยป ระ กั นภั ย 58 บาทต่อไร่

สำหรับกลุ่มที่ 3 ในพื้นที่เ สี่ ยงภั ยปานกลาง (ค่าเบี้ยป ระ กั น 210 บาทต่อไร่ ส่วนต่าง 152 บาทต่อไร่ ) และพื้นที่เ สี่ ยงภั ยสูง (ค่าเบี้ยป ระ กั น 230 บาทต่อไร่ ส่วนต่าง 172 บาทต่อไร่ ) ส่วนต่างค่าเบี้ยป ระ กั นเกษตรกรเป็นผู้จ่าย

2.การ รับป ระ กั นภั ยร่วมจ่ายโ ดยสมัครใจ (Tier2) พื้นที่รวมไม่เกิน 1 ล้านไร่ โ ดยกำหนดค่าเบี้ยป ระ กั นภั ยต ามความเ สี่ ยงในแต่ละพื้นที่ ซึ่งจ่ายเพิ่มจาก Tier1 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์) โ ดยเกษตรกรเป็นผู้จ่ายเองทั้งหมด แบ่งเป็น

1) พื้ นที่เ สี่ ยงภั ยต่ำ (พื้นที่สีเขียว) จำนวน 594 อำเภอ อัตราเบี้ยป ระ กั น 26.75 บาทต่อไร่

2) พื้น ที่เ สี่ ยงภั ยปานกลาง (พื้นที่สีเหลือง) จำนวน 182 อำเภอ อัตราเบี้ยป ระ กั น 52.43 บาทต่อไร่

3) พื้น ที่เ สี่ ยงภั ยสูง (พื้นที่สีแดง) จำนวน 152 อำเภอ อัตราเบี้ยป ระ กั น 109.14 บาทต่อไร่

พงศ์พัทธ์ วงศ์ยะลา ปทุมธานี

ชาวนาลำลูกกาเร่งกำจัดข้าวดีดที่แพร่ระบาดหนักในนาข้าว

ผู้ส่อข่าวรายงานว่า นาข้าวนาปรังหลายพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี กำลังประสพปัญหา ข้าวดีด ระบาด ที่ขึ้นปะปนกับต้นข้าว ทำให้อัตราผลผลิต เสียหาย และถูกโรงสีตัดราคาในการขายข้าว
นาข้าวนาปรังหลายร้อยไร่ ในพื้นที่ตำบลพืชอุดม อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ที่เกษตรกรกำลังเพาะปลูกต้องประสบปัญหา ข้าวดีด หรือข้าวปลอมปน ที่กำลังระบาดขยายพันธุ์ ขึ้นอย่างหนาแน่นในแปลงนาข้าว จนทำให้ผลผลิตข้าว ที่กำลังออกรวง ถูกข้าวดีด ที่มีลักษณะเมล็ดลีบ บนกับเมล็ดข้าว ขึ้นอยู่เต็มพื้นนา ทำให้อัตรา ผลผลิตข้าวลดลง เนื่องจากข้าวดีด ได้ขึ้นปกคลุมข้าว ทำให้แย้งอาหารข้าว ทำให้ข้าวไม่เจริญเติบโต รวมถึงชาวนาไม่สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ทำนารอบใหม่ได้
à

วงเงินคุ้มครอง ครอบคลุม

1)ภั ยพิบัติธร ร มชาติ 7 ภั ย ได้แก่ น้ำท่วมหรือฝนตกหนัก ภั ยแล้ง ฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง ลมพายุหรือพายุไต้ฝุ่น ภั ยอากาศหนาวหรือน้ำค้างแข็ง

ลูกเห็บ ไฟไหม้ และภั ยช้างป่า วงเงินคุ้มครองในพื้นที่ Tier1 จำนวน 1,260 บาทต่อไร่ พื้นที่ Tier2 จำนวน 240 บาทต่อไร่ แต่รวมแล้วไม่เกิน 1,500 บาทต่อไร่

2) ภั ยศั ต รูพืชหรือโ ร ค ระ บ า ด วงเงินคุ้มครองในพื้นที่ Tier1 จำนวน 630 บาทต่อไร่

พื้นที่ Tier2 จำนวน 120 บาทต่อไร่ แต่รวมแล้วไม่เกิน 750 บาทต่อไร่

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ทดลองจ่ายเงินอุดหนุนค่าเบี้ยป ระ กั นภั ยแทนรัฐบาลในส่วนของงบประมาณเพิ่มเติม 2,803.78 ล้านบาท

และเบิกเงินชดเชยต ามจำนวนที่จ่ายจริงพร้อ มด้วยอัตราต้นทุนเงิน ในอัตราดอ กเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน ของ ธ.ก.ส. บวกร้อ ยละ 1 ในปีงบประมาณถัดไปให้กับ ธ.ก.ส. ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงินรวม 2,980.24 ล้านบาท