ขั้ นต อนล งทะเบี ย นเกษ ต รกร รั บเงินเยี ยวย า 15,000′ ทำอย่ า งไ รบ้ า ง

ขั้ นต อนล งทะเบี ย นเกษ ต รกร รั บเงินเยี ยวย า 15,000′ ทำอย่ า งไ รบ้ า ง

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ได้เข้ามาช่วยประชาชนชาวเกษ ต รกร โดยกระทรวงการคลัง อนุมัติจ่าย “เงินเยีย วย

าเกษตรกร” แก้ปัญหาวิกฤต โ ควิ ดและภั ยแล้ ง รายละ 15,000 บาท (แบบจ่ายครั้งเดียว) จำนวน 9 ล้านครัวเรือนโดย

จะยึดโยงข้อมูลที่เกษตรกรขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนหน้านี้ และตรวจสอบกับฐาน

ข้อมูลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือ ธ.ก.ส.

รวบรวมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร สำหรับเกษตรกรรายเดิม

แปลงเดิม รวมถึงเกษตรกรรายเดิม แต่เพิ่มแปลงใหม่ หรือเกษตรกรรายใหม่ เพื่อให้สามารถ “ลงทะเบียนเกษตรกรรับ

เงินเยีย ว ย า 15,000” ได้อย่างถูกต้อง ดังนี้

1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1 ครัวเรือนเกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนจะต้องเป็นผู้ประกอบการเกษตร เป็นอาชีพหลัก หรืออาชีพรองก็ได้

2 ครัวเรือนเกษตรกร 1 ครัวเรือน จะมีตัวแทนมาขอขึ้นทะเบียนได้เพียง 1 คน ในการพิจารณาว่าครัวเรือนใดขอขึ้น

ทะเบียนซ้ำซ้อนหรือไ ม่ เจ้าหน้าที่จะต้องชี้แจงรายละเอี ยดให้เกษตรกร

ผู้ขอขึ้นทะเบียนรับทราบ ตามนิยามที่กําหนด

3 เกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนต้องบรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย กรณีที่เป็นนิติบุคคล

จะต้องมีการมอบหมายผู้แทนมาขึ้นทะเบียน

2 สถานที่ขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

1 เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม

สามารถแจ้งปรับปรุงได้ที่สํานักงานเกษตรอําเภอทุกแห่ง, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและร่วมเป็น

หน่วยสนับสนุนที่เกษตรกรมีพื้นที่การเกษตรอยู่, อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) หรือสามารถแจ้งขึ้นทะเบียน

เกษตรกรผ่าน DOAE Farmbook Application ด้วยโทรศัพท์มือถือ (Smartphone) ได้ด้วยตนเอง ดังวิธีต่อไปนี้

2 เกษตรกรรายเดิม แต่เพิ่มแปลงใหม่ หรือเกษตรกรรายใหม่

สำหรับเกษตรกรรายใหม่ รวมไปถึงเกษตรกรรายเดิม แต่เพิ่มแปลงใหม่ ให้ยื่นเอกสารที่สํานักงานเกษตรอําเภอที่ตั้ง

แปลงที่ทํากิจกรรมการเกษตรอยู่ หากมี แปลงที่ทํากิจกรรมการเกษตรหลายพื้นที่ หลายอําเภอ ให้ยื่นที่สํานักงาน

เกษตรอําเภอที่ตั้งแปลงหลัก (อําเภอที่มีจํานวนแปลงมากที่สุด) กรณีที่ใช้คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต (Tablet) ขึ้นทะเบียน

เกษตรกร เจ้าหน้าที่สามารถรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรราย ใหม่ในพื้นที่ พร้อมวาดผังแปลงไปพร้อมๆ กันในคราวเดียว

ได้ (เฉพาะพื้นที่ที่มี Internet)

ตัวอย่าง แบบคำร้องทะเบียนเกษตรกร

3 เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

1 เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม ใช้บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง

2 เกษตรกรรายใหม่ หรือ รายเดิม เพิ่มแปลงใหม่ ใช้บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง พร้อมหลักฐานแสดงสิทธิการถือ

ครองที่ดินตัวจริง หรือสําเนาที่มีการรับรองสําเนาจากผู้ครอบครอง ทั้งนี้ สามารถเรียกหลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติมได้ตาม

ความจําเป็นและเหมาะสม

4 การขึ้นทะเบียนปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร สามารถดําเนินการได้ทั้งในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์และไ ม่มีเอกสารสิทธิ์

5 การขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร สามารถดําเนินการได้ทุกลักษณะการถือครองที่ดิน ได้แก่

ของครัวเรือน เช่า อื่นๆ (ทําฟรี/ที่สาธารณประโยชน์)

6 การมอบอํานาจให้บุคคลอื่นมาดําเนินการแทน

1 ครัวเรือนเกษตรกรสามารถมอบอํานาจให้สมาชิกในครัวเรือนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนเกษตรกร เดียวกัน เป็นผู้ขอ

ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแทนได้ แต่หากเป็นเกษตรกรที่ต้องการขอขึ้นทะเบียนใหม่ต้องแจ้ง

ขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้วยตนเอง

2 นิติบุคคล สามารถมอบอํานาจให้ผู้แทนขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้

7 เจ้าหน้าที่ผู้รับขึ้นทะเบียนจะต้องย้ำให้เกษตรกรทราบว่า ต้องแจ้งข้อมูลและกรอกข้อมูลในแบบคําร้องให้สมบูรณ์

ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองข้อมูล ในแบบคําร้องด้วย สําหรับผู้ขอขึ้นทะเบียนใหม่

ต้องมีผู้นําชุมชน (รายละเอี ยดตามคํานิยาม) ลงลายมือชื่อพร้อมระบุตําแหน่ง เป็นพยานการให้ข้อมูล

วิธีตรวจสอบสถานะเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือน

ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถตรวจสอบสถานะเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือน ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริม

การเกษตรได้ที่ลิงก์ การตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือน

ที่มา bangkokbiznews