คนเป็นลูกสาวต้องรู้ 30 คำสอนของแม่ ตัวอย่ างที่ดี

คนเป็นลูกสาวต้องรู้ 30 คำสอนของแม่ ตัวอย่ างที่ดี

หล า ยๆ บ้านคงมีลูกสาว และคนเป็นพ่อเป็นแม่นั้นก็คอยพร่ำสอนลูกๆ ทุกคน อย ากเห็นชีวิตลูกสุขสบาย เป็นคนดีของคนรอบข้าง และบทความนี้ก็มีคำสอนของแม่ที่

อย ากให้คนเป็นลูกสาวได้อ่าน หากลูกสาวเข้าใจในคำสอนของแม่นั้นก็อย ากให้ทุกคนนำไปปฏิบัติ และอย ากให้จำไว้ว่าคำสอนของแม่คือพรอันประเสริฐที่สุดในชีวิต

คนที่เป็นพ่อแม่นั้น สิ่งสำคัญของการมีครอบครัวการมีลูกนั้นคือ ก็สอนให้ลูกเป็นคนดี เป็น เ ด็ กที่ดีของพ่อแม่ ของคนรอบข้าง วันนี้เราได้นำคำสอน 30 ข้อของแม่ถึงลูก นับว่าเป็นแบบอย่ างการสอนดีมากๆ

1 จำไว้ว่า แม่รักลูก และจะรักลูก ตลอ ดไป เป็นคำสอนที่สอนลูกได้ดีมากๆการเลี้ยงลูกไม่จำเป็นที่จะต้องคอยดูแลในทุกสิ่งอย่ างแต่จงสอนลูก

ให้รู้จักกับการเอ าตั ว ร อ ดให้รู้จักกับการใช้ชีวิต นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

2 การดูแลสุขภาพร่างกายของเรา เป็นสิ่งที่สำคัญมากและราคาแพงกว่าทุกสิ่งใด ที่ลูกจะไม่มีวันที่จะหาซื้อมาใหม่ได้

3 ไม่มีเงินใดที่ตัวเรานั้นจะมีความสุขใจในการใช้จ่ายซื้อสิ่งของต่างๆ เท่ากับเงินของตัวเอง ที่เราหามาได้ด้วยตัวเอง

4 ไม่มีความรักจากชายใด หรือใครๆ ที่จะสาม ารถเติมเต็มชีวิตของหญิงใดได้ ลูกต้องรู้จักรักตัวเอง อยู่ด้วยตัวเองให้ได้

5 เกียรติและศัก ดิ์ศรี เป็นสิ่งที่เราควรยึดถือ ยึดมั่นไว้ไม่มีความมั่งคั่งใดที่จะสาม ารถซื้อจิต วิ ญ ญ า ณของเราได้ทั้งนั้นนะ

6 มีลูก ก็ต้องเลี้ยงให้ดีเหมือนกัน

7 ลูกไม่ใช่ดาราหน้ากล้อง ไม่มีฉากถ่ายทำแสดงให้คนอื่นได้เห็น จงอย่ าสวมบทใดจงเป็นตัวเราเองนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว

8 กระจกไม่ได้มาพร้อมคำนิย ามของความงามจงมองตนเองด้วยความรักลูกสวยในแบบของตัวเองคนทุกคนสวยในแบบของตัวเองทั้งนั้น

9 อย่ าให้คำ จำ กั ด ความใดกำหนดศักยภาพของลูกเลย อาชีพของลูกโลกทัศน์ของลูก และอนาคตของลูกโดยเ ด็ ด ข า ด

10 คู่ชีวิต เลือ กให้ดี เลือ ก ไ ม่ ดี ชีวิตเปลี่ยน

11 หากประสบผู้คนร้ า ย จงมองเข าด้วยความรักอย่ างจริงใจ แล้วโลกทั้งใบก็จะยิ้มรับทุกเช้าวันใหม่ของลูกเอง

12 ไม่ใช่ทุกคนที่ ไ ม่ ดี กับลูก จะเป็นคน ไ ม่ ดีและไม่ใช่ทุกคนที่ดีกับลูก จะเป็นคนดีลูกจงแยกให้ออ ก และปกป้องตัวเองให้ได้

