คนเกิด 4 ราศี จับล้ าน ยิ่งแก่ ยิ่งร ว ย มีกินมีใช้ไปตลอ ด

คนเกิด 4 ราศี จับล้ าน ยิ่งแก่ ยิ่งร ว ย มีกินมีใช้ไปตลอ ด

ราศีมังกร

มีลักษณะเป็นคนที่เข้มแข็งและอ่อนไหวในอารมณ์ไปพร้อ มๆกัน ในบางครั้งชีวิตการทำงานของคุณจึงมักสับสนอ ยู่เสมอ การใช้ชีวิตของผู้ที่เกิดราศีนี้จึงต้องระวังในเรื่องของการวางแผนอนาคตลดทิฐิ

และรู้จักการประนีประนอ มมากกว่าเดิมที่เป็นอ ยู่ คุณจะต้องเติมความแข็งแรงของชีวิตให้ลงตัว ชาวราศีมังกรเป็นคนที่สามารถปรับตัวเข้ากับกระแสน้ำได้ดี รู้จักกาลเทศะ

ราศีมีน

เป็นคนที่มีจิตใจที่แข็งบางทีก็ดูเลือ ดเย็นเกินไป เป็นคนที่พูดไม่เยอะ แต่มักจะชอบสะสมความคิดเอาไว้เรื่อ ยๆ เมื่อถึงคราวที่เก็บเอาไว้ไม่อ ยู่แล้วก็จะร่ายออ กมาเป็นกลอนย าว แต่ทว่าชาวราศีนี้เป็นคนจริงจังแพ้ไม่เป็น เข้มแข็งมากจนดูเป็นคนเลือ ดร้อน ปากจัด

เป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมาก ฉะนั้นผู้ที่เกิดราศีมีนจะเหมาะกับงานประเภทที่ต้องเข้าพบปะผู้คน เดินทางโย กย้ า ยไปในที่ต่างๆ และด้วยความเป็นคนมนุษยสัมพันธ์ดีนี่เองที่จะทำให้เหล่าบร รดาเพื่อนร่วมงานมักจะคอ ยยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือตลอ ด

ราศีกรกฎ

ชาวราศีกรกฎเป็นคนธาตุน้ำ ดิ้นรนต่อสู้ไขว่คว้าหาอนาคตด้วยตัวเอง เพราะ เป็นคนกระตื อรื อร้นอ ยู่เสมอ ชอบของสวยงาม คิดเล็กคิดน้อ ยไม่ชอบให้ใครมาเผด็จการ งานที่เหมาะกับคนเกิดราศีนี้ คือ อาจารย์, นักวิศวะ, นักคิด, โปรแ กร มเมอร์ หรือครีเอทีฟ

ราศีกันย์

คุณเป็นคนหัวสูงมาก ในขณะเดียวกันทั้งสูงและเป็นคนที่มีรสนิยมในตัวเองที่ละเอียดรอบคอบมาก ฉะนั้นการทำงานอะไรก็ต ามแต่ของคุณ จะต้องวางแผนอย่างละเอียดรอบคอบตั่งแต่เล็กๆ มักมองโ ล กด้วยสายต าแห่งความจริง ไม่ใช่หนุ่มนักฝันเลยสักนิดเดียว

เป็นคนคิดเล็กคิดน้อ ย บางครั้งดูเหมือนว่าเป็นคนเห็นแก่ตัว นักอนุรักษ์นิยมตัวยง ประหยัดไปหมดทุกเรื่องจิตใจของคุณ มีความละเอีย ดซั บซ้ อน ภายใต้ความเข้มงวดของชาวราศีกันย์นั้นบางครั้งก็อาจจะทำให้คนรอบข้างเบื่อหน่ายรำค า ญได้ จนหลายคนมองว่าคุณมีจิตใจคับแคบ