คนอุบลไม่ทิ้ งกัน พลาด 5000 พมจ.อุบลฯ จ่ายให้ 2000

คนอุบลไม่ทิ้งกัน พลาด 5000 พมจ.อุบลฯ จ่ายให้ 2000

นับว่าเป็นข่ า วดีสำหรับ คนอุบล ล่าสุด เพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กรมประชาสัมพันธ์ โพสข้อความระบุว่า จังหวัดอุบลฯ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน (ทีม one home) เพื่อ มอบเงินสงเ คร าะห์ จำนวน 2,000 บาท โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

– ต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพ ร่ระ บ า ดของ C O V I D-1 9 เช่น ตกงาน ว่างงาน ถูกเลิ กจ้าง ไม่มีรายได้

– ต้องเป็นครอบครัวที่มีกลุ่มเปราะบาง

– มีฐานะย า กจน

– ไม่ได้รับเงินช่ วยเหลื อจากรัฐบาล 5,000 บาท

– ไม่เป็นผู้มีประกันสังคม ยกเว้นมีประกันตนเอง

เอ กสารประกอบการจัดเก็บข้อ มูล

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

– สำเนาทะเบียนบ้าน

– รูปถ่ า ยผู้ข อรับการช่ ว ยเห ลื อ/สภาพที่อ ยู่อาศัย

– สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

– แบบช่ว ยเหลื อผู้ประสบปั ญหา ทา งสั งค ม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่ นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี
โทร. 045-344641, 045-344579