ข่า วดีสำหรั บผู้ปร ะกั นต น ปร ะกันสังค มจ่ า ยเงินคืน ให้ผู้ประกันตน ทั่วป ร ะเ ท ศ

ข่า วดีสำหรั บผู้ปร ะกั นต น ปร ะกันสังค มจ่ า ยเงินคืน ให้ผู้ประกันตน ทั่วป ร ะเ ท ศ

ข่าวดีสำหรับผู้ประกันตน เพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 ได้โพสต์

ข้อความ ระบุว่า ข่าวดี ประกันสังคมจ่ายเงินคืน ให้ผู้ประกันตน 1 แสนราย

ทั่วประเทศที่จ่าย เงินสมทบเกิน โดยให้รับเงินคืนได้ใน 1 ปี

นายท ศ พ ล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนั ก ง า นประกันสังคม (สปส)

กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงกรณีผู้ประกันตน จ่ายเงินสมทบประกันสังคม

เกิน ว่า ขณะนี้สำนักเงิ น ส มทบ สปส. ได้ดำเนินการจัดส่งห นั ง สือแจ้งผู้

ประกันตนเพื่อแจ้งให้ทราบจำนวนเงิน สมทบที่ชำระไว้เกิน เพื่อให้มา

ขอรับเงินคืน โดยใช้วิธีประมวลผล ร ะ บบกรณีคืนเ งิ น สมทบให้กับผู้

ประกันตนที่ ทำ ง านกับนายจ้างหลายราย และส่งเงินสมทบเกิน

โดยในแต่ละปี มีจำนวนกว่า 1 แสนราย และเพื่อเป็นการอำนวย ค วาม

สะดวกแก่ผู้ประกันตนเพิ่มมากขึ้น สปส จะส่งหนังสือแจ้ ง เป็นปีละ 1 ครั้ง

งวดเดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2562

และส่งหนังสือแจ้งผู้ประกันตน ภายในเดือนพฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ ผู้

ประกันตนที่ได้รับหนังสือแจ้ ง คืน เงินส่วนที่เกินจำนวนจาก สปส

สามารถยืนคำขอรับ เ งิ น คื นได้พร้อมกรอกข้อความ

แนบรายละเอียด เงินสม ท บส่ วนที่เกินจำนวน และสำเนาสมุดบัญชี

เ งิ นฝ ากธนาคารประเภทออมทรัพย์(ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกร

ไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารทหารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคาร

ธนชาต ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธย า ธนาคารอิสลาม

แห่งประเทศไทย)พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ส่งคืนทางไปรษณีย์ ถึง

สำนักงานประกันสังคมห รื อ ส่งคืนที่สำนักงานประกันสั ง คมทั่วประเทศ

และให้วงเล็บมุมซองว่า ขอคืนเงินสมทบ

หากผู้ประกันตนไม่ได้ยื่น คำ ขอ รับเงินสมทบส่วนที่เกิน คื น ภายใน 1 ปี

นับตั้งแต่วันที่นำส่งเงินสม ท บ ห รือวันที่ได้รับแจ้ง ดังนั้นจึงขอให้ผู้ป ร ะ

กั นตนตรวจสอบและรักษาสิทธิของตนเองให้ถูกต้อง

โดยสามารถตรวจสอบข้ อ มู ล การส่งเงินสมทบของตนเอ ง ไ ด้ที่

สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ หรือจังหวัดที่นายจ้างนำส่งเงินสมทบ

ทั้งนี้สามารถสอบถา ม ข้อ มูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักเงินสมทบ

สำนักงานประกันสังคม หมายเลขโทรศัพท์ 0 2956 2264 ขีด 7 หรือที่

สำนักงานประ กัน สังคมกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ จังหวัด สาขา ที่ท่าน

สะดวก และโทรศัพท์สายด่วน 1506 ให้บริการ 24 ชั่วโมง เลขาธิการ สปส กล่าว

ที่มา aabpost