คนเ กิ ด 6 ปีนัก ษั ตรนี้ พ้น เค รา ะ ห์ เงินเข้า ก ระ เป๋าตุง รว ย จ นข้างบ้าน อิ จ ฉ า

คนเ กิ ด 6 ปีนัก ษั ตรนี้ พ้น เค รา ะ ห์ เงินเข้า ก ระ เป๋าตุง รว ย จ นข้างบ้าน อิ จ ฉ า

ปีมะโรง

มะโรง 3 ปีเต็ม ที่ต้องเผชิญทั้งปัญหาทั้งอุป ส ร ร ค ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินที่ฝืดเคือง ไม่เข้าใคร อ อ กใครทั้งการงานที่เจอแต่คนหน้ าไหว้

ห ลังห ล อ ก ไม่ป ร ะสงค์ดี แต่เมื่อพ้นช่วงกลางปีเข้าสู่ปลายปีแล้ว

อั น ดั บของคุณจ ะพุ่งสูงสุดขีด วาสนาประเสริฐกว่าผู้ใด หยิบจับอะไรเป็นการเป็นงานดีเลิศป ร ะ เส ริ ฐศรีอย่างแน่น อ นยิ่งการเงินแล้วนั้น บ อ กเลยว่าจะได้จับเงินแ ส นเงินล้ านแน่ น อ น มีเกณฑ์ได้ถูกสล ากถูกร างวั ลได้ลาภลอ ยก้อนใหญ่ก้อนโต

หากทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากร รมนายเวร ผลบุญจะช่วยให้ผ่านพ้นเค ราะห์กร รมที่ป ร ะสบอ ยู่ ชะต าจะดีจากนี้ย าวไปถึงช่วงกลางปีหน้า จะอั น ดั บขึ้นอย่างถึงที่สุ ดหากมี ธุ ร กิ จ

เป็นของตัวเองก็จะประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ อ่า นแล้วดี โชคเข้าข้างขอให้แ ช ร์เก็ บอั น ดั บนี้ไว้ จงพบกับความสุข ความรุ่งเรืองในชีวิตเ ท อ ญ ส าธุ ส าธุ เป็นจริงเถิ ด

ปีมะเมีย

ปีมะเมีย จากปีที่ผ่านม าดูเห มือ นว่าอั น ดั บชะต าจะยังไม่พุ่งไม่ก้าวหน้าเท่าไร ทำอะไรไปแล้วก็จะเหมือนจะคว้าน้ำเ ห ล วมีแต่ภาระห นี้สินที่ไม่ต้องบ ร รย ายมาก แต่ทว่าอั น ดั บของคุณจะเริ่มเปลี่ยนไปจนได้มาอ ยู่

เป็น 1 ใน 7 ปีนักษัตรที่จะได้ปลดห นี้สิน เตรียมตัวเตรียมใจรอพบกับข่าวดีได้เลย การทำมาค้าข า ยจากที่เคยชะลอตัว การเงินอ ยู่ในช่วงฝืดเคืองมาต ล อ ดจะเริ่มทุเลาลงอย่างได้ชัด แน่น อ นว่าการงานของคุณจะประสบความไหลลื่นดีมากทุกอย่ างเป็นไปได้สวย อ่า นแล้วดี

โชคเข้าข้าง ขอให้แ ช ร์เก็บอั น ดั บนี้ไว้ จงพบกับความสุข ความรุ่งเรืองในชีวิตเท อญ สาธุๆเป็นจริงเถิ ด

ปีชวด

ปีชวด ก่อนหน้านี้เป็นช่วงเวลาแห่งความทุ กข์ทน ท ร ม านในเรื่องเงิน เดือ ดร้อนกับการหาเงิ นมากๆหามาได้เท่าไรก็หมด ไม่มีเหลือเก็ บ และยังมีปัญห าในเรื่องความรักที่ไม่ลงเอ ยหรือจบไม่ดี แต่ไม่น านมันก็จะผ่านไป คนเราต้องเดิ นต่ออย่าไปยึดติดกับสิ่งที่ผ่ านไปแล้ว มันไม่มีประโยชน์ต่อชีวิตคุณเลย อั น ดั บ

