ก า รไฟฟ้าแจ กตาร า งวันค่ าไฟถู ก ปริ้นแ ป ะฝ าห้อ งไว้เล ย

ก า รไฟฟ้าแจ กตาร า งวันค่ าไฟถู ก ปริ้นแ ป ะฝ าห้อ งไว้เล ย

ตามประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรื่องการกำหนดวันOff-Peak สำหรับ

อัตราTOU ปี2562 จากการประกาศวันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่14 พฤษภาคม2562การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเรียนชี้แจงว่า

ปฏิทินดังกล่าวใช้สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าอัตราTOU ที่ค่าไฟฟ้าจะแบ่งเป็น2

ช่วงคือPeak และOff-Peak โดยช่องสีเขียวตลอดทั้งวันรวมกับช่วง

เวลา22.00 – 9.00 น. ในช่องสีขาวเป็นช่วงOff-Peak ซึ่งค่าไฟฟ้าช่วงนี้

จะถูกกว่าช่วงPeak (ช่องสีขาวเฉพาะเวลา9.00 – 22.00 น.) บ้านที่มีค่า

ไฟฟ้าแบบ2 ช่วงหรืออัตราTOU นี้ต้องติดตั้งมิเตอร์แบบบันทึกค่าตาม

ช่วงเวลาได้(มิเตอร์TOU)

สำหรับบ้านที่ไม่ได้ติดตั้งมิเตอร์TOU หรือไม่ได้คิดอัตราTOU ค่าไฟฟ้า

จะเป็นอัตราปกติซึ่งค่าไฟฟ้าจะเป็นไปตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าไม่ได้มี

ราคาที่แตกต่างกันตามช่วงเวลาแบบอัตราTOU หากบ้านใดประสงค์จะ

ขอใช้อัตราTOU ต้องยื่นคำร้องที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและชำระค่าใช้

จ่ายเพิ่มจากมิเตอร์ปกติเนื่องจากเป็นมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์มีกลไกการ

ทำงานที่ละเอียดซับซ้อนมากขึ้นโดยปกติบ้านที่ขอใช้อัตราTOU จะเป็น

บ้านขนาดใหญ่ที่มีขนาดมิเตอร์มากกว่า5 แอมป์

PEA ขอเรียนว่าปัจจุบันบ้านเรือนส่วนใหญ่เป็นมิเตอร์ธรรมดาค่าไฟฟ้า

อัตราปกติ(ไม่ใช่อัตราTOU) ซึ่งค่าไฟฟ้าในช่วงไม่เกิน400 หน่วยจะถูก

กว่าค่าไฟฟ้าเฉลี่ยของอัตราTOU สำหรับอัตราTOU

ส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการหรือธุรกิจและโรงงาน

อุตสาหกรรมซึ่งจะได้รับประโยชน์จากค่าไฟฟ้าที่ถูกลงของช่วงOff-

Peak หากสามารถบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าได้

ที่มา กองอัตราและธุรกิจไฟฟ้าฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจพลังงาน