การไฟฟ้านครห ล วง ตอ บรับนโยบา ยของรัฐ ช่ ว ย ค่าไฟ ผู้ทีได้รับผลกระทบ

การไฟฟ้านครห ล วง ตอ บรับนโยบา ยของรัฐ ช่ ว ย ค่าไฟ ผู้ทีได้รับผลกระทบ

หลังจากที่มีมาตรการ ช่วยเหลือประชาชด้านค่าไฟฟ้า ล่าสุด การไฟฟ้านครหลวง (MEA) ได้ขานรับมาตรการดังกล่าวโดยจะช่วยเห ลือและบร รเทาความเดือ ดร้อนให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอ ยู่อาศัย ในพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ จำนวน 22 ล้านราย วงเงิน 23,668 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

มิเตอร์ไฟขนาดไม่เกิน 5 แอ มป์ จะได้ใช้ฟ รี 150 หน่วยต่อเดือน หากเกินก็จะได้รับการดูแลให้ใช้ฟ รีเช่นกัน เนื่องจากกลุ่มนี้จะใช้ไม่เกินปริมาณ 150 หน่วยเป็นปกติ และถือว่าใช้ไฟน้อ ย

มิเตอร์ไฟขนาดเกิน 5 แอ มป์ จะมีข้อ กำหนด คือ หากใช้มากกว่าเดือน ก.พ. แต่ไม่เกิน 800 หน่วย ให้จ่ายค่าไฟฟ้าเท่าเดือน ก.พ.
หากใช้เกิน 800 หน่วย แต่ไม่เกิน 3,000 หน่วย ให้จ่ายค่าไฟฟ้าเท่าเดือน ก.พ. บวกกับส่วนที่เกิน 800 หน่วย ซึ่งได้รับส่วนลด 50%
หากใช้เกิน 3,000 หน่วย ให้จ่ายค่าไฟฟ้าเท่าเดือน ก.พ. บวกกับส่วนที่เกิน ซึ่งได้รับส่วนลด 30%

โดยทาง MEA จะคืนเงินด้วยการหักจากค่าไฟฟ้าของแต่ละเดือน โดยผู้ที่จ่ายค่าไฟไปแล้วจะมีการหักคืนให้ในบิลค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป นอ กจากนี้ยังมีมาตรการช่ ว ยเหลื อค่าไฟอื่นๆ อีก เช่น การลดค่าไฟฟ้า 3% ก็จะถูกคำนวณหลังมีการลดจากมาตรการอื่นๆ ทั้งหมดแล้ว รวมถึงมาตรการผ่อนผันการเก็บค่าไฟฟ้าอัตราขั้นต่ำ และขย ายเวลาชำระค่าไฟฟ้า 6 เดือน กับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ โดยสามารถดูรายละเอียดมาตรการเดิมได้ที่ https://www.mea.or.th/content/detail/87/5317

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของ MEA ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line@ : @meathailand, Twitter : @mea_news, หรือ MEA Call Center 1130 ได้ตลอ ด 24 ชั่วโมง