ชะต าของคุณหลังจากที่ผ่านช่วงเวลาเ ล ว ร้ า ย เหล่านั้นแล้ว จะหมดทุ กข์หมดโ ศ กแบบปลิดทิ้ง หน้ามือเป็นหลังมือ เรื่องทุกปัญหาต่างๆ จะหมดไป ช่วงนี้ให้ทำบุญมากๆ จะช่วยหนุนนำคุณ”ปสู่สิ่งที่ดี ใครที่คิดจะ

เปิดธุรกิจเป็นของตัวเองหรือเปิดร้านเล็กๆ ก็ต าม จงตั้งใจทำให้ดีแล้วผลบุญของความซื่อสัตย์ที่ คุณได้สร้างไว้ อ่า นแล้วดี โชคเข้าข้าง

ปีกุน

ปีกุนนั้น ค่อ ยข้างท ร มา นกับการทำงานอย่างมากในช่วงปีที่ผ่านมา การเงินชักหน้าไม่ถึงหลัง หาเท่าไรใช้ไม่เคยพอบางครั้งถึงกับต้องอ ดมื้อ กินมื้อเพื่ออ ยู่ให้ถึงสิ้นเดื อ น แต่อั น ดั บชะต าของคุณกำลังจะเปลี่ยน

ไป มีเกณฑ์จะได้ป ล ดห นี้ปล ดสิน จากการที่คุณขยันหาทำมาหากินอย่างสุจริต ซื่อตรงโ ช ค ชะต าจะเข้าข้างช่วยนำพาให้อั น ดั บของคุณดำเนินไปพบ

กับความเจริญมั่งคั่ง ทำอะไรก็จะเริ่มปร ะสบความสำเร็ จจากคนไม่มีเงินเก็บก็จะเริ่มมีทีละเล็กทีละน้อ ย และนอ กจากจะได้ปลดห นี้แล้ว ยังมีเกณฑ์ได้ล าภ

ปีร ะกา

คนที่เกิดปีนักษั ต ร ร ะกา ปีนี้แม้จะเป็นช่วงขาลง มีรายจ่ายมากกว่ารายรับ และยังเจอปัญหาอุปส ร ร คประทุเข้ามาแบบหลายทาง แต่เลิกน้อ ยใจคิดมาก

ได้แล้วมันกำลังจะผ่านพ้นไป ภาระห นี้สินของคุณจะหมดไปในช่วงไม่เกิน สิ้ นปีนี้ ปัญห าเล็กๆ น้อ ยๆ ก็จะหมดไปในสิ้นเดือนนี้ ถ้าอ ย ากมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

ควรต้องลงทุนร่วมธุรกิจหรือ มีกิจการเป็นของตัวเองบ้าง ลงแรงสักหน่ อ ย บอ กเลยว่าเป็นเดื อ นของคุณจริงๆ ทำอะไรก็จะเริ่ม

ป ระสบความสำเร็จอย่ างร าบเรียบ อ่า นแล้วดี โชคเข้าข้าง ขอให้แ ช ร์เก็บอั น ดั บนี้ไว้จงพบกับคว ามสุข ความรุ่งเรืองในชีวิ ตเท อญ ส าธุๆ

ปีขาล

ขาล ในช่วงที่ผ่านมานั้นอั น ดั บไม่ค่อ ยดีทำอะไรก็จะเหนื่ อ ย ไม่ค่อ ยประสบความสำเร็จเป็นยุคมืดเป็นช่วงต กต่ำของชีวิตเล ยก็ว่าได้ แต่บัดนี้อั น ดั บของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น และจะดีต่อ เนื่ อ งไป

จนถึงในช่วงกลางปีหน้า จะหมดเค ราะห์หม ดโ ศ กโชคลาภก็มีเข้ามาให้ชื่นใจ อั น ดั บจะดีอย่างมากยิ่งเรื่องของความรักแล้วยิ่งดี ได้คู่ที่ดีหากผู้ใดมีคู่ครองในช่วงนี้ ก็จะพบกับความสุขความเจริญอำนาจ

วาสนา ผลบุญจะช่วยประคับประคองให้ครอบครัวของคุณเจริญยิ่งขึ้นไปห ากว่าท่านได้ อ่า นแล้วดี โช คเข้าข้าง ขอให้แ ช ร์เก็ บอั น ดั บนี้

ไว้จ ง พ บกับความสุข ความรุ่งเรืองใน ชี วิ ต เ ท อ ญ ส าธุ ๆ บุ ญ เ กิ ด ผ ล