กา รไห ว้เ จ้ าที่ในบ้า น ทำให้ถู กวิ ธี ทำง่า ยๆ ท่า นจ ะได้คุ้ มคร อ ง ให้พ้นภั ย

กา รไห ว้เ จ้ าที่ในบ้า น ทำให้ถู กวิ ธี ทำง่า ยๆ ท่า นจ ะได้คุ้ มคร อ ง ให้พ้นภั ย

บางคนอาจสงสัยว่าทำไมยังต้องไหว้เจ้าที่ในบ้านอีก ไหว้ศาลพระภูมิ

หน้าบ้านก็น่าจะพอแล้ว ซึ่งจริงๆ เป็นคนละส่วนกันครับ ศาลพระภูมินั้นถือ

เป็นวิญญาณที่เราเชิญให้เข้ามาปกปักษ์และปกป้องพื้นที่นั้นๆ

แต่เจ้าที่ในบ้านเนี่ยจะเป็นวิญญาณที่อยู่ในบ้านหรืออาคารหลังนั้นๆ อยู่

แล้ว ไม่ได้ถูกเชิญมาจากที่ไหน ดังนั้นก็เหมือนกับการให้ความเคารพ

วิญญาณของบ้านที่เราอาศัยอยู่นั่นเองเตรียมสิ่งของให้พร้อมแน่นอน

ว่าการไหว้เจ้าที่ในบ้านต้องมีสิ่งของที่เฉพาะเจาะจงไม่ต่างจากการไหว้

ชนิดอื่น ส่วนสิ่งที่ต้องมีและจำนวนที่ต้องใช้ในการไหว้เจ้าที่ในบ้าน มีดังนี้

1. เทียน 2 เล่ม

2. ธูป 5 ดอก

3. น้ำชา 5 แก้ว

4. ดาวเรือง 9 ดอก

5. ผลไม้ 9 ชนิด

6. หมากพลู 9 คำ

7. ผ้าขาวบาง 1 ผืน

ในส่วนของผลไม้ทั้ง 9 ชนิดนั้นจะเป็นผลไม้ชนิดใดก็ได้ โดยควรจะเลือก

ผลไม้ที่มีความหมายเป็นมงคล เช่น ส้ม กล้วย องุ่น สับปะรด แอปเปิ้ล

ลิ้นจี่ สาลี่ ลูกพลับ ทับทิม เป็นต้น

วิธีไหว้เจ้าที่ในบ้านมีขั้นตอนอย่ างไร

หลังจากได้สิ่งของที่จำเป็นสำหรับทำพิธีครบหมดแล้ว ควรหาฤกษ์งาม

ย ามดีสำหรับการไหว้เจ้าที่ในบ้านครับ ซึ่งควรจะเป็นวันอังคารหรือวัน

เสาร์ เวลา 12.00 น. ตรงจะถือเป็นเวลาที่ดีที่สุด ส่วนขั้นตอนมีดังนี้

1. ให้ผู้ไหว้หันหน้าเข้าในบ้าน จากนั้นปูผ้าขาวบางไว้ที่กลางบ้านและนำ

ของไหว้ทั้งหมดวางบนผ้าขาวบาง

2. จุดธูป เทียน และกล่าวขอขมาว่า “ข้าแต่เจ้าที่เจ้าทาง เจ้าของที่

เจ้าของทาง เจ้าของบ้านเจ้าของเรือนบ้านเลขที่…(บ้านเลขที่ตัวเอง)

บ้านหลังนี้ วันนี้เป็นวันดี ข้าพเจ้า…(ชื่อ-นามสกุล)

นำเครื่องสักการะบูชามาตั้งถวายเพื่อขอขมาก ร ร ม หากมีสิ่งใดก็ตามที่

ข้าพเจ้าได้ทำผิดไปทั้งตั้งใจก็ดี ไม่ตั้งใจก็ดี ทั้งรู้ก็ดี ไม่รู้ก็ดี ข้าพเจ้าขอ

อโหสิก ร ร มท่าน ขอท่านจงโปรดงดโทษ เว้นโทษและอโหสิก ร ร มให้

แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด และโปรดช่วย…(คำอธิฐานของเราเอง)”

3. หลังจากธูปหมดแล้ว ให้ดับเทียนและจับพานพร้อมกล่าวว่า “ขอเดน

ขอทานให้ลูกให้หลานกิน เพื่อความเป็นศิริมงคล” หลังจากนั้นค่อยนำ

ผลไม้ไปรับประทาน

ต้องไหว้เจ้าที่ในบ้านบ่อยแค่ไหน

สำหรับการไหว้เจ้าที่ในบ้านนั้น ไม่มีระยะเวลาที่กำหนดไว้ต า ย ตัวว่า

ต้องทำทุกกี่วันหรือกี่เดือน ดังนั้นก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนเลย

ครับ ถ้าไม่ค่อยมีเวลาหรือไม่ค่อยมีงบ ก็อาจจะไหว้ปีละครั้งก็ได้ แต่ถ้า

เงินพร้อมและมีเวลาสามารถไหว้ได้บ่อย จะไหว้ทุก 3 เดือนก็ได้ ตามแต่

สะดวก

ที่มา : livinginsider