การให้ท า นโดยไม่ใช้เงิ น แต่ได้บุ ญมาก

การให้ท า นโดยไม่ใช้เงิ น แต่ได้บุ ญมาก

การให้ทานคือ การให้ การแบ่งปัน การเ สี ยสละ การเอื้อเฟื้อ นั่นคือ การให้ทานด้วยจิตใจที่ดีงาม มุ่งเพื่อบูชาพระคุณ เช่นที่ให้แก่บิดามารดา ถวายแก่พระสงฆ์ เป็นต้นบ้าง มุ่งเพื่อสงเคร า ะ ห์ เช่นที่ให้แก่คนตกทุ ก ข์ได้ย าก ให้แก่คนทั่วไปด้วยความกรุ ณ าสงสารบ้าง

ทานที่ไม่ใช้เงินกลับได้บุญมากทุกคนทำได้ไม่ต้องรอยิ่งทำยิ่งได้บุญเมื่อเราลำบากงานที่ทำตรงหน้ามีแต่ปัญหาแต่จิตเป็นกุศลอย ากสร้างบุญกุศลหนุนให้จิตนั้นสะอาดเ กิ ดปัญญ าเกิดสมาธิ และอานิส ง ส์บุญนั้นหนุนนำเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดีขึ้น

<imgclass=”alignnonesize-fullwp-image-9804″src=”http://deejunglife.com/wp-content/uploads/2020/02/545556622.jpg”alt=””width=”505″height=”407″/>

ดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่าบุคคลถึงแม้ไม่มีทรัพย์สินเงินทองแต่สามารถให้ทานกับผู้อื่นได้เสมอด้วยทาน5ประการ

1.ด ว งต าเป็นทานหมายถึงใช้แววต าแห่งความหวังดีแววต าแห่งความโอบอ้อ มอารีกับคนอื่นด ว งต าที่เห็นธร รมย่อ มหนุนนำเป็นที่พึ่งพิงของผู้อื่นได้เสมอ

<imgclass=”alignnonesize-fullwp-image-9803″src=”http://deejunglife.com/wp-content/uploads/2020/02/4545213231231.jpg”alt=””width=”1477″height=”1108″/>

2.จิตใจเป็นทานสามารถเปิดอ กเปิดใจรับฟังความทุ ก ข์ผู้อื่นเสมอด้วยความจริงใจด้วยความนอบน้อ มจิตใจมีเมตต ากรุณามีใจยินดีต่อผู้อื่น มีการวางใจในสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยธร รมทานย่อ มมีพลังโน้มน้าวช่วยให้ผู้ประสบทุ ก ข์เห็นทางสว่างโดยพลัน

3.ใบหน้าเป็นทานหมายถึงใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มความสดใสความเบิกบานทำให้ผู้พบเห็น มีความสุขใจสุขกายเป็นแบบอย่างแห่งคนเข้าใจธร รม และเข้าใจโลก

<imgclass=”alignnonesize-fullwp-image-9805″src=”http://deejunglife.com/wp-content/uploads/2020/02/44554546666.jpg”alt=””width=”589″height=”381″/>

4.วาจาเป็นทานนั่นคือคำพูดที่ให้กำลังใจคนอื่นคำพูดที่ชื่นชม และปล อบประโ ลมผู้อื่นให้มีกำลังใจนำพุทธวาจาความรู้ที่มีประโยชน์ช่วยให้คน มีกำลังใจลุกขึ้น มาดำเนินชีวิตต่อไปได้

5.กายเป็นทานใช้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นให้รอ ดพ้นภัยทั้งปวงช่วยงานของพระพุทธศๅสนาให้สำเร็จลุล่วงต ามเป้าหมายแบ่งเบาภาระในกิจของวัด