13 จงให้อภั ย จงให้อภั ย ไม่ ยึ ด ติ ดไม่สร้างความ แ ค้ นที่มี จงปล่อยวางเถิด

14 ชีวิตไม่มีธนาคาร ไม่ต้องเที่ยวฝากกับใครจงรับผิ ดชอบชีวิตของตน 100%ไม่มีใครที่จะสาม ารถอยู่กับเรา ดูแลเราได้ไปตลอ ด

15 ผู้นำที่ดีที่สุดในชีวิต ที่ลูกจะหาให้ตัวเองได้ คือตัวลูกเอง

16 ลูกเข้มแข็ งได้ เท่าที่ใจลูกมุ่งมั่นจะเป็น

17 จงอ่อนโยน อ่อนน้อม แต่ลูก ต้องไม่ อ่ อ น แ อ

18 ลูกทัด เ ที ย ม

19 ความคิดเห็นของคนเรานั้น มีทั้ง ร า ค า ถู ก และแพงจงให้ค่ามันให้ถูก และเลือ กซื้อมันให้ดี จงใช้เหตุผลให้มาก

20 งานบ้านไม่ใช่งานของผู้หญิงเพียงฝ่ายเดียวแต่หากเป็นงานบ้าน ที่ทุกคนที่รักกัน ต่างยินดีช่วยเหลือกัน แบ่งเบา ภาระซึ่งกันและกัน ด้วยความเต็มใจ

21 อย่ าเป็นคนหู เ บ า อย่ าเป็นคนที่ห ลง เ ชื่อสิ่งใดง่ายๆ จงฉลาดตริตรอง เพราะสิ่งที่ลูกรับจะค่อยหล่ อหล อ มลูกให้เป็นคนเช่นนั้น

22 มีน้ำใจ มีน้ำใจ และ มีน้ำใจ เท่านั้น

23 เวลาทุกนาที ทุกวินาทีมีค่า อย่ ายอมแลกไปกับการนิ น ท าอิ จ ฉ าใครออ กไปสร้างสรรค์ทำสิ่งดีมีประโยชน์จะดีกว่า

24 คนเราทุกคนย่อมเกิดข้อ ผิ ด พ ล า ดก็เริ่มต้นใหม่ได้ ล้ ม ก็ลุกได้ เป็นสัจธรรม เป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นธรรมดาที่ทุกคนนั้นต้องพบเจอมีใครบ้างที่จะประสบความสำเร็จได้โดยที่ยังไม่ ล้ ม เ ห ล ว

25 ความดูดีไม่ได้วัดกันเพียงเสื้อผ้าราคาของใช้ ป้ายราคาไม่ได้ บ อ ก ร ะ ดั บ สังคม ตัวตนเราจิตใจเรา ต่างหากล่ะ คือสิ่งที่สำคัญ

26 รอยยิ้ม เป็นเครื่อง สำ อ า งที่สวยที่สุดของผู้หญิง ต่อให้แต่งหน้าสวยมากเพียงใดแต่ถ้าหากไม่มี ความจริงใจ หน้าสวยมองอย่ างไร ก็ไม่สวย

27 จงแข่งกับตนเองเท่านั้น อย่ าเปรี ย บ เที ย บตัวเองกับผู้อื่นๆอย่ ามองจุด ด้ อ ย ของตัวเองไปเที ย บ กับจุดเด่นของผู้อื่น

28 ลูกไม่อาจเป็นที่รักที่ชอบใจของทุกคนแต่หากลูกรักแม้กระทั่งคนที่ ไม่รักลูกได้ชีวิตลูกจะไม่ต้องแบกสิ่งใด

29 ผิ ดก็ขอโ ท ษ ซาบซึ้งก็ขอบคุณพูดให้ติดปาก อย่ าเป็นคนปากแข็ ง เอ าแต่ใจ

30 คน มองโลกในแง่ดี ไม่ใช่คนโลกสวยแต่ที่โลกเขาสวย นั่นเพราะเห็นทุกสิ่งดี ต่างหากล่ะ

ขอขอบคุณ ปากหวาน

ขอขอบคุณ boktorth