คนมีบุ ญว าสน าสูง จะไม่เลื่อ นผ่า นไปเ ฉยๆ

คนมีบุ ญว าสน าสูง จะไม่เลื่อ นผ่า นไปเ ฉยๆ

บุญ วาสนาบารมีนั่นแ ข่งกันไม่ได้แข่งได้แต่ร ถแต่เรื อแ ข่งได้แต่วิ่งแ ข่งกันแข่งบุญวาส นาบารมีกั นไม่ได้สักคนหรอ ก

ไ ม่ได้อ ยู่ที่คุณมีรถหรูเพียงใด ขับแต่อ ยู่ที่ขับรถกลับบ้านได้อย่างปลอ ดภั ยหรือไม่

ไม่ ได้อ ยู่ที่คุณมีบ้านหลังใหญ่โตเพียงใดแต่อ ยู่ที่ในบ้าน มีเสียงหัวเราะหรือไม่ ไม่ได้อ ยู่ที่พ่อแม่เหลือ มรดกไว้ให้คุณหรือไม่แต่อ ยู่ที่พ่อแม่แข็งแรงให้คุณดูแลปรนนิบัติหรือไม่

ไ ม่ได้อ ยู่ที่คุณมีคู่ชีวิตสวยหรือหล่อเพียงใดแต่อ ยู่ที่เขาและเธอเข้าใจคุณหรือไม่ ไ ม่ได้อ ยู่ที่ลูกของคุณเรีย นเก่งทำงานเก่งเพียงใดแต่อ ยู่ที่กตั ญ ญูรู้คุณหรือไม่ ไม่ไ ด้อ ยู่ที่คำหวานหูหรือเสียงปรบมือ

เมื่อคุณมีเงินนั้นดังเพียงใดแต่อ ยู่ที่เมื่อคุณล้มลงยังมีอีกหลายมือ ยื่น มาฉุดให้คุณลุกขึ้นยืนใหม่อีกครั้งหรือไม่
เพราะฉะนั้นอย่าอวดว่ามีเงินเพราะย ามเจ็บป่ ว ยนอนโ ร งพย าบาลมันไม่ต่างอะไรกับ

กระดาษอย่าอวดในตำแหน่งหน้าที่ที่มีอ ยู่เพราะวันใดที่คุณล้มป่ ว ยยังมีคนเป็นจำนวน มาก
ที่ทั้งเก่งและเยี่ยมยอ ดรอเสียบตำแหน่งต่อจากคุณอย่าอวดรถยนต์ที่คุณขับเพราะวันใดที่คุณจากไป

กุญแจรถก็อ ยู่ใน มือของคนอื่นอย่าอวดว่ามีบ้านหลังใหญ่โตวันที่คุณจากไปมันก็เปลี่ยนเป็นของคนอื่น
สุขอ ยู่ที่ใดสุขอ ยู่ที่ใจรู้ใจได้สุขความสุขของคนเราแตกต่างกัน

บางคนไปท่องเที่ยวเพราะมีเวลามีเงินไม่มีใครให้พะวงบางคนชอบขี่จักรย านได้ออ กกำลังกาย
เห็นสิ่งสวยงามที่ซ่อนเร้นอ ยู่รายทางบางคนชอบเข้าวัดทำบุญภาวนาทำจิตใจให้สะอาดดื่มด่ำ

ในรสพระธ ร ร มบางคนชอบทำสวนปลูกพืชผักเป็นงานอ ดิเรกที่แสนวิเ ศ ษ
ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมอุทิศตนให้สาธารณะกุศลผู้ที่อุทิศตนให้กับประเทศชาติ

เป็นบุคคลระดับมันสมองเป็นทรั พย ากรที่มีค่าการเลี้ยงดูหลานเขาว่าแขนง
แรงกว่ากิ่งจริงนะเป็นความสุขที่ได้ช่วยลูกสุดที่รักและเฝ้าดูการเจริญเติบโต

ของเลือ ดเนื้อเชื้ อไขการดูแลสามีและภ ร ร ย าสุดที่รักประเสริฐนักคนที่เคยร่วมทุ ก ข์ร่วมสุขกัน มาทำให้รู้ว่า
น้ำต าลไม่มีวันคลายรสหวานบางคนได้ดูแลบุพการีโชคดีที่ได้ปรนนิบัติพระอรหันต์สุขที่

ได้ทำเพื่อท่านก่ อนส า ยเกินสุขใครสุขมันสุขในสิ่งที่ทำไม่จำเป็นต้องเหมือนกันบางคนสว ร ร ค์
อ ยู่ในบ้านแค่เอนก ายมีเพลงเบาๆเขาก็ว่าสุขแล้วชีวิตบั้นปลายแตกต่างกันเราไม่จำเป็นต้องเหมือนใครและเอาอย่างใคร