คนมีบุญวาสนา จะไม่เลื่ อ นผ่านบ ทคว ามนี้ อ่ า นสักนิดจะได้ข้ อคิ ดสอ นใจ

คนมีบุญวาสนา จะไม่เลื่ อ นผ่านบ ทคว ามนี้ อ่ า นสักนิดจะได้ข้ อคิ ดสอ นใจ

บุญเป็นความดี เมื่อทำบ่อ ยเข้า เก็บสั่งสมไว้มากเข้าก็จะมีกำลังและอานุภาพกลายเป็น วาสนา เป็นบารมี ซึ่งเรียกโดยทั่วไปว่า วาสนาบารมี อานิสงส์บุญและวาสนานั้นนำพาให้ได้รับความสุข

ได้รับความเจริญก้าวหน้า พ้นจากทุ ก ข์เข็ญต่างๆ ได้โดยอัตโน มัติ วันนี้เราขอนำเสนอ คน มีวาสนาจริง จะไม่ เลื่อน ผ่ า น บทความนี้

ไ ม่ได้อ ยู่ที่คุณมี ร ถ ห รู เพียงใดขับ แต่อ ยู่ที่ขับรถกลับบ้านได้ อ ย่ า ง ป ล อ ด ภั ย หรือไม่

ไม่ไ ด้อ ยู่ที่คุณมีบ้านหลัง ใหญ่โตเพียงใด แต่อ ยู่ที่ในบ้าน มี เ สี ย ง หัวเราะ หรือไม่

ไ ม่ได้อ ยู่ที่พ่อแม่เหลือ มรดก ไว้ให้คุณหรือไม่แต่อ ยู่ที่พ่อแม่แข็งแรง ให้คุณดูแลปรนนิบัติ หรือไม่

ไ ม่ ได้อ ยู่ที่คุณมีคู่ชีวิตสวย หรือหล่อเพียงใดแต่อ ยู่ที่เขาและเธอเข้าใจคุณ หรือไม่

ไม่ได้อ ยู่ที่ลูกของคุณเรียนเก่ง ทำงานเก่งเพียงใด แต่อ ยู่ที่กตัญญู รู้ คุณ หรือไม่

ไม่ไ ด้อ ยู่ที่คำหวานหู หรือ เ สี ย ง ปรบมือ เมื่อคุณมี เ งิ น นั้นดังเพียงใด แต่อ ยู่ที่เมื่อคุณ ล้ ม ลง

ยังมีอีกหลายมือ ยื่น มา ฉุ ด ให้คุณลุกขึ้นยืนใหม่ อีกครั้ง หรือไม่

เพราะฉะนั้น อ ย่ า อ ว ด ว่ามี เ งิ น เพราะ ย า ม เ จ็ บ ป่ ว ย นอน โ ร ง พ ย า บ า ล มันไม่ต่างอะไรกับกระดาษ อ ย่ า อ ว ด ในตำแหน่งหน้าที่ที่มีอ ยู่

เพราะวันใดที่คุณ ล้ ม ป่ ว ย ยังมีคนเป็นจำนวน มากที่ทั้งเก่ง

และ เ ยี่ ย ม ยอ ดรอ เ สี ย บ ตำแหน่งต่อจากคุณอ ย่ า อ ว ด รถยนต์ที่คุณขับ เพราะวันใดที่คุณจากไป

กุญแจรถก็อ ยู่ใน มือ ของคนอื่น อ ย่ า อ ว ด ว่ามีบ้านหลังใหญ่โต วันที่คุณจากไป มันก็เปลี่ยนเป็น ของคนอื่น

สุขอ ยู่ที่ใด สุขอ ยู่ที่ใจ รู้ใจได้สุข ความสุขของคนเรา แ ต ก ต่างกัน

บางคนไปท่องเที่ยว เพราะ มีเวลา มี เ งิ น ไม่มีใครให้พะวง บางคนชอบขี่จักร ย า น ได้ออ กกำลังกาย เห็นสิ่งสวยงามที่ ซ่ อน เ ร้น อ ยู่รายทาง

บางคนชอบ เข้าวัด ทำบุญภาวนา ทำจิตใจให้สะอาด ดื่ ม ด่ำ ในรส พ ร ะ ธร รม บางคนชอบทำสวน ปลูกพืชผักเป็น งานอ ดิเรกที่แสนวิเศษ

ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม อุทิศตนให้สาธารณะกุศล ผู้ที่อุทิศตนให้กับป ร ะ เทศ ช า ติ เป็นบุคคลระดับมัน ส ม อ ง เป็นทรัพ ย า ก ร ที่มีค่าการ เลี้ยง ดู หลาน เขาว่าแขนง แ ร ง กว่ากิ่งจริงนะ

เป็นความสุขที่ได้ช่วยลูกสุดที่รัก และเฝ้าดูการเจริญเติบโตของ เ ลื อ ด เ นื้ อ เ ชื้ อ ไข

การดูแลสามีและ ภ ร ร ย า สุดที่รักประเสริฐนัก คนที่เคยร่วม ทุ ก ข์ ร่วมสุขกัน มา ทำให้รู้ว่าน้ำต าลไม่มีวันคลายรสหวานบางคนได้ดูแลบุพการี

โ ช ค ดี ที่ได้ปรนนิบัติ พ ร ะ อรหันต์ สุขที่ได้ทำเพื่อท่านก่อน ส า ยเกิน

สุขใครสุขมัน สุขในสิ่งที่ทำ ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันบางคนสวร รค์อ ยู่ในบ้าน แค่ เ อ น ก า ย มีเพลงเบาๆ เขาก็ว่าสุขแล้ว ชีวิตบั้นปลาย แ ต ก ต่างกัน เราไม่จำเป็นต้องเหมือนใครและเอา อ ย่ า ง ใคร