คนมีบุญวาสนา มีศีลเสมอกัน จะนำพาสิ่งดีๆ มาให้กัน จะไม่เลื่อนผ่ านบทความนี้

คนมีบุญวาสนา มีศีลเสมอกัน จะนำพาสิ่งดีๆ มาให้กัน จะไม่เลื่อนผ่ านบทความนี้

หากวันนี้คุณกำลังต ามหาคนที่มีศีลเสมอกันกับคุณนั้น มันอาจจะเป็นเรื่องที่ย าก แต่เชื่อว่าสักวันคุณจะต้องได้เจอเขาคนนั้นแน่นอน วันนี้เรามีบทความ คนมีบุญวาสนา มีศีลเสมอกัน จะนำพาสิ่งดีๆ มาให้กัน จะไม่เลื่อนผ่ านบทความนี้

หากเราคิดดี ทำดี และจิตใจดี เชื่อเถอะว่า ผลบุญนั้นจะเกื้อหนุน ให้เราได้พบเจอแต่คนดี การกระทำทุกอย่ างของเราที่เป็นการกระทำที่ดี นั้นจะช่วยให้ทุกอย่ างนั้นนำพาเราไปเจอแต่สิ่งดี และแน่นอนว่าหากเรายึดมั่นในความดี ตั้งใจแต่

จะทำความดี สักวันความดีนั้นจะชักนำคนที่ ศีลเสมอกันกับเรา เข้ามาในชีวิตของเรา และสิ่งที่สำคัญอย่ างหนึ่งที่เราควรจำให้ขึ้นใจ ก็คือ จงอย่ าไปคบคนไม่ดีเด็ดข า ด เพราะไม่อย่ างนั้น เราอาจจะถูกชักนำ หรือพาไปเจอแต่สิ่งที่ไม่ดีเอาได้

การเลือ กคบคนจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่ างมาก เหมือนที่เขา บอ กกันเอาไว้ว่า ถ้าเราเลือ กอยู่กับคนไหน เราก็จะเป็นคนแบบนั้น การคบหาใครหรือให้ใครเข้ามาในชีวิต จึงถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ ที่เราห้ า มปล่อยปะละเลยอย่ างเด็ดข า ด

ไม่ได้อยู่ที่คุณมีรถหรูเพียงใดขับ แต่อยู่ที่ขับรถกลับบ้านได้อย่ าง ป ล อ ด ภั ยหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่คุณมีบ้านหลังใหญ่โตเพียงใด แต่อยู่ที่ในบ้านมีเสียงหัวเราะหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่พ่อแม่เหลือ ม ร ด ก ไว้ให้คุณหรือ

ไม่แต่อยู่ที่พ่อแม่แข็งแรง ให้คุณดูแล ป ร น นิ บั ติหรือไม่ ไม่ได้อยู่ที่คุณมีคู่ชีวิตสวยหรือหล่อเพียงใด แต่อยู่ที่เขาและเธอเข้าใจคุณหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่ลูกของคุณเรียนเก่งทำงานเก่งเพียงใด แต่อยู่ที่กตัญญูรู้คุณหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่คำหวานหูหรือเสียงปรบมือ เมื่อคุณมีเงินนั้นดังเพียงใดแต่อยู่ที่เมื่อคุณ ล้ ม ล งยังมีอีกหล า ยมือยื่น มา ฉุดให้คุณลุกขึ้นยืนใหม่อีกครั้งหรือไม่

เพราะฉะนั้นอย่ าอ ว ดว่ามีเ งิ นเพราะย าม เ จ็ บ ป่ ว ย นอนโรงพย าบาลมันไม่ต่างอะไรกับ ก ร ะดาษอย่ า อ ว ดในตำแหน่งหน้าที่ที่มีอยู่ เพราะวันใดที่คุณ ล้ ม ป่ ว ย ยังมีคนเป็นจำนวน มากที่ ทั้งเก่งและเยี่ยม ย อ ด รอเสียบตำแหน่งต่อจากคุณ อย่ า อ ว ดรถยนต์ที่คุณขับเพราะวันใดที่คุณจากไป

กุญแจรถก็อยู่ในมือของคนอื่นอย่ าอวดว่ามีบ้านหลังใหญ่โต วันที่คุณจากไปมันก็เปลี่ยนเป็นของคนอื่นสุขอยู่ที่ใดสุขอยู่ที่ใจรู้ใจได้ สุขความสุขของคนเราแตกต่างกัน บางคนไปท่องเที่ยวเพราะมีเวลามีเงินไม่มีใครให้พะวงบางคนชอบขี่จักรย าน

ได้ออ กกำลังกาย เห็นสิ่งสวยงามที่ ซ่ อ น เ ร้ นอยู่รายทาง บางคนชอบเข้าวัดทำบุญภาวนาทำจิตใจให้สะอาดดื่มด่ำ ในรสพระธรรมบางคนชอบทำสวนปลูกพืชผักเป็นงานอดิเรกที่แ ส นวิเศษ ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมอุทิศตนให้สาธารณะกุศล

ผู้ที่อุทิศตนให้กับประเทศช าติ เป็นบุคคลระดับมันสมองเป็นท รั พ ย ากรที่มีค่าการ เ ลี้ ย ง ดูหลานเขาว่า แ ข น ง แรงกว่ากิ่งจริงนะ เป็นความสุขที่ได้ช่วยลูกสุดที่รักและเฝ้าดูการเจริญเติบโต ของเลื อ ดเ นื้ อ เ ชื้ อไข การดูแลสามีและภรรย าสุดที่รักประเสริฐนักคนที่เคยร่วมทุ กข์ร่วมสุขกัน มาทำให้รู้ว่าน้ำต าลไม่มีวันคล า ย

รสหวาน บางคนได้ดูแลบุพการีโชคดีที่ได้ปรนนิบัติ พ ร ะ อ ร หั น ต์สุขที่ได้ทำเพื่อท่านก่อนสายเกินสุขใครสุขมัน สุขในสิ่งที่ทำไม่จำเป็นต้องเหมือนกันบางคนสวรรค์อยู่ในบ้านแค่เอนกายมีเพลงเบาๆเขาก็ว่าสุขแล้ว ชีวิตบั้นปล า ยแตกต่างกันเราไม่จำเป็นต้องเหมือนใครและเอาอย่ างใคร

ขอขอบคุณ verrysmilejung